TensorFlow Lite Metadata Writer API

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا کنید مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

فراداده مدل TensorFlow Lite یک قالب استاندارد توصیف مدل است. این شامل معانی معنایی غنی برای اطلاعات کلی مدل ، ورودی ها / خروجی ها و پرونده های مربوطه است که باعث می شود مدل خود توصیفی و قابل تبادل باشد.

مدل فراداده در حال حاضر در دو مورد اصلی استفاده می شود:

 1. با استفاده از TensorFlow Lite Task Library و ابزار codegen استنباط آسان مدل را فعال کنید . فراداده مدل شامل اطلاعات اجباری مورد نیاز هنگام استنباط است ، مانند پرونده های برچسب در طبقه بندی تصویر ، میزان نمونه گیری ورودی صوتی در طبقه بندی صوتی و نوع توکنایزر برای پردازش رشته ورودی در مدل های زبان طبیعی.

 2. سازندگان مدل را فعال کنید تا مستنداتی مانند توضیحات ورودی / خروجی مدل یا نحوه استفاده از مدل را در آن بگنجانند. کاربران مدل می توانند این اسناد را از طریق ابزارهای تجسم مانند Netron مشاهده کنند .

TensorFlow Lite Metadata Writer API یک API با کاربرد آسان برای ایجاد متادیتای مدل برای کارهای محبوب ML پشتیبانی شده توسط کتابخانه وظایف TFLite فراهم می کند. این دفترچه نمونه هایی از نحوه جمع آوری فراداده را برای کارهای زیر نشان می دهد:

نویسندگان فراداده برای طبقه بندی کننده های زبان طبیعی BERT و پاسخ دهندگان س Bالات BERT به زودی ارائه می شوند.

اگر می خواهید فراداده را برای مواردی که پشتیبانی نمی شوند اضافه کنید ، لطفاً از Flatbuffers Python API استفاده کنید . آموزشها را اینجا ببینید .

پیش نیازها

بسته TensorFlow Lite Support Pypi را نصب کنید.

pip install tflite-support-nightly

متادیتای مدل را برای Task Library و Codegen ایجاد کنید

طبقه بندی کننده تصویر

برای جزئیات بیشتر در مورد قالب مدل پشتیبانی شده ، به الزامات سازگاری مدل طبقه بندی کننده تصویر مراجعه کنید.

مرحله 1: بسته های مورد نیاز را وارد کنید.

from tflite_support.metadata_writers import image_classifier
from tflite_support.metadata_writers import writer_utils

مرحله 2: مثال طبقه بندی کننده تصویر ، mobilenet_v2_1.0_224.tflite و فایل برچسب را بارگیری کنید .

curl -L https://github.com/tensorflow/tflite-support/raw/master/tensorflow_lite_support/metadata/python/tests/testdata/image_classifier/mobilenet_v2_1.0_224.tflite -o mobilenet_v2_1.0_224.tflite
curl -L https://github.com/tensorflow/tflite-support/raw/master/tensorflow_lite_support/metadata/python/tests/testdata/image_classifier/labels.txt -o mobilenet_labels.txt
% Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  232  0  232  0   0  1348   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1341
100 13.3M 100 13.3M  0   0 10.2M   0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 66.1M
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  215  0  215  0   0  1279   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1279
100 10484 100 10484  0   0 29203   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 29203

مرحله 3: نویسنده فراداده ایجاد کنید و جمع کنید.

ImageClassifierWriter = image_classifier.MetadataWriter
_MODEL_PATH = "mobilenet_v2_1.0_224.tflite"
# Task Library expects label files that are in the same format as the one below.
_LABEL_FILE = "mobilenet_labels.txt"
_SAVE_TO_PATH = "mobilenet_v2_1.0_224_metadata.tflite"
# Normalization parameters is required when reprocessing the image. It is
# optional if the image pixel values are in range of [0, 255] and the input
# tensor is quantized to uint8. See the introduction for normalization and
# quantization parameters below for more details.
# https://www.tensorflow.org/lite/convert/metadata#normalization_and_quantization_parameters)
_INPUT_NORM_MEAN = 127.5
_INPUT_NORM_STD = 127.5

# Create the metadata writer.
writer = ImageClassifierWriter.create_for_inference(
  writer_utils.load_file(_MODEL_PATH), [_INPUT_NORM_MEAN], [_INPUT_NORM_STD],
  [_LABEL_FILE])

# Verify the metadata generated by metadata writer.
print(writer.get_metadata_json())

# Populate the metadata into the model.
writer_utils.save_file(writer.populate(), _SAVE_TO_PATH)
{
 "name": "ImageClassifier",
 "description": "Identify the most prominent object in the image from a known set of categories.",
 "subgraph_metadata": [
  {
   "input_tensor_metadata": [
    {
     "name": "image",
     "description": "Input image to be classified.",
     "content": {
      "content_properties_type": "ImageProperties",
      "content_properties": {
       "color_space": "RGB"
      }
     },
     "process_units": [
      {
       "options_type": "NormalizationOptions",
       "options": {
        "mean": [
         127.5
        ],
        "std": [
         127.5
        ]
       }
      }
     ],
     "stats": {
      "max": [
       1.0
      ],
      "min": [
       -1.0
      ]
     }
    }
   ],
   "output_tensor_metadata": [
    {
     "name": "probability",
     "description": "Probabilities of the labels respectively.",
     "content": {
      "content_properties_type": "FeatureProperties",
      "content_properties": {
      }
     },
     "stats": {
      "max": [
       1.0
      ],
      "min": [
       0.0
      ]
     },
     "associated_files": [
      {
       "name": "mobilenet_labels.txt",
       "description": "Labels for categories that the model can recognize.",
       "type": "TENSOR_AXIS_LABELS"
      }
     ]
    }
   ]
  }
 ]
}

ردیاب های اشیا

برای جزئیات بیشتر در مورد قالب مدل پشتیبانی شده ، به الزامات سازگاری مدل ردیاب شی object مراجعه کنید.

مرحله 1: بسته های مورد نیاز را وارد کنید.

from tflite_support.metadata_writers import object_detector
from tflite_support.metadata_writers import writer_utils

مرحله 2: نمونه ردیاب شی ، ssd_mobilenet_v1.tflite و فایل برچسب را بارگیری کنید .

curl -L https://github.com/tensorflow/tflite-support/raw/master/tensorflow_lite_support/metadata/python/tests/testdata/object_detector/ssd_mobilenet_v1.tflite -o ssd_mobilenet_v1.tflite
curl -L https://github.com/tensorflow/tflite-support/raw/master/tensorflow_lite_support/metadata/python/tests/testdata/object_detector/labelmap.txt -o ssd_mobilenet_labels.txt
% Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  227 100  227  0   0  352   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  352
100 4085k 100 4085k  0   0 2431k   0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 21.1M
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  216 100  216  0   0  1285   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1278
100  661 100  661  0   0  1856   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1856

مرحله 3: نویسنده فراداده ایجاد کنید و جمع کنید.

ObjectDetectorWriter = object_detector.MetadataWriter
_MODEL_PATH = "ssd_mobilenet_v1.tflite"
# Task Library expects label files that are in the same format as the one below.
_LABEL_FILE = "ssd_mobilenet_labels.txt"
_SAVE_TO_PATH = "ssd_mobilenet_v1_metadata.tflite"
# Normalization parameters is required when reprocessing the image. It is
# optional if the image pixel values are in range of [0, 255] and the input
# tensor is quantized to uint8. See the introduction for normalization and
# quantization parameters below for more details.
# https://www.tensorflow.org/lite/convert/metadata#normalization_and_quantization_parameters)
_INPUT_NORM_MEAN = 127.5
_INPUT_NORM_STD = 127.5

# Create the metadata writer.
writer = ObjectDetectorWriter.create_for_inference(
  writer_utils.load_file(_MODEL_PATH), [_INPUT_NORM_MEAN], [_INPUT_NORM_STD],
  [_LABEL_FILE])

# Verify the metadata generated by metadata writer.
print(writer.get_metadata_json())

# Populate the metadata into the model.
writer_utils.save_file(writer.populate(), _SAVE_TO_PATH)
{
 "name": "ObjectDetector",
 "description": "Identify which of a known set of objects might be present and provide information about their positions within the given image or a video stream.",
 "subgraph_metadata": [
  {
   "input_tensor_metadata": [
    {
     "name": "image",
     "description": "Input image to be detected.",
     "content": {
      "content_properties_type": "ImageProperties",
      "content_properties": {
       "color_space": "RGB"
      }
     },
     "process_units": [
      {
       "options_type": "NormalizationOptions",
       "options": {
        "mean": [
         127.5
        ],
        "std": [
         127.5
        ]
       }
      }
     ],
     "stats": {
      "max": [
       255.0
      ],
      "min": [
       0.0
      ]
     }
    }
   ],
   "output_tensor_metadata": [
    {
     "name": "location",
     "description": "The locations of the detected boxes.",
     "content": {
      "content_properties_type": "BoundingBoxProperties",
      "content_properties": {
       "index": [
        1,
        0,
        3,
        2
       ],
       "type": "BOUNDARIES"
      },
      "range": {
       "min": 2,
       "max": 2
      }
     },
     "stats": {
     }
    },
    {
     "name": "category",
     "description": "The categories of the detected boxes.",
     "content": {
      "content_properties_type": "FeatureProperties",
      "content_properties": {
      },
      "range": {
       "min": 2,
       "max": 2
      }
     },
     "stats": {
     },
     "associated_files": [
      {
       "name": "ssd_mobilenet_labels.txt",
       "description": "Labels for categories that the model can recognize.",
       "type": "TENSOR_VALUE_LABELS"
      }
     ]
    },
    {
     "name": "score",
     "description": "The scores of the detected boxes.",
     "content": {
      "content_properties_type": "FeatureProperties",
      "content_properties": {
      },
      "range": {
       "min": 2,
       "max": 2
      }
     },
     "stats": {
     }
    },
    {
     "name": "number of detections",
     "description": "The number of the detected boxes.",
     "content": {
      "content_properties_type": "FeatureProperties",
      "content_properties": {
      }
     },
     "stats": {
     }
    }
   ],
   "output_tensor_groups": [
    {
     "name": "detection_result",
     "tensor_names": [
      "location",
      "category",
      "score"
     ]
    }
   ]
  }
 ]
}

تقسیم کننده های تصویر

برای جزئیات بیشتر در مورد قالب مدل پشتیبانی شده ، به الزامات سازگاری مدل تقسیم کننده تصویر مراجعه کنید.

مرحله 1: بسته های مورد نیاز را وارد کنید.

from tflite_support.metadata_writers import image_segmenter
from tflite_support.metadata_writers import writer_utils

مرحله 2: نمونه تقسیم کننده تصویر ، deeplabv3.tflite و فایل برچسب را بارگیری کنید .

curl -L https://github.com/tensorflow/tflite-support/raw/master/tensorflow_lite_support/metadata/python/tests/testdata/image_segmenter/deeplabv3.tflite -o deeplabv3.tflite
curl -L https://github.com/tensorflow/tflite-support/raw/master/tensorflow_lite_support/metadata/python/tests/testdata/image_segmenter/labelmap.txt -o deeplabv3_labels.txt
% Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  220 100  220  0   0  454   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  454
100 2714k 100 2714k  0   0 2442k   0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 4576k
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  216 100  216  0   0  1263   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1263
100  141 100  141  0   0  391   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   0

مرحله 3: نویسنده فراداده ایجاد کنید و جمع کنید.

ImageSegmenterWriter = image_segmenter.MetadataWriter
_MODEL_PATH = "deeplabv3.tflite"
# Task Library expects label files that are in the same format as the one below.
_LABEL_FILE = "deeplabv3_labels.txt"
_SAVE_TO_PATH = "deeplabv3_metadata.tflite"
# Normalization parameters is required when reprocessing the image. It is
# optional if the image pixel values are in range of [0, 255] and the input
# tensor is quantized to uint8. See the introduction for normalization and
# quantization parameters below for more details.
# https://www.tensorflow.org/lite/convert/metadata#normalization_and_quantization_parameters)
_INPUT_NORM_MEAN = 127.5
_INPUT_NORM_STD = 127.5

# Create the metadata writer.
writer = ImageSegmenterWriter.create_for_inference(
  writer_utils.load_file(_MODEL_PATH), [_INPUT_NORM_MEAN], [_INPUT_NORM_STD],
  [_LABEL_FILE])

# Verify the metadata generated by metadata writer.
print(writer.get_metadata_json())

# Populate the metadata into the model.
writer_utils.save_file(writer.populate(), _SAVE_TO_PATH)
{
 "name": "ImageSegmenter",
 "description": "Semantic image segmentation predicts whether each pixel of an image is associated with a certain class.",
 "subgraph_metadata": [
  {
   "input_tensor_metadata": [
    {
     "name": "image",
     "description": "Input image to be segmented.",
     "content": {
      "content_properties_type": "ImageProperties",
      "content_properties": {
       "color_space": "RGB"
      }
     },
     "process_units": [
      {
       "options_type": "NormalizationOptions",
       "options": {
        "mean": [
         127.5
        ],
        "std": [
         127.5
        ]
       }
      }
     ],
     "stats": {
      "max": [
       1.0
      ],
      "min": [
       -1.0
      ]
     }
    }
   ],
   "output_tensor_metadata": [
    {
     "name": "segmentation_masks",
     "description": "Masks over the target objects with high accuracy.",
     "content": {
      "content_properties_type": "ImageProperties",
      "content_properties": {
       "color_space": "GRAYSCALE"
      },
      "range": {
       "min": 1,
       "max": 2
      }
     },
     "stats": {
     },
     "associated_files": [
      {
       "name": "deeplabv3_labels.txt",
       "description": "Labels for categories that the model can recognize.",
       "type": "TENSOR_AXIS_LABELS"
      }
     ]
    }
   ]
  }
 ]
}

طبقه بندی کننده های زبان طبیعی

برای جزئیات بیشتر در مورد قالب مدل پشتیبانی شده ، به الزامات سازگاری مدل طبقه بندی کننده زبان طبیعی مراجعه کنید.

مرحله 1: بسته های مورد نیاز را وارد کنید.

from tflite_support.metadata_writers import nl_classifier
from tflite_support.metadata_writers import metadata_info
from tflite_support.metadata_writers import writer_utils

مرحله 2: مثال طبقه بندی زبان طبیعی ، movie_review.tflite ، فایل برچسب و فایل vocab را بارگیری کنید .

curl -L https://github.com/tensorflow/tflite-support/raw/master/tensorflow_lite_support/metadata/python/tests/testdata/nl_classifier/movie_review.tflite -o movie_review.tflite
curl -L https://github.com/tensorflow/tflite-support/raw/master/tensorflow_lite_support/metadata/python/tests/testdata/nl_classifier/labels.txt -o movie_review_labels.txt
curl -L https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/models/tflite_support/nl_classifier/vocab.txt -o movie_review_vocab.txt
% Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  221 100  221  0   0  928   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  928
100 628k 100 628k  0   0 1178k   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1178k
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  212 100  212  0   0  1316   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1308
100  17 100  17  0   0   47   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  47
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  223 100  223  0   0  2787   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 2787

مرحله 3: نویسنده فراداده ایجاد کنید و جمع کنید.

NLClassifierWriter = nl_classifier.MetadataWriter
_MODEL_PATH = "movie_review.tflite"
# Task Library expects label files and vocab files that are in the same formats
# as the ones below.
_LABEL_FILE = "movie_review_labels.txt"
_VOCAB_FILE = "movie_review_vocab.txt"
# NLClassifier supports tokenize input string using the regex tokenizer. See
# more details about how to set up RegexTokenizer below:
# https://github.com/tensorflow/tflite-support/blob/master/tensorflow_lite_support/metadata/python/metadata_writers/metadata_info.py#L130
_DELIM_REGEX_PATTERN = r"[^\w\']+"
_SAVE_TO_PATH = "moview_review_metadata.tflite"

# Create the metadata writer.
writer = nl_classifier.MetadataWriter.create_for_inference(
  writer_utils.load_file(_MODEL_PATH),
  metadata_info.RegexTokenizerMd(_DELIM_REGEX_PATTERN, _VOCAB_FILE),
  [_LABEL_FILE])

# Verify the metadata generated by metadata writer.
print(writer.get_metadata_json())

# Populate the metadata into the model.
writer_utils.save_file(writer.populate(), _SAVE_TO_PATH)
{
 "name": "NLClassifier",
 "description": "Classify the input text into a set of known categories.",
 "subgraph_metadata": [
  {
   "input_tensor_metadata": [
    {
     "name": "input_text",
     "description": "Embedding vectors representing the input text to be classified.",
     "content": {
      "content_properties_type": "FeatureProperties",
      "content_properties": {
      }
     },
     "process_units": [
      {
       "options_type": "RegexTokenizerOptions",
       "options": {
        "delim_regex_pattern": "[^\\w\\']+",
        "vocab_file": [
         {
          "name": "movie_review_vocab.txt",
          "description": "Vocabulary file to convert natural language words to embedding vectors.",
          "type": "VOCABULARY"
         }
        ]
       }
      }
     ],
     "stats": {
     }
    }
   ],
   "output_tensor_metadata": [
    {
     "name": "probability",
     "description": "Probabilities of the labels respectively.",
     "content": {
      "content_properties_type": "FeatureProperties",
      "content_properties": {
      }
     },
     "stats": {
      "max": [
       1.0
      ],
      "min": [
       0.0
      ]
     },
     "associated_files": [
      {
       "name": "movie_review_labels.txt",
       "description": "Labels for categories that the model can recognize.",
       "type": "TENSOR_AXIS_LABELS"
      }
     ]
    }
   ]
  }
 ]
}

طبقه بندی کننده های صوتی

برای جزئیات بیشتر در مورد قالب مدل پشتیبانی شده ، به الزامات سازگاری مدل طبقه بندی صوتی مراجعه کنید.

مرحله 1: بسته های مورد نیاز را وارد کنید.

from tflite_support.metadata_writers import audio_classifier
from tflite_support.metadata_writers import metadata_info
from tflite_support.metadata_writers import writer_utils

مرحله 2: مثال طبقه بندی کننده صوتی ، yamnet.tflite و فایل برچسب را بارگیری کنید .

curl -L https://github.com/tensorflow/tflite-support/raw/master/tensorflow_lite_support/metadata/python/tests/testdata/audio_classifier/yamnet_wavin_quantized_mel_relu6.tflite -o yamnet.tflite
curl -L https://github.com/tensorflow/tflite-support/raw/master/tensorflow_lite_support/metadata/python/tests/testdata/audio_classifier/yamnet_521_labels.txt -o yamnet_labels.txt
% Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  244 100  244  0   0  353   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  353
100 4022k 100 4022k  0   0 2904k   0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 41.7M
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  226 100  226  0   0  1477   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1486
100 6230 100 6230  0   0 17800   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 17800

مرحله 3: نویسنده فراداده ایجاد کنید و جمع کنید.

AudioClassifierWriter = audio_classifier.MetadataWriter
_MODEL_PATH = "yamnet.tflite"
# Task Library expects label files that are in the same format as the one below.
_LABEL_FILE = "yamnet_labels.txt"
# Expected sampling rate of the input audio buffer.
_SAMPLE_RATE = 16000
# Expected number of channels of the input audio buffer. Note, Task library only
# support single channel so far.
_CHANNELS = 1
_SAVE_TO_PATH = "yamnet_metadata.tflite"

# Create the metadata writer.
writer = AudioClassifierWriter.create_for_inference(
  writer_utils.load_file(_MODEL_PATH), _SAMPLE_RATE, _CHANNELS, [_LABEL_FILE])

# Verify the metadata generated by metadata writer.
print(writer.get_metadata_json())

# Populate the metadata into the model.
writer_utils.save_file(writer.populate(), _SAVE_TO_PATH)
{
 "name": "AudioClassifier",
 "description": "Identify the most prominent type in the audio clip from a known set of categories.",
 "subgraph_metadata": [
  {
   "input_tensor_metadata": [
    {
     "name": "audio_clip",
     "description": "Input audio clip to be classified.",
     "content": {
      "content_properties_type": "AudioProperties",
      "content_properties": {
       "sample_rate": 16000,
       "channels": 1
      }
     },
     "stats": {
     }
    }
   ],
   "output_tensor_metadata": [
    {
     "name": "probability",
     "description": "Scores of the labels respectively.",
     "content": {
      "content_properties_type": "FeatureProperties",
      "content_properties": {
      }
     },
     "stats": {
      "max": [
       1.0
      ],
      "min": [
       0.0
      ]
     },
     "associated_files": [
      {
       "name": "yamnet_labels.txt",
       "description": "Labels for categories that the model can recognize.",
       "type": "TENSOR_AXIS_LABELS"
      }
     ]
    }
   ]
  }
 ]
}

فراداده مدل را با اطلاعات معنایی ایجاد کنید

برای کمک به بهبود درک مدل ، می توانید اطلاعات توصیفی بیشتری در مورد مدل و هر سنسور را از طریق API Metadata Writer پر کنید. این کار را می توان از طریق روش 'create_from_metadata_info' در هر نویسنده فراداده انجام داد. به طور کلی ، می توانید داده ها را از طریق پارامترهای "create_from_metadata_info" ، یعنی general_md ، input_md و output_md . برای ایجاد یک متادیتای غنی از مدل برای طبقه بندی تصاویر ، به مثال زیر مراجعه کنید.

مرحله 1: بسته های مورد نیاز را وارد کنید.

from tflite_support.metadata_writers import image_classifier
from tflite_support.metadata_writers import metadata_info
from tflite_support.metadata_writers import writer_utils
from tflite_support import metadata_schema_py_generated as _metadata_fb

مرحله 2: مثال طبقه بندی کننده تصویر ، mobilenet_v2_1.0_224.tflite و فایل برچسب را بارگیری کنید .

curl -L https://github.com/tensorflow/tflite-support/raw/master/tensorflow_lite_support/metadata/python/tests/testdata/image_classifier/mobilenet_v2_1.0_224.tflite -o mobilenet_v2_1.0_224.tflite
curl -L https://github.com/tensorflow/tflite-support/raw/master/tensorflow_lite_support/metadata/python/tests/testdata/image_classifier/labels.txt -o mobilenet_labels.txt
% Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  232 100  232  0   0  8000   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 8000
100 13.3M 100 13.3M  0   0 30.0M   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 51.3M
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  215 100  215  0   0  5810   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 5810
100 10484 100 10484  0   0  138k   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 138k

مرحله 3: اطلاعات مدل و تنسور را ایجاد کنید.

model_buffer = writer_utils.load_file("mobilenet_v2_1.0_224.tflite")

# Create general model information.
general_md = metadata_info.GeneralMd(
  name="ImageClassifier",
  version="v1",
  description=("Identify the most prominent object in the image from a "
         "known set of categories."),
  author="TensorFlow Lite",
  licenses="Apache License. Version 2.0")

# Create input tensor information.
input_md = metadata_info.InputImageTensorMd(
  name="input image",
  description=("Input image to be classified. The expected image is "
         "128 x 128, with three channels (red, blue, and green) per "
         "pixel. Each element in the tensor is a value between min and "
         "max, where (per-channel) min is [0] and max is [255]."),
  norm_mean=[127.5],
  norm_std=[127.5],
  color_space_type=_metadata_fb.ColorSpaceType.RGB,
  tensor_type=writer_utils.get_input_tensor_types(model_buffer)[0])

# Create output tensor information.
output_md = metadata_info.ClassificationTensorMd(
  name="probability",
  description="Probabilities of the 1001 labels respectively.",
  label_files=[
    metadata_info.LabelFileMd(file_path="mobilenet_labels.txt",
                 locale="en")
  ],
  tensor_type=writer_utils.get_output_tensor_types(model_buffer)[0])

مرحله 4: نویسنده فراداده ایجاد کنید و جمع کنید.

ImageClassifierWriter = image_classifier.MetadataWriter
# Create the metadata writer.
writer = ImageClassifierWriter.create_from_metadata_info(
  model_buffer, general_md, input_md, output_md)

# Verify the metadata generated by metadata writer.
print(writer.get_metadata_json())

# Populate the metadata into the model.
writer_utils.save_file(writer.populate(), _SAVE_TO_PATH)
{
 "name": "ImageClassifier",
 "description": "Identify the most prominent object in the image from a known set of categories.",
 "version": "v1",
 "subgraph_metadata": [
  {
   "input_tensor_metadata": [
    {
     "name": "input image",
     "description": "Input image to be classified. The expected image is 128 x 128, with three channels (red, blue, and green) per pixel. Each element in the tensor is a value between min and max, where (per-channel) min is [0] and max is [255].",
     "content": {
      "content_properties_type": "ImageProperties",
      "content_properties": {
       "color_space": "RGB"
      }
     },
     "process_units": [
      {
       "options_type": "NormalizationOptions",
       "options": {
        "mean": [
         127.5
        ],
        "std": [
         127.5
        ]
       }
      }
     ],
     "stats": {
      "max": [
       1.0
      ],
      "min": [
       -1.0
      ]
     }
    }
   ],
   "output_tensor_metadata": [
    {
     "name": "probability",
     "description": "Probabilities of the 1001 labels respectively.",
     "content": {
      "content_properties_type": "FeatureProperties",
      "content_properties": {
      }
     },
     "stats": {
      "max": [
       1.0
      ],
      "min": [
       0.0
      ]
     },
     "associated_files": [
      {
       "name": "mobilenet_labels.txt",
       "description": "Labels for categories that the model can recognize.",
       "type": "TENSOR_AXIS_LABELS",
       "locale": "en"
      }
     ]
    }
   ]
  }
 ],
 "author": "TensorFlow Lite",
 "license": "Apache License. Version 2.0"
}

فراداده های موجود در مدل خود را بخوانید.

از طریق کد زیر می توانید فراداده ها و پرونده های مرتبط را در یک مدل TFLite نمایش دهید:

from tflite_support import metadata

displayer = metadata.MetadataDisplayer.with_model_file("mobilenet_v2_1.0_224_metadata.tflite")
print("Metadata populated:")
print(displayer.get_metadata_json())

print("Associated file(s) populated:")
for file_name in displayer.get_packed_associated_file_list():
 print("file name: ", file_name)
 print("file content:")
 print(displayer.get_associated_file_buffer(file_name))
Metadata populated:
{
 "name": "ImageClassifier",
 "description": "Identify the most prominent object in the image from a known set of categories.",
 "subgraph_metadata": [
  {
   "input_tensor_metadata": [
    {
     "name": "image",
     "description": "Input image to be classified.",
     "content": {
      "content_properties_type": "ImageProperties",
      "content_properties": {
       "color_space": "RGB"
      }
     },
     "process_units": [
      {
       "options_type": "NormalizationOptions",
       "options": {
        "mean": [
         127.5
        ],
        "std": [
         127.5
        ]
       }
      }
     ],
     "stats": {
      "max": [
       1.0
      ],
      "min": [
       -1.0
      ]
     }
    }
   ],
   "output_tensor_metadata": [
    {
     "name": "probability",
     "description": "Probabilities of the labels respectively.",
     "content": {
      "content_properties_type": "FeatureProperties",
      "content_properties": {
      }
     },
     "stats": {
      "max": [
       1.0
      ],
      "min": [
       0.0
      ]
     },
     "associated_files": [
      {
       "name": "mobilenet_labels.txt",
       "description": "Labels for categories that the model can recognize.",
       "type": "TENSOR_AXIS_LABELS"
      }
     ]
    }
   ]
  }
 ],
 "min_parser_version": "1.0.0"
}

Associated file(s) populated:
file name: mobilenet_labels.txt
file content:
b"background\ntench\ngoldfish\ngreat white shark\ntiger shark\nhammerhead\nelectric ray\nstingray\ncock\nhen\nostrich\nbrambling\ngoldfinch\nhouse finch\njunco\nindigo bunting\nrobin\nbulbul\njay\nmagpie\nchickadee\nwater ouzel\nkite\nbald eagle\nvulture\ngreat grey owl\nEuropean fire salamander\ncommon newt\neft\nspotted salamander\naxolotl\nbullfrog\ntree frog\ntailed frog\nloggerhead\nleatherback turtle\nmud turtle\nterrapin\nbox turtle\nbanded gecko\ncommon iguana\nAmerican chameleon\nwhiptail\nagama\nfrilled lizard\nalligator lizard\nGila monster\ngreen lizard\nAfrican chameleon\nKomodo dragon\nAfrican crocodile\nAmerican alligator\ntriceratops\nthunder snake\nringneck snake\nhognose snake\ngreen snake\nking snake\ngarter snake\nwater snake\nvine snake\nnight snake\nboa constrictor\nrock python\nIndian cobra\ngreen mamba\nsea snake\nhorned viper\ndiamondback\nsidewinder\ntrilobite\nharvestman\nscorpion\nblack and gold garden spider\nbarn spider\ngarden spider\nblack widow\ntarantula\nwolf spider\ntick\ncentipede\nblack grouse\nptarmigan\nruffed grouse\nprairie chicken\npeacock\nquail\npartridge\nAfrican grey\nmacaw\nsulphur-crested cockatoo\nlorikeet\ncoucal\nbee eater\nhornbill\nhummingbird\njacamar\ntoucan\ndrake\nred-breasted merganser\ngoose\nblack swan\ntusker\nechidna\nplatypus\nwallaby\nkoala\nwombat\njellyfish\nsea anemone\nbrain coral\nflatworm\nnematode\nconch\nsnail\nslug\nsea slug\nchiton\nchambered nautilus\nDungeness crab\nrock crab\nfiddler crab\nking crab\nAmerican lobster\nspiny lobster\ncrayfish\nhermit crab\nisopod\nwhite stork\nblack stork\nspoonbill\nflamingo\nlittle blue heron\nAmerican egret\nbittern\ncrane\nlimpkin\nEuropean gallinule\nAmerican coot\nbustard\nruddy turnstone\nred-backed sandpiper\nredshank\ndowitcher\noystercatcher\npelican\nking penguin\nalbatross\ngrey whale\nkiller whale\ndugong\nsea lion\nChihuahua\nJapanese spaniel\nMaltese dog\nPekinese\nShih-Tzu\nBlenheim spaniel\npapillon\ntoy terrier\nRhodesian ridgeback\nAfghan hound\nbasset\nbeagle\nbloodhound\nbluetick\nblack-and-tan coonhound\nWalker hound\nEnglish foxhound\nredbone\nborzoi\nIrish wolfhound\nItalian greyhound\nwhippet\nIbizan hound\nNorwegian elkhound\notterhound\nSaluki\nScottish deerhound\nWeimaraner\nStaffordshire bullterrier\nAmerican Staffordshire terrier\nBedlington terrier\nBorder terrier\nKerry blue terrier\nIrish terrier\nNorfolk terrier\nNorwich terrier\nYorkshire terrier\nwire-haired fox terrier\nLakeland terrier\nSealyham terrier\nAiredale\ncairn\nAustralian terrier\nDandie Dinmont\nBoston bull\nminiature schnauzer\ngiant schnauzer\nstandard schnauzer\nScotch terrier\nTibetan terrier\nsilky terrier\nsoft-coated wheaten terrier\nWest Highland white terrier\nLhasa\nflat-coated retriever\ncurly-coated retriever\ngolden retriever\nLabrador retriever\nChesapeake Bay retriever\nGerman short-haired pointer\nvizsla\nEnglish setter\nIrish setter\nGordon setter\nBrittany spaniel\nclumber\nEnglish springer\nWelsh springer spaniel\ncocker spaniel\nSussex spaniel\nIrish water spaniel\nkuvasz\nschipperke\ngroenendael\nmalinois\nbriard\nkelpie\nkomondor\nOld English sheepdog\nShetland sheepdog\ncollie\nBorder collie\nBouvier des Flandres\nRottweiler\nGerman shepherd\nDoberman\nminiature pinscher\nGreater Swiss Mountain dog\nBernese mountain dog\nAppenzeller\nEntleBucher\nboxer\nbull mastiff\nTibetan mastiff\nFrench bulldog\nGreat Dane\nSaint Bernard\nEskimo dog\nmalamute\nSiberian husky\ndalmatian\naffenpinscher\nbasenji\npug\nLeonberg\nNewfoundland\nGreat Pyrenees\nSamoyed\nPomeranian\nchow\nkeeshond\nBrabancon griffon\nPembroke\nCardigan\ntoy poodle\nminiature poodle\nstandard poodle\nMexican hairless\ntimber wolf\nwhite wolf\nred wolf\ncoyote\ndingo\ndhole\nAfrican hunting dog\nhyena\nred fox\nkit fox\nArctic fox\ngrey fox\ntabby\ntiger cat\nPersian cat\nSiamese cat\nEgyptian cat\ncougar\nlynx\nleopard\nsnow leopard\njaguar\nlion\ntiger\ncheetah\nbrown bear\nAmerican black bear\nice bear\nsloth bear\nmongoose\nmeerkat\ntiger beetle\nladybug\nground beetle\nlong-horned beetle\nleaf beetle\ndung beetle\nrhinoceros beetle\nweevil\nfly\nbee\nant\ngrasshopper\ncricket\nwalking stick\ncockroach\nmantis\ncicada\nleafhopper\nlacewing\ndragonfly\ndamselfly\nadmiral\nringlet\nmonarch\ncabbage butterfly\nsulphur butterfly\nlycaenid\nstarfish\nsea urchin\nsea cucumber\nwood rabbit\nhare\nAngora\nhamster\nporcupine\nfox squirrel\nmarmot\nbeaver\nguinea pig\nsorrel\nzebra\nhog\nwild boar\nwarthog\nhippopotamus\nox\nwater buffalo\nbison\nram\nbighorn\nibex\nhartebeest\nimpala\ngazelle\nArabian camel\nllama\nweasel\nmink\npolecat\nblack-footed ferret\notter\nskunk\nbadger\narmadillo\nthree-toed sloth\norangutan\ngorilla\nchimpanzee\ngibbon\nsiamang\nguenon\npatas\nbaboon\nmacaque\nlangur\ncolobus\nproboscis monkey\nmarmoset\ncapuchin\nhowler monkey\ntiti\nspider monkey\nsquirrel monkey\nMadagascar cat\nindri\nIndian elephant\nAfrican elephant\nlesser panda\ngiant panda\nbarracouta\neel\ncoho\nrock beauty\nanemone fish\nsturgeon\ngar\nlionfish\npuffer\nabacus\nabaya\nacademic gown\naccordion\nacoustic guitar\naircraft carrier\nairliner\nairship\naltar\nambulance\namphibian\nanalog clock\napiary\napron\nashcan\nassault rifle\nbackpack\nbakery\nbalance beam\nballoon\nballpoint\nBand Aid\nbanjo\nbannister\nbarbell\nbarber chair\nbarbershop\nbarn\nbarometer\nbarrel\nbarrow\nbaseball\nbasketball\nbassinet\nbassoon\nbathing cap\nbath towel\nbathtub\nbeach wagon\nbeacon\nbeaker\nbearskin\nbeer bottle\nbeer glass\nbell cote\nbib\nbicycle-built-for-two\nbikini\nbinder\nbinoculars\nbirdhouse\nboathouse\nbobsled\nbolo tie\nbonnet\nbookcase\nbookshop\nbottlecap\nbow\nbow tie\nbrass\nbrassiere\nbreakwater\nbreastplate\nbroom\nbucket\nbuckle\nbulletproof vest\nbullet train\nbutcher shop\ncab\ncaldron\ncandle\ncannon\ncanoe\ncan opener\ncardigan\ncar mirror\ncarousel\ncarpenter's kit\ncarton\ncar wheel\ncash machine\ncassette\ncassette player\ncastle\ncatamaran\nCD player\ncello\ncellular telephone\nchain\nchainlink fence\nchain mail\nchain saw\nchest\nchiffonier\nchime\nchina cabinet\nChristmas stocking\nchurch\ncinema\ncleaver\ncliff dwelling\ncloak\nclog\ncocktail shaker\ncoffee mug\ncoffeepot\ncoil\ncombination lock\ncomputer keyboard\nconfectionery\ncontainer ship\nconvertible\ncorkscrew\ncornet\ncowboy boot\ncowboy hat\ncradle\ncrane\ncrash helmet\ncrate\ncrib\nCrock Pot\ncroquet ball\ncrutch\ncuirass\ndam\ndesk\ndesktop computer\ndial telephone\ndiaper\ndigital clock\ndigital watch\ndining table\ndishrag\ndishwasher\ndisk brake\ndock\ndogsled\ndome\ndoormat\ndrilling platform\ndrum\ndrumstick\ndumbbell\nDutch oven\nelectric fan\nelectric guitar\nelectric locomotive\nentertainment center\nenvelope\nespresso maker\nface powder\nfeather boa\nfile\nfireboat\nfire engine\nfire screen\nflagpole\nflute\nfolding chair\nfootball helmet\nforklift\nfountain\nfountain pen\nfour-poster\nfreight car\nFrench horn\nfrying pan\nfur coat\ngarbage truck\ngasmask\ngas pump\ngoblet\ngo-kart\ngolf ball\ngolfcart\ngondola\ngong\ngown\ngrand piano\ngreenhouse\ngrille\ngrocery store\nguillotine\nhair slide\nhair spray\nhalf track\nhammer\nhamper\nhand blower\nhand-held computer\nhandkerchief\nhard disc\nharmonica\nharp\nharvester\nhatchet\nholster\nhome theater\nhoneycomb\nhook\nhoopskirt\nhorizontal bar\nhorse cart\nhourglass\niPod\niron\njack-o'-lantern\njean\njeep\njersey\njigsaw puzzle\njinrikisha\njoystick\nkimono\nknee pad\nknot\nlab coat\nladle\nlampshade\nlaptop\nlawn mower\nlens cap\nletter opener\nlibrary\nlifeboat\nlighter\nlimousine\nliner\nlipstick\nLoafer\nlotion\nloudspeaker\nloupe\nlumbermill\nmagnetic compass\nmailbag\nmailbox\nmaillot\nmaillot\nmanhole cover\nmaraca\nmarimba\nmask\nmatchstick\nmaypole\nmaze\nmeasuring cup\nmedicine chest\nmegalith\nmicrophone\nmicrowave\nmilitary uniform\nmilk can\nminibus\nminiskirt\nminivan\nmissile\nmitten\nmixing bowl\nmobile home\nModel T\nmodem\nmonastery\nmonitor\nmoped\nmortar\nmortarboard\nmosque\nmosquito net\nmotor scooter\nmountain bike\nmountain tent\nmouse\nmousetrap\nmoving van\nmuzzle\nnail\nneck brace\nnecklace\nnipple\nnotebook\nobelisk\noboe\nocarina\nodometer\noil filter\norgan\noscilloscope\noverskirt\noxcart\noxygen mask\npacket\npaddle\npaddlewheel\npadlock\npaintbrush\npajama\npalace\npanpipe\npaper towel\nparachute\nparallel bars\npark bench\nparking meter\npassenger car\npatio\npay-phone\npedestal\npencil box\npencil sharpener\nperfume\nPetri dish\nphotocopier\npick\npickelhaube\npicket fence\npickup\npier\npiggy bank\npill bottle\npillow\nping-pong ball\npinwheel\npirate\npitcher\nplane\nplanetarium\nplastic bag\nplate rack\nplow\nplunger\nPolaroid camera\npole\npolice van\nponcho\npool table\npop bottle\npot\npotter's wheel\npower drill\nprayer rug\nprinter\nprison\nprojectile\nprojector\npuck\npunching bag\npurse\nquill\nquilt\nracer\nracket\nradiator\nradio\nradio telescope\nrain barrel\nrecreational vehicle\nreel\nreflex camera\nrefrigerator\nremote control\nrestaurant\nrevolver\nrifle\nrocking chair\nrotisserie\nrubber eraser\nrugby ball\nrule\nrunning shoe\nsafe\nsafety pin\nsaltshaker\nsandal\nsarong\nsax\nscabbard\nscale\nschool bus\nschooner\nscoreboard\nscreen\nscrew\nscrewdriver\nseat belt\nsewing machine\nshield\nshoe shop\nshoji\nshopping basket\nshopping cart\nshovel\nshower cap\nshower curtain\nski\nski mask\nsleeping bag\nslide rule\nsliding door\nslot\nsnorkel\nsnowmobile\nsnowplow\nsoap dispenser\nsoccer ball\nsock\nsolar dish\nsombrero\nsoup bowl\nspace bar\nspace heater\nspace shuttle\nspatula\nspeedboat\nspider web\nspindle\nsports car\nspotlight\nstage\nsteam locomotive\nsteel arch bridge\nsteel drum\nstethoscope\nstole\nstone wall\nstopwatch\nstove\nstrainer\nstreetcar\nstretcher\nstudio couch\nstupa\nsubmarine\nsuit\nsundial\nsunglass\nsunglasses\nsunscreen\nsuspension bridge\nswab\nsweatshirt\nswimming trunks\nswing\nswitch\nsyringe\ntable lamp\ntank\ntape player\nteapot\nteddy\ntelevision\ntennis ball\nthatch\ntheater curtain\nthimble\nthresher\nthrone\ntile roof\ntoaster\ntobacco shop\ntoilet seat\ntorch\ntotem pole\ntow truck\ntoyshop\ntractor\ntrailer truck\ntray\ntrench coat\ntricycle\ntrimaran\ntripod\ntriumphal arch\ntrolleybus\ntrombone\ntub\nturnstile\ntypewriter keyboard\numbrella\nunicycle\nupright\nvacuum\nvase\nvault\nvelvet\nvending machine\nvestment\nviaduct\nviolin\nvolleyball\nwaffle iron\nwall clock\nwallet\nwardrobe\nwarplane\nwashbasin\nwasher\nwater bottle\nwater jug\nwater tower\nwhiskey jug\nwhistle\nwig\nwindow screen\nwindow shade\nWindsor tie\nwine bottle\nwing\nwok\nwooden spoon\nwool\nworm fence\nwreck\nyawl\nyurt\nweb site\ncomic book\ncrossword puzzle\nstreet sign\ntraffic light\nbook jacket\nmenu\nplate\nguacamole\nconsomme\nhot pot\ntrifle\nice cream\nice lolly\nFrench loaf\nbagel\npretzel\ncheeseburger\nhotdog\nmashed potato\nhead cabbage\nbroccoli\ncauliflower\nzucchini\nspaghetti squash\nacorn squash\nbutternut squash\ncucumber\nartichoke\nbell pepper\ncardoon\nmushroom\nGranny Smith\nstrawberry\norange\nlemon\nfig\npineapple\nbanana\njackfruit\ncustard apple\npomegranate\nhay\ncarbonara\nchocolate sauce\ndough\nmeat loaf\npizza\npotpie\nburrito\nred wine\nespresso\ncup\neggnog\nalp\nbubble\ncliff\ncoral reef\ngeyser\nlakeside\npromontory\nsandbar\nseashore\nvalley\nvolcano\nballplayer\ngroom\nscuba diver\nrapeseed\ndaisy\nyellow lady's slipper\ncorn\nacorn\nhip\nbuckeye\ncoral fungus\nagaric\ngyromitra\nstinkhorn\nearthstar\nhen-of-the-woods\nbolete\near\ntoilet tissue\n"