Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!

Module: tfmot.sparsity

Module containing code for sparsity.

Modules

keras module: Module containing sparsity code built on Keras abstractions.