ObjectDetector

عمومی ObjectDetector کلاس نهایی

تشخیص اشیاء را بر روی تصاویر انجام می دهد.

از API انتظار یک مدل TFLite با TFLite مدل متاداده. به

API از مدل هایی با یک تانسور ورودی تصویر و چهار تانسور خروجی پشتیبانی می کند. به طور دقیق تر ، در اینجا شرایط مورد نیاز است.

 • تانسور تصویر ورودی ( kTfLiteUInt8 / kTfLiteFloat32 )
  • ورودی تصویر از اندازه [batch x height x width x channels] .
  • استنتاج دسته ای پشتیبانی نمی شود ( batch مورد نیاز است که 1).
  • تنها ورودی RGB پشتیبانی می شوند ( channels مورد نیاز است که 3).
  • اگر نوع است kTfLiteFloat32 ، NormalizationOptions مورد نیاز برای به ابرداده عادی ورودی متصل می شود.
 • تانسورها خروجی نباید از 4 خروجی از یک باشد DetectionPostProcess عملیات، یعنی:
  • تانسور محل سکونت ( kTfLiteFloat32 ):
   • تانسور از اندازه [1 x num_results x 4] ، آرایه درونی نمایندگی جعبه محدوده در قالب [بالا، چپ، راست، پایین.
   • BoundingBoxProperties مورد نیاز برای به ابرداده متصل می شود و باید مشخص type=BOUNDARIES و coordinate_type=RATIO .
  • کلاس های تانسور ( kTfLiteFloat32 ):
   • تانسور از اندازه [1 x num_results] ، هر مقدار به نمایندگی از عدد صحیح یک طبقه است.
   • اگر نقشه برچسب به ابرداده به عنوان متصل TENSOR_VALUE_LABELS همراه فایل ها، آنها استفاده می شود برای تبدیل ارزش تانسور به برچسب.
  • نمرات تانسور ( kTfLiteFloat32 ):
   • تانسور از اندازه [1 x num_results] ، هر مقدار نشان دهنده نمره از شی شناسایی شده است.
  • تعداد تانسور تشخیص ( kTfLiteFloat32 ):
   • NUM_RESULTS عدد صحیح به عنوان یک تانسور از اندازه [1] .

یک مثال از چنین مدل می توان در یافت TensorFlow توپی. به

کلاسهای تو در تو

کلاس ObjectDetector.ObjectDetectorOptions گزینه هایی برای راه اندازی ObjectDetector.

روشهای عمومی

شخص ObjectDetector
createFromBuffer ( ByteBuffer modelBuffer)
ایجاد یک ObjectDetector به عنوان مثال با یک بافر مدل و به طور پیش فرض ObjectDetector.ObjectDetectorOptions .
شخص ObjectDetector
createFromBufferAndOptions ( ByteBuffer modelBuffer، ObjectDetector.ObjectDetectorOptions گزینه)
ایجاد یک ObjectDetector به عنوان مثال با یک بافر مدل و ObjectDetector.ObjectDetectorOptions .
شخص ObjectDetector
createFromFile (زمینه زمینه، رشته modelPath)
ایجاد یک ObjectDetector عنوان مثال از پیش فرض ObjectDetector.ObjectDetectorOptions .
شخص ObjectDetector
createFromFile ( فایل modelFile)
ایجاد یک ObjectDetector عنوان مثال از پیش فرض ObjectDetector.ObjectDetectorOptions .
شخص ObjectDetector
createFromFileAndOptions (زمینه زمینه، رشته modelPath، ObjectDetector.ObjectDetectorOptions گزینه)
ایجاد یک ObjectDetector به عنوان مثال از ObjectDetector.ObjectDetectorOptions .
شخص ObjectDetector
createFromFileAndOptions ( فایل modelFile، ObjectDetector.ObjectDetectorOptions گزینه)
ایجاد یک ObjectDetector به عنوان مثال از ObjectDetector.ObjectDetectorOptions .
فهرست < تشخیص >
تشخیص ( MlImage تصویر)
انجام تشخیص واقعی بر روی ارائه MlImage .
فهرست < تشخیص >
تشخیص ( TensorImage تصویر، ImageProcessingOptions گزینه)
تشخیص واقعی را بر روی تصویر ارائه شده انجام می دهد.
فهرست < تشخیص >
تشخیص ( MlImage تصویر، ImageProcessingOptions گزینه)
انجام تشخیص واقعی بر روی ارائه MlImage با ImageProcessingOptions .
فهرست < تشخیص >
تشخیص ( TensorImage تصویر)
تشخیص واقعی را بر روی تصویر ارائه شده انجام می دهد.

روشهای موروثی

روشهای عمومی

عمومی استاتیک ObjectDetector createFromBuffer ( ByteBuffer modelBuffer)

ایجاد یک ObjectDetector به عنوان مثال با یک بافر مدل و به طور پیش فرض ObjectDetector.ObjectDetectorOptions .

مولفه های
modelBuffer مستقیم ByteBuffer یا MappedByteBuffer از مدل تشخیص
پرتاب می کند
استثناء غیرقانونی اگر بافر مدل است مستقیم نمی ByteBuffer یا MappedByteBuffer *throws IllegalStateException اگر یک خطای داخلی وجود دارد
RuntimeException اگر در غیر این صورت خطای نامشخصی وجود داشته باشد

عمومی استاتیک ObjectDetector createFromBufferAndOptions ( ByteBuffer modelBuffer، ObjectDetector.ObjectDetectorOptions گزینه)

ایجاد یک ObjectDetector به عنوان مثال با یک بافر مدل و ObjectDetector.ObjectDetectorOptions .

مولفه های
modelBuffer مستقیم ByteBuffer یا MappedByteBuffer از مدل تشخیص
گزینه ها
پرتاب می کند
استثناء غیرقانونی اگر بافر مدل است مستقیم نمی ByteBuffer یا MappedByteBuffer
IllegalStateException در صورت وجود خطای داخلی
RuntimeException اگر در غیر این صورت خطای نامشخصی وجود داشته باشد

عمومی استاتیک ObjectDetector createFromFile (زمینه زمینه، رشته modelPath)

ایجاد یک ObjectDetector عنوان مثال از پیش فرض ObjectDetector.ObjectDetectorOptions .

مولفه های
متن نوشته
modelPath مسیر به مدل تشخیص با فراداده در دارایی ها
پرتاب می کند
IOException اگر هنگام بارگذاری مدل tflite خطای I/O رخ دهد
استثناء غیرقانونی اگر استدلال نامعتبر است
IllegalStateException در صورت وجود خطای داخلی
RuntimeException اگر در غیر این صورت خطای نامشخصی وجود داشته باشد

عمومی استاتیک ObjectDetector createFromFile ( فایل modelFile)

ایجاد یک ObjectDetector عنوان مثال از پیش فرض ObjectDetector.ObjectDetectorOptions .

مولفه های
modelFile تشخیص مدل File به عنوان مثال
پرتاب می کند
IOException اگر هنگام بارگذاری مدل tflite خطای I/O رخ دهد
استثناء غیرقانونی اگر استدلال نامعتبر است
IllegalStateException در صورت وجود خطای داخلی
RuntimeException اگر در غیر این صورت خطای نامشخصی وجود داشته باشد

عمومی استاتیک ObjectDetector createFromFileAndOptions (زمینه زمینه، رشته modelPath، ObjectDetector.ObjectDetectorOptions گزینه)

ایجاد یک ObjectDetector به عنوان مثال از ObjectDetector.ObjectDetectorOptions .

مولفه های
متن نوشته
modelPath مسیر به مدل تشخیص با فراداده در دارایی ها
گزینه ها
پرتاب می کند
IOException اگر هنگام بارگذاری مدل tflite خطای I/O رخ دهد
استثناء غیرقانونی اگر استدلال نامعتبر است
IllegalStateException در صورت وجود خطای داخلی
RuntimeException اگر در غیر این صورت خطای نامشخصی وجود داشته باشد

عمومی استاتیک ObjectDetector createFromFileAndOptions ( فایل modelFile، ObjectDetector.ObjectDetectorOptions گزینه)

ایجاد یک ObjectDetector به عنوان مثال از ObjectDetector.ObjectDetectorOptions .

مولفه های
modelFile تشخیص مدل File به عنوان مثال
گزینه ها
پرتاب می کند
IOException اگر هنگام بارگذاری مدل tflite خطای I/O رخ دهد
استثناء غیرقانونی اگر استدلال نامعتبر است
IllegalStateException در صورت وجود خطای داخلی
RuntimeException اگر در غیر این صورت خطای نامشخصی وجود داشته باشد

عمومی فهرست < تشخیص > تشخیص ( MlImage تصویر)

انجام تشخیص واقعی بر روی ارائه MlImage .

مولفه های
تصویر MlImage شی است که نشان دهنده یک تصویر
پرتاب می کند
IllegalStateException در صورت وجود خطای داخلی
RuntimeException اگر در غیر این صورت خطای نامشخصی وجود داشته باشد
استثناء غیرقانونی اگر نوع یا قالب ذخیره سازی تصویر پشتیبانی نمی شود

عمومی فهرست < تشخیص > تشخیص ( TensorImage تصویر، ImageProcessingOptions گزینه)

تشخیص واقعی را بر روی تصویر ارائه شده انجام می دهد.

ObjectDetector زیر پشتیبانی می TensorImage انواع فضای رنگی:

ObjectDetector از گزینه های زیر:

مولفه های
تصویر UINT8 TensorImage شی است که نشان دهنده یک تصویر RGB یا YUV
گزینه ها گزینه هایی برای پیکربندی نحوه پیش پردازش تصویر
پرتاب می کند
IllegalStateException در صورت وجود خطای داخلی
RuntimeException اگر در غیر این صورت خطای نامشخصی وجود داشته باشد
استثناء غیرقانونی اگر نوع فضای رنگی تصویر پشتیبانی نمی شود

عمومی فهرست < تشخیص > تشخیص ( MlImage تصویر، ImageProcessingOptions گزینه)

انجام تشخیص واقعی بر روی ارائه MlImage با ImageProcessingOptions .

ObjectDetector از گزینه های زیر:

مولفه های
تصویر MlImage شی است که نشان دهنده یک تصویر
گزینه ها گزینه هایی برای پیکربندی نحوه پیش پردازش تصویر
پرتاب می کند
IllegalStateException در صورت وجود خطای داخلی
RuntimeException اگر در غیر این صورت خطای نامشخصی وجود داشته باشد
استثناء غیرقانونی اگر نوع یا قالب ذخیره سازی تصویر پشتیبانی نمی شود

عمومی فهرست < تشخیص > تشخیص ( TensorImage تصویر)

تشخیص واقعی را بر روی تصویر ارائه شده انجام می دهد.

ObjectDetector زیر پشتیبانی می TensorImage انواع فضای رنگی:

مولفه های
تصویر UINT8 TensorImage شی است که نشان دهنده یک تصویر RGB یا YUV
پرتاب می کند
IllegalStateException در صورت وجود خطای داخلی
RuntimeException اگر در غیر این صورت خطای نامشخصی وجود داشته باشد
استثناء غیرقانونی اگر نوع فضای رنگی تصویر پشتیبانی نمی شود