ComputeSettings

کلاس انتزاعی عمومی ComputeSettings

گزینه هایی برای پیکربندی نحوه تسریع استنتاج مدل با استفاده از نمایندگان اختصاصی.

کلاس های تو در تو

کلاس ComputeSettings.Builder سازنده برای ComputeSettings .
enum ComputeSettings.Delegate گزینه های نمایندگی شتاب دهنده TFLite.

سازندگان عمومی

روش های عمومی

استاتیک ComputeSettings.Builder
چکیده ComputeSettings.Delegate

روش های ارثی

سازندگان عمومی

ComputeSettings عمومی ()

روش های عمومی

Public Static ComputeSettings.Builder Builder ()

چکیده عمومی ComputeSettings.Delegate getDelegate ()