Trả lời thông minh

Bắt đầu

Mô hình trả lời thông minh của chúng tôi tạo ra các đề xuất trả lời dựa trên tin nhắn trò chuyện. Các đề xuất nhằm mục đích phù hợp với ngữ cảnh, phản hồi một chạm giúp người dùng dễ dàng trả lời tin nhắn đến.

Tải xuống mô hình khởi động

Ứng dụng mẫu

Có một ứng dụng mẫu TensorFlow Lite thể hiện mô hình trả lời thông minh trên Android.

Xem ví dụ về Android

Đọc trang GitHub để tìm hiểu cách ứng dụng hoạt động. Trong dự án này, bạn cũng sẽ học cách xây dựng một ứng dụng với các hoạt động C ++ tùy chỉnh.

Làm thế nào nó hoạt động

Mô hình tạo đề xuất trả lời cho các tin nhắn trò chuyện đàm thoại.

Mô hình trên thiết bị đi kèm với một số lợi ích. Nó là:

  • Nhanh: Mô hình nằm trên thiết bị và không yêu cầu kết nối internet. Do đó, suy luận rất nhanh và có độ trễ trung bình chỉ vài mili giây.
  • Hiệu quả về tài nguyên: Mô hình có bộ nhớ nhỏ trên thiết bị.
  • Thân thiện với quyền riêng tư: Dữ liệu người dùng không bao giờ rời khỏi thiết bị.

Ví dụ đầu ra

Hoạt ảnh hiển thị trả lời thông minh

Đọc thêm về điều này

Người dùng