Detection

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
lớp trừu tượng nào Detection

Đại diện cho một đối tượng được phát hiện trong các kết quả của một ObjectDetector .

Người xây dựng công cộng

Phương thức công khai

tĩnh Detection
tạo (RectF BoundingBox, Danh sách < Thể loại > loại)
RectF trừu tượng
trừu tượng Danh sách < Thể loại >

Phương thức kế thừa

Người xây dựng công cộng

công Detection ()

Phương thức công khai

public static Detection tạo (RectF BoundingBox, Danh sách < Thể loại > loại)

Thông số
bindingBox
Thể loại

RectF trừu tượng nào getBoundingBox ()

public abstract Danh sách < Thể loại > getCategories ()