ImageProcessingOptions.Builder

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
tĩnh public class trừu tượng ImageProcessingOptions.Builder

Builder cho ImageProcessingOptions .

Người xây dựng công cộng

Builder ()

Phương thức công khai

ImageProcessingOptions
trừu tượng ImageProcessingOptions.Builder
setOrientation ( ImageProcessingOptions.Orientation định hướng)
Đặt hướng của hình ảnh.
trừu tượng ImageProcessingOptions.Builder
setRoi (Rect roi)
Đặt vùng quan tâm (ROI) của hình ảnh.

Phương thức kế thừa

Người xây dựng công cộng

công Builder ()

Phương thức công khai

công ImageProcessingOptions xây dựng ()

public abstract ImageProcessingOptions.Builder setOrientation ( ImageProcessingOptions.Orientation định hướng)

Đặt hướng của hình ảnh. Mặc định là ImageProcessingOptions.Orientation.TOP_LEFT .

Thao tác xoay sẽ được áp dụng tương ứng để thực hiện suy luận trên hình ảnh "thẳng đứng".

Thông số
sự định hướng

public abstract ImageProcessingOptions.Builder setRoi (Rect roi)

Đặt vùng quan tâm (ROI) của hình ảnh. Mặc định cho toàn bộ hình ảnh.

Việc cắt xén theo khu vực quan tâm này được thêm vào các hoạt động tiền xử lý.

Thông số
roi