ادغام طبقه بندی کننده های تصویر

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

طبقه‌بندی تصویر یک استفاده رایج از یادگیری ماشینی برای شناسایی چیزی است که یک تصویر نشان‌دهنده آن است. به عنوان مثال، ممکن است بخواهیم بدانیم چه نوع حیوانی در یک تصویر داده شده ظاهر می شود. وظیفه پیش بینی اینکه یک تصویر چه چیزی را نشان می دهد طبقه بندی تصویر نامیده می شود. یک طبقه بندی کننده تصویر برای تشخیص دسته های مختلف تصاویر آموزش دیده است. برای مثال، ممکن است یک مدل آموزش ببیند که عکس‌هایی را که نشان دهنده سه نوع حیوان مختلف است، تشخیص دهد: خرگوش، همستر و سگ. برای اطلاعات بیشتر در مورد طبقه‌بندی‌کننده‌های تصویر، نمای کلی طبقه‌بندی تصاویر را ببینید.

از Task Library ImageClassifier API برای استقرار طبقه‌بندی‌کننده‌های تصویر سفارشی یا طبقه‌بندی‌های از پیش آموزش‌دیده‌شده خود در برنامه‌های تلفن همراه خود استفاده کنید.

ویژگی های کلیدی ImageClassifier API

 • پردازش تصویر ورودی، از جمله چرخش، تغییر اندازه، و تبدیل فضای رنگ.

 • منطقه مورد علاقه تصویر ورودی.

 • برچسب محل نقشه.

 • آستانه امتیاز برای فیلتر کردن نتایج.

 • نتایج طبقه بندی Top-k

 • لیست مجاز و رد لیست را برچسب بزنید.

مدل های طبقه بندی کننده تصویر پشتیبانی شده

مدل های زیر تضمین شده است که با ImageClassifier API سازگار هستند.

استنتاج را در جاوا اجرا کنید

برای مثالی از نحوه استفاده از ImageClassifier در برنامه اندروید، به برنامه مرجع طبقه بندی تصویر مراجعه کنید.

مرحله 1: وابستگی Gradle و تنظیمات دیگر را وارد کنید

فایل مدل .tflite . را در فهرست دارایی‌های ماژول اندروید که مدل اجرا می‌شود، کپی کنید. مشخص کنید که فایل نباید فشرده شود و کتابخانه TensorFlow Lite را به فایل build.gradle ماژول اضافه کنید:

android {
  // Other settings

  // Specify tflite file should not be compressed for the app apk
  aaptOptions {
    noCompress "tflite"
  }
}

dependencies {
  // Other dependencies

  // Import the Task Vision Library dependency (NNAPI is included)
  implementation 'org.tensorflow:tensorflow-lite-task-vision'
  // Import the GPU delegate plugin Library for GPU inference
  implementation 'org.tensorflow:tensorflow-lite-gpu-delegate-plugin'
}

مرحله 2: استفاده از مدل

// Initialization
ImageClassifierOptions options =
  ImageClassifierOptions.builder()
    .setBaseOptions(BaseOptions.builder().useGpu().build())
    .setMaxResults(1)
    .build();
ImageClassifier imageClassifier =
  ImageClassifier.createFromFileAndOptions(
    context, modelFile, options);

// Run inference
List<Classifications> results = imageClassifier.classify(image);

برای گزینه های بیشتر برای پیکربندی ImageClassifier به کد منبع و ImageClassifier کنید.

استنتاج را در iOS اجرا کنید

مرحله 1: وابستگی ها را نصب کنید

Task Library از نصب با استفاده از CocoaPods پشتیبانی می کند. مطمئن شوید که CocoaPods روی سیستم شما نصب شده است. لطفاً راهنمای نصب CocoaPods را برای دستورالعمل ها ببینید.

لطفاً راهنمای CocoaPods را برای جزئیات بیشتر در مورد افزودن غلاف به پروژه Xcode ببینید.

غلاف TensorFlowLiteTaskVision را در Podfile اضافه کنید.

target 'MyAppWithTaskAPI' do
 use_frameworks!
 pod 'TensorFlowLiteTaskVision'
end

مطمئن شوید که مدل .tflite . که برای استنتاج استفاده می کنید در بسته نرم افزاری شما وجود دارد.

مرحله 2: استفاده از مدل

سریع

// Imports
import TensorFlowLiteTaskVision

// Initialization
guard let modelPath = Bundle.main.path(forResource: "birds_V1",
                      ofType: "tflite") else { return }

let options = ImageClassifierOptions(modelPath: modelPath)

// Configure any additional options:
// options.classificationOptions.maxResults = 3

let classifier = try ImageClassifier.classifier(options: options)

// Convert the input image to MLImage.
// There are other sources for MLImage. For more details, please see:
// https://developers.google.com/ml-kit/reference/ios/mlimage/api/reference/Classes/GMLImage
guard let image = UIImage (named: "sparrow.jpg"), let mlImage = MLImage(image: image) else { return }

// Run inference
let classificationResults = try classifier.classify(mlImage: mlImage)

هدف ج

// Imports
#import <TensorFlowLiteTaskVision/TensorFlowLiteTaskVision.h>

// Initialization
NSString *modelPath = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:@"birds_V1" ofType:@"tflite"];

TFLImageClassifierOptions *options =
  [[TFLImageClassifierOptions alloc] initWithModelPath:modelPath];

// Configure any additional options:
// options.classificationOptions.maxResults = 3;

TFLImageClassifier *classifier = [TFLImageClassifier imageClassifierWithOptions:options
                                     error:nil];

// Convert the input image to MLImage.
UIImage *image = [UIImage imageNamed:@"sparrow.jpg"];

// There are other sources for GMLImage. For more details, please see:
// https://developers.google.com/ml-kit/reference/ios/mlimage/api/reference/Classes/GMLImage
GMLImage *gmlImage = [[GMLImage alloc] initWithImage:image];

// Run inference
TFLClassificationResult *classificationResult =
  [classifier classifyWithGMLImage:gmlImage error:nil];

کد منبع را برای گزینه های بیشتر برای پیکربندی TFLImageClassifier .

استنتاج را در پایتون اجرا کنید

مرحله 1: بسته pip را نصب کنید

pip install tflite-support

مرحله 2: استفاده از مدل

# Imports
from tflite_support.task import vision
from tflite_support.task import core
from tflite_support.task import processor

# Initialization
base_options = core.BaseOptions(file_name=model_path)
classification_options = processor.ClassificationOptions(max_results=2)
options = vision.ImageClassifierOptions(base_options=base_options, classification_options=classification_options)
classifier = vision.ImageClassifier.create_from_options(options)

# Alternatively, you can create an image classifier in the following manner:
# classifier = vision.ImageClassifier.create_from_file(model_path)

# Run inference
image = vision.TensorImage.create_from_file(image_path)
classification_result = classifier.classify(image)

برای گزینه های بیشتر برای پیکربندی ImageClassifier به کد منبع مراجعه کنید.

استنتاج را در C++ اجرا کنید

// Initialization
ImageClassifierOptions options;
options.mutable_base_options()->mutable_model_file()->set_file_name(model_path);
std::unique_ptr<ImageClassifier> image_classifier = ImageClassifier::CreateFromOptions(options).value();

// Create input frame_buffer from your inputs, `image_data` and `image_dimension`.
// See more information here: tensorflow_lite_support/cc/task/vision/utils/frame_buffer_common_utils.h

std::unique_ptr<FrameBuffer> frame_buffer = CreateFromRgbRawBuffer(
   image_data, image_dimension);

// Run inference
const ClassificationResult result = image_classifier->Classify(*frame_buffer).value();

برای گزینه های بیشتر برای پیکربندی ImageClassifier به کد منبع مراجعه کنید.

نتایج نمونه

در اینجا نمونه ای از نتایج طبقه بندی یک طبقه بندی پرنده آورده شده است.

گنجشک

Results:
 Rank #0:
  index    : 671
  score    : 0.91406
  class name : /m/01bwb9
  display name: Passer domesticus
 Rank #1:
  index    : 670
  score    : 0.00391
  class name : /m/01bwbt
  display name: Passer montanus
 Rank #2:
  index    : 495
  score    : 0.00391
  class name : /m/0bwm6m
  display name: Passer italiae

ابزار آزمایشی ساده CLI را برای ImageClassifier با مدل و داده های آزمایشی خود امتحان کنید.

الزامات سازگاری مدل

ImageClassifier API یک مدل TFLite با فراداده مدل TFLite اجباری را انتظار دارد. نمونه‌هایی از ایجاد ابرداده برای طبقه‌بندی‌کننده‌های تصویر با استفاده از TensorFlow Lite Metadata Writer API را ببینید.

مدل های طبقه بندی کننده تصویر سازگار باید شرایط زیر را برآورده کنند:

 • تانسور تصویر ورودی (kTfLiteUInt8/kTfLiteFloat32)

  • اندازه ورودی تصویر [batch x height x width x channels] .
  • استنتاج دسته ای پشتیبانی نمی شود ( batch باید 1 باشد).
  • فقط ورودی های RGB پشتیبانی می شوند ( channels ها باید 3 باشند).
  • اگر نوع kTfLiteFloat32 باشد، برای عادی سازی ورودی، باید NormalizationOptions به ابرداده پیوست شود.
 • تانسور امتیاز خروجی (kTfLiteUInt8/kTfLiteFloat32)

  • با N کلاس و 2 یا 4 بعد، یعنی [1 x N] یا [1 x 1 x 1 x N]
  • نقشه(های) برچسب اختیاری (اما توصیه شده) به عنوان AssociatedFile-s با نوع TENSOR_AXIS_LABELS، حاوی یک برچسب در هر خط. نمونه فایل برچسب را ببینید. اولین AssociatedFile (در صورت وجود) برای پر کردن فیلد label (با نام class_name در C++) نتایج استفاده می‌شود. فیلد display_name از AssociatedFile (در صورت وجود) پر می شود که منطقه آن با فیلد display_names_locale از ImageClassifierOptions استفاده شده در زمان ایجاد ("en" به طور پیش فرض، یعنی انگلیسی) مطابقت دارد. اگر هیچ یک از اینها در دسترس نباشد، فقط قسمت index نتایج پر می شود.
،

طبقه‌بندی تصویر یک استفاده رایج از یادگیری ماشینی برای شناسایی چیزی است که یک تصویر نشان‌دهنده آن است. به عنوان مثال، ممکن است بخواهیم بدانیم چه نوع حیوانی در یک تصویر داده شده ظاهر می شود. وظیفه پیش بینی اینکه یک تصویر چه چیزی را نشان می دهد طبقه بندی تصویر نامیده می شود. یک طبقه بندی کننده تصویر برای تشخیص دسته های مختلف تصاویر آموزش دیده است. برای مثال، ممکن است یک مدل آموزش ببیند که عکس‌هایی را که نشان دهنده سه نوع حیوان مختلف است، تشخیص دهد: خرگوش، همستر و سگ. برای اطلاعات بیشتر در مورد طبقه‌بندی‌کننده‌های تصویر، نمای کلی طبقه‌بندی تصاویر را ببینید.

از Task Library ImageClassifier API برای استقرار طبقه‌بندی‌کننده‌های تصویر سفارشی یا طبقه‌بندی‌های از پیش آموزش‌دیده‌شده خود در برنامه‌های تلفن همراه خود استفاده کنید.

ویژگی های کلیدی ImageClassifier API

 • پردازش تصویر ورودی، از جمله چرخش، تغییر اندازه، و تبدیل فضای رنگ.

 • منطقه مورد علاقه تصویر ورودی.

 • برچسب محل نقشه.

 • آستانه امتیاز برای فیلتر کردن نتایج.

 • نتایج طبقه بندی Top-k

 • لیست مجاز و رد لیست را برچسب بزنید.

مدل های طبقه بندی کننده تصویر پشتیبانی شده

مدل های زیر تضمین شده است که با ImageClassifier API سازگار هستند.

استنتاج را در جاوا اجرا کنید

برای مثالی از نحوه استفاده از ImageClassifier در برنامه اندروید، به برنامه مرجع طبقه بندی تصویر مراجعه کنید.

مرحله 1: وابستگی Gradle و تنظیمات دیگر را وارد کنید

فایل مدل .tflite . را در فهرست دارایی‌های ماژول اندروید که مدل اجرا می‌شود، کپی کنید. مشخص کنید که فایل نباید فشرده شود و کتابخانه TensorFlow Lite را به فایل build.gradle ماژول اضافه کنید:

android {
  // Other settings

  // Specify tflite file should not be compressed for the app apk
  aaptOptions {
    noCompress "tflite"
  }
}

dependencies {
  // Other dependencies

  // Import the Task Vision Library dependency (NNAPI is included)
  implementation 'org.tensorflow:tensorflow-lite-task-vision'
  // Import the GPU delegate plugin Library for GPU inference
  implementation 'org.tensorflow:tensorflow-lite-gpu-delegate-plugin'
}

مرحله 2: استفاده از مدل

// Initialization
ImageClassifierOptions options =
  ImageClassifierOptions.builder()
    .setBaseOptions(BaseOptions.builder().useGpu().build())
    .setMaxResults(1)
    .build();
ImageClassifier imageClassifier =
  ImageClassifier.createFromFileAndOptions(
    context, modelFile, options);

// Run inference
List<Classifications> results = imageClassifier.classify(image);

برای گزینه های بیشتر برای پیکربندی ImageClassifier به کد منبع و ImageClassifier کنید.

استنتاج را در iOS اجرا کنید

مرحله 1: وابستگی ها را نصب کنید

Task Library از نصب با استفاده از CocoaPods پشتیبانی می کند. مطمئن شوید که CocoaPods روی سیستم شما نصب شده است. لطفاً راهنمای نصب CocoaPods را برای دستورالعمل ها ببینید.

لطفاً راهنمای CocoaPods را برای جزئیات بیشتر در مورد افزودن غلاف به پروژه Xcode ببینید.

غلاف TensorFlowLiteTaskVision را در Podfile اضافه کنید.

target 'MyAppWithTaskAPI' do
 use_frameworks!
 pod 'TensorFlowLiteTaskVision'
end

مطمئن شوید که مدل .tflite . که برای استنتاج استفاده می کنید در بسته نرم افزاری شما وجود دارد.

مرحله 2: استفاده از مدل

سریع

// Imports
import TensorFlowLiteTaskVision

// Initialization
guard let modelPath = Bundle.main.path(forResource: "birds_V1",
                      ofType: "tflite") else { return }

let options = ImageClassifierOptions(modelPath: modelPath)

// Configure any additional options:
// options.classificationOptions.maxResults = 3

let classifier = try ImageClassifier.classifier(options: options)

// Convert the input image to MLImage.
// There are other sources for MLImage. For more details, please see:
// https://developers.google.com/ml-kit/reference/ios/mlimage/api/reference/Classes/GMLImage
guard let image = UIImage (named: "sparrow.jpg"), let mlImage = MLImage(image: image) else { return }

// Run inference
let classificationResults = try classifier.classify(mlImage: mlImage)

هدف ج

// Imports
#import <TensorFlowLiteTaskVision/TensorFlowLiteTaskVision.h>

// Initialization
NSString *modelPath = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:@"birds_V1" ofType:@"tflite"];

TFLImageClassifierOptions *options =
  [[TFLImageClassifierOptions alloc] initWithModelPath:modelPath];

// Configure any additional options:
// options.classificationOptions.maxResults = 3;

TFLImageClassifier *classifier = [TFLImageClassifier imageClassifierWithOptions:options
                                     error:nil];

// Convert the input image to MLImage.
UIImage *image = [UIImage imageNamed:@"sparrow.jpg"];

// There are other sources for GMLImage. For more details, please see:
// https://developers.google.com/ml-kit/reference/ios/mlimage/api/reference/Classes/GMLImage
GMLImage *gmlImage = [[GMLImage alloc] initWithImage:image];

// Run inference
TFLClassificationResult *classificationResult =
  [classifier classifyWithGMLImage:gmlImage error:nil];

کد منبع را برای گزینه های بیشتر برای پیکربندی TFLImageClassifier .

استنتاج را در پایتون اجرا کنید

مرحله 1: بسته pip را نصب کنید

pip install tflite-support

مرحله 2: استفاده از مدل

# Imports
from tflite_support.task import vision
from tflite_support.task import core
from tflite_support.task import processor

# Initialization
base_options = core.BaseOptions(file_name=model_path)
classification_options = processor.ClassificationOptions(max_results=2)
options = vision.ImageClassifierOptions(base_options=base_options, classification_options=classification_options)
classifier = vision.ImageClassifier.create_from_options(options)

# Alternatively, you can create an image classifier in the following manner:
# classifier = vision.ImageClassifier.create_from_file(model_path)

# Run inference
image = vision.TensorImage.create_from_file(image_path)
classification_result = classifier.classify(image)

برای گزینه های بیشتر برای پیکربندی ImageClassifier به کد منبع مراجعه کنید.

استنتاج را در C++ اجرا کنید

// Initialization
ImageClassifierOptions options;
options.mutable_base_options()->mutable_model_file()->set_file_name(model_path);
std::unique_ptr<ImageClassifier> image_classifier = ImageClassifier::CreateFromOptions(options).value();

// Create input frame_buffer from your inputs, `image_data` and `image_dimension`.
// See more information here: tensorflow_lite_support/cc/task/vision/utils/frame_buffer_common_utils.h

std::unique_ptr<FrameBuffer> frame_buffer = CreateFromRgbRawBuffer(
   image_data, image_dimension);

// Run inference
const ClassificationResult result = image_classifier->Classify(*frame_buffer).value();

برای گزینه های بیشتر برای پیکربندی ImageClassifier به کد منبع مراجعه کنید.

نتایج نمونه

در اینجا نمونه ای از نتایج طبقه بندی یک طبقه بندی پرنده آورده شده است.

گنجشک

Results:
 Rank #0:
  index    : 671
  score    : 0.91406
  class name : /m/01bwb9
  display name: Passer domesticus
 Rank #1:
  index    : 670
  score    : 0.00391
  class name : /m/01bwbt
  display name: Passer montanus
 Rank #2:
  index    : 495
  score    : 0.00391
  class name : /m/0bwm6m
  display name: Passer italiae

ابزار آزمایشی ساده CLI را برای ImageClassifier با مدل و داده های آزمایشی خود امتحان کنید.

الزامات سازگاری مدل

ImageClassifier API یک مدل TFLite با فراداده مدل TFLite اجباری را انتظار دارد. نمونه‌هایی از ایجاد ابرداده برای طبقه‌بندی‌کننده‌های تصویر با استفاده از TensorFlow Lite Metadata Writer API را ببینید.

مدل های طبقه بندی کننده تصویر سازگار باید شرایط زیر را برآورده کنند:

 • تانسور تصویر ورودی (kTfLiteUInt8/kTfLiteFloat32)

  • اندازه ورودی تصویر [batch x height x width x channels] .
  • استنتاج دسته ای پشتیبانی نمی شود ( batch باید 1 باشد).
  • فقط ورودی های RGB پشتیبانی می شوند ( channels ها باید 3 باشند).
  • اگر نوع kTfLiteFloat32 باشد، برای عادی سازی ورودی، باید NormalizationOptions به ابرداده پیوست شود.
 • تانسور امتیاز خروجی (kTfLiteUInt8/kTfLiteFloat32)

  • با N کلاس و 2 یا 4 بعد، یعنی [1 x N] یا [1 x 1 x 1 x N]
  • نقشه(های) برچسب اختیاری (اما توصیه شده) به عنوان AssociatedFile-s با نوع TENSOR_AXIS_LABELS، حاوی یک برچسب در هر خط. نمونه فایل برچسب را ببینید. اولین AssociatedFile (در صورت وجود) برای پر کردن فیلد label (با نام class_name در C++) نتایج استفاده می‌شود. فیلد display_name از AssociatedFile (در صورت وجود) پر می شود که منطقه آن با فیلد display_names_locale از ImageClassifierOptions استفاده شده در زمان ایجاد ("en" به طور پیش فرض، یعنی انگلیسی) مطابقت دارد. اگر هیچ یک از اینها در دسترس نباشد، فقط قسمت index نتایج پر می شود.