TFLite için Jax Modeli Dönüşümü

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

genel bakış

Bu CodeLab, Jax kullanılarak MNIST tanıma için bir modelin nasıl oluşturulacağını ve bunun TensorFlow Lite'a nasıl dönüştürüleceğini gösterir. Bu kod laboratuvarı ayrıca, eğitim sonrası niceleme ile Jax'e dönüştürülmüş TFLite modelinin nasıl optimize edileceğini gösterecek.

TensorFlow.org'da görüntüleyin Google Colab'da çalıştırın Kaynağı GitHub'da görüntüleyin Not defterini indir

Önkoşullar

Bu özelliği en yeni TensorFlow gecelik pip yapısıyla denemeniz önerilir.

pip install tf-nightly --upgrade
pip install jax --upgrade
pip install jaxlib --upgrade

Veri Hazırlama

MNIST verilerini Keras veri seti ve ön işleme ile indirin.

import numpy as np
import tensorflow as tf
import functools

import time
import itertools

import numpy.random as npr

import jax.numpy as jnp
from jax import jit, grad, random
from jax.experimental import optimizers
from jax.experimental import stax
def _one_hot(x, k, dtype=np.float32):
 """Create a one-hot encoding of x of size k."""
 return np.array(x[:, None] == np.arange(k), dtype)

(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = tf.keras.datasets.mnist.load_data()
train_images, test_images = train_images / 255.0, test_images / 255.0
train_images = train_images.astype(np.float32)
test_images = test_images.astype(np.float32)

train_labels = _one_hot(train_labels, 10)
test_labels = _one_hot(test_labels, 10)
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/mnist.npz
11493376/11490434 [==============================] - 0s 0us/step
11501568/11490434 [==============================] - 0s 0us/step

Jax ile MNIST modelini oluşturun

def loss(params, batch):
 inputs, targets = batch
 preds = predict(params, inputs)
 return -jnp.mean(jnp.sum(preds * targets, axis=1))

def accuracy(params, batch):
 inputs, targets = batch
 target_class = jnp.argmax(targets, axis=1)
 predicted_class = jnp.argmax(predict(params, inputs), axis=1)
 return jnp.mean(predicted_class == target_class)

init_random_params, predict = stax.serial(
  stax.Flatten,
  stax.Dense(1024), stax.Relu,
  stax.Dense(1024), stax.Relu,
  stax.Dense(10), stax.LogSoftmax)

rng = random.PRNGKey(0)
WARNING:absl:No GPU/TPU found, falling back to CPU. (Set TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL=0 and rerun for more info.)

Modeli Eğitin ve Değerlendirin

step_size = 0.001
num_epochs = 10
batch_size = 128
momentum_mass = 0.9


num_train = train_images.shape[0]
num_complete_batches, leftover = divmod(num_train, batch_size)
num_batches = num_complete_batches + bool(leftover)

def data_stream():
 rng = npr.RandomState(0)
 while True:
  perm = rng.permutation(num_train)
  for i in range(num_batches):
   batch_idx = perm[i * batch_size:(i + 1) * batch_size]
   yield train_images[batch_idx], train_labels[batch_idx]
batches = data_stream()

opt_init, opt_update, get_params = optimizers.momentum(step_size, mass=momentum_mass)

@jit
def update(i, opt_state, batch):
 params = get_params(opt_state)
 return opt_update(i, grad(loss)(params, batch), opt_state)

_, init_params = init_random_params(rng, (-1, 28 * 28))
opt_state = opt_init(init_params)
itercount = itertools.count()

print("\nStarting training...")
for epoch in range(num_epochs):
 start_time = time.time()
 for _ in range(num_batches):
  opt_state = update(next(itercount), opt_state, next(batches))
 epoch_time = time.time() - start_time

 params = get_params(opt_state)
 train_acc = accuracy(params, (train_images, train_labels))
 test_acc = accuracy(params, (test_images, test_labels))
 print("Epoch {} in {:0.2f} sec".format(epoch, epoch_time))
 print("Training set accuracy {}".format(train_acc))
 print("Test set accuracy {}".format(test_acc))
Starting training...
Epoch 0 in 4.69 sec
Training set accuracy 0.8729000091552734
Test set accuracy 0.880299985408783
Epoch 1 in 3.83 sec
Training set accuracy 0.8983666896820068
Test set accuracy 0.9047999978065491
Epoch 2 in 3.81 sec
Training set accuracy 0.9102166891098022
Test set accuracy 0.9138000011444092
Epoch 3 in 3.85 sec
Training set accuracy 0.9172500371932983
Test set accuracy 0.9218999743461609
Epoch 4 in 3.79 sec
Training set accuracy 0.9224500060081482
Test set accuracy 0.9253999590873718
Epoch 5 in 3.72 sec
Training set accuracy 0.9272000193595886
Test set accuracy 0.930899977684021
Epoch 6 in 3.77 sec
Training set accuracy 0.9327666759490967
Test set accuracy 0.9334999918937683
Epoch 7 in 3.77 sec
Training set accuracy 0.9360166788101196
Test set accuracy 0.9370999932289124
Epoch 8 in 3.77 sec
Training set accuracy 0.9390000104904175
Test set accuracy 0.939300000667572
Epoch 9 in 3.73 sec
Training set accuracy 0.9425666928291321
Test set accuracy 0.9429999589920044

TFLite modeline dönüştürün.

Buraya not edin, biz

 1. Satır içi Jax paramsi predict ile func functools.partial .
 2. Bir İnşa jnp.zeros , bu modeli izlemek için Jax için kullanılan tensör bir "tutucu" dir.
 3. Çağrı experimental_from_jax :> * serving_func bir listede sarılır. > * Girdi, belirli bir adla ilişkilendirilir ve bir listeye sarılmış bir dizi olarak iletilir.
serving_func = functools.partial(predict, params)
x_input = jnp.zeros((1, 28, 28))
converter = tf.lite.TFLiteConverter.experimental_from_jax(
  [serving_func], [[('input1', x_input)]])
tflite_model = converter.convert()
with open('jax_mnist.tflite', 'wb') as f:
 f.write(tflite_model)
2021-10-30 11:51:13.208329: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:363] Ignored output_format.
2021-10-30 11:51:13.208375: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:366] Ignored drop_control_dependency.
2021-10-30 11:51:13.208383: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:372] Ignored change_concat_input_ranges.

Dönüştürülen TFLite Modelini Kontrol Edin

Dönüştürülen modelin sonuçlarını Jax modeliyle karşılaştırın.

expected = serving_func(train_images[0:1])

# Run the model with TensorFlow Lite
interpreter = tf.lite.Interpreter(model_content=tflite_model)
interpreter.allocate_tensors()
input_details = interpreter.get_input_details()
output_details = interpreter.get_output_details()
interpreter.set_tensor(input_details[0]["index"], train_images[0:1, :, :])
interpreter.invoke()
result = interpreter.get_tensor(output_details[0]["index"])

# Assert if the result of TFLite model is consistent with the JAX model.
np.testing.assert_almost_equal(expected, result, 1e-5)

Modeli Optimize Edin

Biz sağlayacaktır representative_dataset modelini optimize etmek sonrası eğitim quantiztion yapmak.

def representative_dataset():
 for i in range(1000):
  x = train_images[i:i+1]
  yield [x]

converter = tf.lite.TFLiteConverter.experimental_from_jax(
  [serving_func], [[('x', x_input)]])
tflite_model = converter.convert()
converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT]
converter.representative_dataset = representative_dataset
converter.target_spec.supported_ops = [tf.lite.OpsSet.TFLITE_BUILTINS_INT8]
tflite_quant_model = converter.convert()
with open('jax_mnist_quant.tflite', 'wb') as f:
 f.write(tflite_quant_model)
2021-10-30 11:51:14.202412: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:363] Ignored output_format.
2021-10-30 11:51:14.202455: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:366] Ignored drop_control_dependency.
2021-10-30 11:51:14.202461: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:372] Ignored change_concat_input_ranges.
2021-10-30 11:51:14.293677: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:363] Ignored output_format.
2021-10-30 11:51:14.293768: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:366] Ignored drop_control_dependency.
2021-10-30 11:51:14.293776: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:372] Ignored change_concat_input_ranges.
fully_quantize: 0, inference_type: 6, input_inference_type: 0, output_inference_type: 0

Optimize Edilmiş Modeli Değerlendirin

expected = serving_func(train_images[0:1])

# Run the model with TensorFlow Lite
interpreter = tf.lite.Interpreter(model_content=tflite_quant_model)
interpreter.allocate_tensors()
input_details = interpreter.get_input_details()
output_details = interpreter.get_output_details()
interpreter.set_tensor(input_details[0]["index"], train_images[0:1, :, :])
interpreter.invoke()
result = interpreter.get_tensor(output_details[0]["index"])

# Assert if the result of TFLite model is consistent with the Jax model.
np.testing.assert_almost_equal(expected, result, 1e-5)

Nicelleştirilmiş Model boyutunu karşılaştırın

Kuantize modelin orijinal modelden dört kat daha küçük olduğunu görebilmemiz gerekir.

du -h jax_mnist.tflite
du -h jax_mnist_quant.tflite
7.2M  jax_mnist.tflite
1.8M  jax_mnist_quant.tflite
,

genel bakış

Bu CodeLab, Jax kullanılarak MNIST tanıma için bir modelin nasıl oluşturulacağını ve bunun TensorFlow Lite'a nasıl dönüştürüleceğini gösterir. Bu kod laboratuvarı ayrıca, eğitim sonrası niceleme ile Jax'e dönüştürülmüş TFLite modelinin nasıl optimize edileceğini gösterecek.

TensorFlow.org'da görüntüleyin Google Colab'da çalıştırın Kaynağı GitHub'da görüntüleyin Not defterini indir

Önkoşullar

Bu özelliği en yeni TensorFlow gecelik pip yapısıyla denemeniz önerilir.

pip install tf-nightly --upgrade
pip install jax --upgrade
pip install jaxlib --upgrade

Veri Hazırlama

MNIST verilerini Keras veri seti ve ön işleme ile indirin.

import numpy as np
import tensorflow as tf
import functools

import time
import itertools

import numpy.random as npr

import jax.numpy as jnp
from jax import jit, grad, random
from jax.experimental import optimizers
from jax.experimental import stax
def _one_hot(x, k, dtype=np.float32):
 """Create a one-hot encoding of x of size k."""
 return np.array(x[:, None] == np.arange(k), dtype)

(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = tf.keras.datasets.mnist.load_data()
train_images, test_images = train_images / 255.0, test_images / 255.0
train_images = train_images.astype(np.float32)
test_images = test_images.astype(np.float32)

train_labels = _one_hot(train_labels, 10)
test_labels = _one_hot(test_labels, 10)
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/mnist.npz
11493376/11490434 [==============================] - 0s 0us/step
11501568/11490434 [==============================] - 0s 0us/step

Jax ile MNIST modelini oluşturun

def loss(params, batch):
 inputs, targets = batch
 preds = predict(params, inputs)
 return -jnp.mean(jnp.sum(preds * targets, axis=1))

def accuracy(params, batch):
 inputs, targets = batch
 target_class = jnp.argmax(targets, axis=1)
 predicted_class = jnp.argmax(predict(params, inputs), axis=1)
 return jnp.mean(predicted_class == target_class)

init_random_params, predict = stax.serial(
  stax.Flatten,
  stax.Dense(1024), stax.Relu,
  stax.Dense(1024), stax.Relu,
  stax.Dense(10), stax.LogSoftmax)

rng = random.PRNGKey(0)
WARNING:absl:No GPU/TPU found, falling back to CPU. (Set TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL=0 and rerun for more info.)

Modeli Eğitin ve Değerlendirin

step_size = 0.001
num_epochs = 10
batch_size = 128
momentum_mass = 0.9


num_train = train_images.shape[0]
num_complete_batches, leftover = divmod(num_train, batch_size)
num_batches = num_complete_batches + bool(leftover)

def data_stream():
 rng = npr.RandomState(0)
 while True:
  perm = rng.permutation(num_train)
  for i in range(num_batches):
   batch_idx = perm[i * batch_size:(i + 1) * batch_size]
   yield train_images[batch_idx], train_labels[batch_idx]
batches = data_stream()

opt_init, opt_update, get_params = optimizers.momentum(step_size, mass=momentum_mass)

@jit
def update(i, opt_state, batch):
 params = get_params(opt_state)
 return opt_update(i, grad(loss)(params, batch), opt_state)

_, init_params = init_random_params(rng, (-1, 28 * 28))
opt_state = opt_init(init_params)
itercount = itertools.count()

print("\nStarting training...")
for epoch in range(num_epochs):
 start_time = time.time()
 for _ in range(num_batches):
  opt_state = update(next(itercount), opt_state, next(batches))
 epoch_time = time.time() - start_time

 params = get_params(opt_state)
 train_acc = accuracy(params, (train_images, train_labels))
 test_acc = accuracy(params, (test_images, test_labels))
 print("Epoch {} in {:0.2f} sec".format(epoch, epoch_time))
 print("Training set accuracy {}".format(train_acc))
 print("Test set accuracy {}".format(test_acc))
Starting training...
Epoch 0 in 4.69 sec
Training set accuracy 0.8729000091552734
Test set accuracy 0.880299985408783
Epoch 1 in 3.83 sec
Training set accuracy 0.8983666896820068
Test set accuracy 0.9047999978065491
Epoch 2 in 3.81 sec
Training set accuracy 0.9102166891098022
Test set accuracy 0.9138000011444092
Epoch 3 in 3.85 sec
Training set accuracy 0.9172500371932983
Test set accuracy 0.9218999743461609
Epoch 4 in 3.79 sec
Training set accuracy 0.9224500060081482
Test set accuracy 0.9253999590873718
Epoch 5 in 3.72 sec
Training set accuracy 0.9272000193595886
Test set accuracy 0.930899977684021
Epoch 6 in 3.77 sec
Training set accuracy 0.9327666759490967
Test set accuracy 0.9334999918937683
Epoch 7 in 3.77 sec
Training set accuracy 0.9360166788101196
Test set accuracy 0.9370999932289124
Epoch 8 in 3.77 sec
Training set accuracy 0.9390000104904175
Test set accuracy 0.939300000667572
Epoch 9 in 3.73 sec
Training set accuracy 0.9425666928291321
Test set accuracy 0.9429999589920044

TFLite modeline dönüştürün.

Buraya not edin, biz

 1. Satır içi Jax paramsi predict ile func functools.partial .
 2. Bir İnşa jnp.zeros , bu modeli izlemek için Jax için kullanılan tensör bir "tutucu" dir.
 3. Çağrı experimental_from_jax :> * serving_func bir listede sarılır. > * Girdi, belirli bir adla ilişkilendirilir ve bir listeye sarılmış bir dizi olarak iletilir.
serving_func = functools.partial(predict, params)
x_input = jnp.zeros((1, 28, 28))
converter = tf.lite.TFLiteConverter.experimental_from_jax(
  [serving_func], [[('input1', x_input)]])
tflite_model = converter.convert()
with open('jax_mnist.tflite', 'wb') as f:
 f.write(tflite_model)
2021-10-30 11:51:13.208329: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:363] Ignored output_format.
2021-10-30 11:51:13.208375: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:366] Ignored drop_control_dependency.
2021-10-30 11:51:13.208383: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:372] Ignored change_concat_input_ranges.

Dönüştürülen TFLite Modelini Kontrol Edin

Dönüştürülen modelin sonuçlarını Jax modeliyle karşılaştırın.

expected = serving_func(train_images[0:1])

# Run the model with TensorFlow Lite
interpreter = tf.lite.Interpreter(model_content=tflite_model)
interpreter.allocate_tensors()
input_details = interpreter.get_input_details()
output_details = interpreter.get_output_details()
interpreter.set_tensor(input_details[0]["index"], train_images[0:1, :, :])
interpreter.invoke()
result = interpreter.get_tensor(output_details[0]["index"])

# Assert if the result of TFLite model is consistent with the JAX model.
np.testing.assert_almost_equal(expected, result, 1e-5)

Modeli Optimize Edin

Biz sağlayacaktır representative_dataset modelini optimize etmek sonrası eğitim quantiztion yapmak.

def representative_dataset():
 for i in range(1000):
  x = train_images[i:i+1]
  yield [x]

converter = tf.lite.TFLiteConverter.experimental_from_jax(
  [serving_func], [[('x', x_input)]])
tflite_model = converter.convert()
converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT]
converter.representative_dataset = representative_dataset
converter.target_spec.supported_ops = [tf.lite.OpsSet.TFLITE_BUILTINS_INT8]
tflite_quant_model = converter.convert()
with open('jax_mnist_quant.tflite', 'wb') as f:
 f.write(tflite_quant_model)
2021-10-30 11:51:14.202412: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:363] Ignored output_format.
2021-10-30 11:51:14.202455: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:366] Ignored drop_control_dependency.
2021-10-30 11:51:14.202461: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:372] Ignored change_concat_input_ranges.
2021-10-30 11:51:14.293677: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:363] Ignored output_format.
2021-10-30 11:51:14.293768: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:366] Ignored drop_control_dependency.
2021-10-30 11:51:14.293776: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:372] Ignored change_concat_input_ranges.
fully_quantize: 0, inference_type: 6, input_inference_type: 0, output_inference_type: 0

Optimize Edilmiş Modeli Değerlendirin

expected = serving_func(train_images[0:1])

# Run the model with TensorFlow Lite
interpreter = tf.lite.Interpreter(model_content=tflite_quant_model)
interpreter.allocate_tensors()
input_details = interpreter.get_input_details()
output_details = interpreter.get_output_details()
interpreter.set_tensor(input_details[0]["index"], train_images[0:1, :, :])
interpreter.invoke()
result = interpreter.get_tensor(output_details[0]["index"])

# Assert if the result of TFLite model is consistent with the Jax model.
np.testing.assert_almost_equal(expected, result, 1e-5)

Nicelleştirilmiş Model boyutunu karşılaştırın

Kuantize modelin orijinal modelden dört kat daha küçük olduğunu görebilmemiz gerekir.

du -h jax_mnist.tflite
du -h jax_mnist_quant.tflite
7.2M  jax_mnist.tflite
1.8M  jax_mnist_quant.tflite