ObjectDetector.ObjectDetectorOptions

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
ObjectDetector.ObjectDetectorOptions lớp public static

Các tùy chọn để thiết lập ObjectDetector.

Lớp học lồng nhau

lớp ObjectDetector.ObjectDetectorOptions.Builder Trình tạo giúp định cấu hình một phiên bản của ObjectDetectorOptions.

Phương thức công khai

tĩnh ObjectDetector.ObjectDetectorOptions.Builder
BaseOptions
Dây
boolean
Danh sách < Chuỗi >
Danh sách < Chuỗi >
NS
NS
trôi nổi

Phương thức kế thừa

Phương thức công khai

công BaseOptions getBaseOptions ()

công Chuỗi getDisplayNamesLocale ()

getIsScoreThresholdSet public boolean ()

công cộng Danh sách < Chuỗi > getLabelAllowList ()

công cộng Danh sách < Chuỗi > getLabelDenyList ()

public int getMaxResults ()

public int getNumThreads ()

float công getScoreThreshold ()