روز جامعه ML 9 نوامبر است! برای به روز رسانی از TensorFlow، JAX به ما بپیوندید، و بیشتر بیشتر بدانید

هرس در مثال کراس

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا کنید مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

بررسی اجمالی

به یک نمونه پایان برای هرس وزن مبتنی بر اندازه خوش آمدید.

صفحات دیگر

برای مقدمه ای در مورد هرس چیست و برای تعیین اینکه آیا باید از آن استفاده کنید (از جمله موارد پشتیبانی شده) ، به صفحه نمای کلی مراجعه کنید .

برای یافتن سریع API های مورد نیاز خود (فراتر از هرس کامل مدل با 80٪ پراکندگی) ، به راهنمای جامع مراجعه کنید.

خلاصه

در این آموزش ، شما:

 1. یک مدل tf.keras از ابتدا برای MNIST آموزش دهید.
 2. با استفاده از API هرس ، مدل را دقیق تنظیم کرده و صحت را مشاهده کنید.
 3. از هرس 3 برابر مدل های TF و TFLite کوچکتر ایجاد کنید.
 4. از ترکیب هرس و کمی سازی بعد از آموزش ، یک مدل 10 برابر کوچکتر از TFLite ایجاد کنید.
 5. ماندگاری دقت را از TF به TFLite مشاهده کنید.

برپایی

 pip install -q tensorflow-model-optimization
import tempfile
import os

import tensorflow as tf
import numpy as np

from tensorflow import keras

%load_ext tensorboard

بدون هرس یک مدل برای MNIST آموزش دهید

# Load MNIST dataset
mnist = keras.datasets.mnist
(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = mnist.load_data()

# Normalize the input image so that each pixel value is between 0 and 1.
train_images = train_images / 255.0
test_images = test_images / 255.0

# Define the model architecture.
model = keras.Sequential([
 keras.layers.InputLayer(input_shape=(28, 28)),
 keras.layers.Reshape(target_shape=(28, 28, 1)),
 keras.layers.Conv2D(filters=12, kernel_size=(3, 3), activation='relu'),
 keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
 keras.layers.Flatten(),
 keras.layers.Dense(10)
])

# Train the digit classification model
model.compile(optimizer='adam',
       loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
       metrics=['accuracy'])

model.fit(
 train_images,
 train_labels,
 epochs=4,
 validation_split=0.1,
)
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/mnist.npz
11493376/11490434 [==============================] - 0s 0us/step
Epoch 1/4
1688/1688 [==============================] - 10s 6ms/step - loss: 0.2785 - accuracy: 0.9220 - val_loss: 0.1031 - val_accuracy: 0.9740
Epoch 2/4
1688/1688 [==============================] - 9s 5ms/step - loss: 0.1063 - accuracy: 0.9691 - val_loss: 0.0782 - val_accuracy: 0.9790
Epoch 3/4
1688/1688 [==============================] - 9s 5ms/step - loss: 0.0815 - accuracy: 0.9765 - val_loss: 0.0788 - val_accuracy: 0.9775
Epoch 4/4
1688/1688 [==============================] - 9s 5ms/step - loss: 0.0689 - accuracy: 0.9797 - val_loss: 0.0633 - val_accuracy: 0.9840
<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7f146fbd8bd0>

دقت تست پایه را ارزیابی کرده و مدل را برای استفاده بعدی ذخیره کنید.

_, baseline_model_accuracy = model.evaluate(
  test_images, test_labels, verbose=0)

print('Baseline test accuracy:', baseline_model_accuracy)

_, keras_file = tempfile.mkstemp('.h5')
tf.keras.models.save_model(model, keras_file, include_optimizer=False)
print('Saved baseline model to:', keras_file)
Baseline test accuracy: 0.9775999784469604
Saved baseline model to: /tmp/tmpjj6swf59.h5

ریزه کاری از قبل آموزش دیده با هرس

مدل را تعریف کنید

هرس را برای کل مدل اعمال خواهید کرد و این را در خلاصه مدل مشاهده خواهید کرد.

در این مثال ، شما مدل را با 50٪ پراکندگی (50٪ صفر در وزن) شروع کرده و با 80٪ پراکندگی به پایان می رسانید.

در راهنمای جامع ، می توانید نحوه هرس برخی از لایه ها را برای بهبود دقت مدل مشاهده کنید.

import tensorflow_model_optimization as tfmot

prune_low_magnitude = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude

# Compute end step to finish pruning after 2 epochs.
batch_size = 128
epochs = 2
validation_split = 0.1 # 10% of training set will be used for validation set. 

num_images = train_images.shape[0] * (1 - validation_split)
end_step = np.ceil(num_images / batch_size).astype(np.int32) * epochs

# Define model for pruning.
pruning_params = {
   'pruning_schedule': tfmot.sparsity.keras.PolynomialDecay(initial_sparsity=0.50,
                                final_sparsity=0.80,
                                begin_step=0,
                                end_step=end_step)
}

model_for_pruning = prune_low_magnitude(model, **pruning_params)

# `prune_low_magnitude` requires a recompile.
model_for_pruning.compile(optimizer='adam',
       loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
       metrics=['accuracy'])

model_for_pruning.summary()
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/keras/engine/base_layer.py:2191: UserWarning: `layer.add_variable` is deprecated and will be removed in a future version. Please use `layer.add_weight` method instead.
 warnings.warn('`layer.add_variable` is deprecated and '
Model: "sequential"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
prune_low_magnitude_reshape (None, 28, 28, 1)     1     
_________________________________________________________________
prune_low_magnitude_conv2d ( (None, 26, 26, 12)    230    
_________________________________________________________________
prune_low_magnitude_max_pool (None, 13, 13, 12)    1     
_________________________________________________________________
prune_low_magnitude_flatten (None, 2028)       1     
_________________________________________________________________
prune_low_magnitude_dense (P (None, 10)        40572   
=================================================================
Total params: 40,805
Trainable params: 20,410
Non-trainable params: 20,395
_________________________________________________________________

آموزش و ارزیابی مدل بر اساس پایه

تنظیم دقیق با هرس برای دو دوره.

tfmot.sparsity.keras.UpdatePruningStep در حین آموزش لازم است و tfmot.sparsity.keras.PruningSummaries گزارش هایی را برای ردیابی پیشرفت و رفع اشکال ارائه می دهد.

logdir = tempfile.mkdtemp()

callbacks = [
 tfmot.sparsity.keras.UpdatePruningStep(),
 tfmot.sparsity.keras.PruningSummaries(log_dir=logdir),
]

model_for_pruning.fit(train_images, train_labels,
         batch_size=batch_size, epochs=epochs, validation_split=validation_split,
         callbacks=callbacks)
Epoch 1/2
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/ops/array_ops.py:5049: calling gather (from tensorflow.python.ops.array_ops) with validate_indices is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The `validate_indices` argument has no effect. Indices are always validated on CPU and never validated on GPU.
 3/422 [..............................] - ETA: 12s - loss: 0.0628 - accuracy: 0.9896 WARNING:tensorflow:Callback method `on_train_batch_end` is slow compared to the batch time (batch time: 0.0075s vs `on_train_batch_end` time: 0.0076s). Check your callbacks.
422/422 [==============================] - 5s 9ms/step - loss: 0.0797 - accuracy: 0.9771 - val_loss: 0.0828 - val_accuracy: 0.9790
Epoch 2/2
422/422 [==============================] - 3s 8ms/step - loss: 0.0971 - accuracy: 0.9741 - val_loss: 0.0839 - val_accuracy: 0.9775
<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7f12e4502910>

برای این مثال ، در مقایسه با خط پایه ، پس از هرس حداقل دقت در آزمون وجود دارد.

_, model_for_pruning_accuracy = model_for_pruning.evaluate(
  test_images, test_labels, verbose=0)

print('Baseline test accuracy:', baseline_model_accuracy) 
print('Pruned test accuracy:', model_for_pruning_accuracy)
Baseline test accuracy: 0.9775999784469604
Pruned test accuracy: 0.972100019454956

گزارش ها پیشرفت پراکندگی را بر اساس هر لایه نشان می دهند.

%tensorboard --logdir={logdir}

برای کاربران غیر Colab ، می توانیدنتایج اجرای قبلی این بلوک کد را در TensorBoard.dev مشاهده کنید .

از هرس 3 برابر مدل های کوچکتر ایجاد کنید

هر دو tfmot.sparsity.keras.strip_pruning و استفاده از الگوریتم استاندارد فشرده سازی (مثلاً از طریق gzip) برای دیدن مزایای فشرده سازی هرس ضروری هستند.

 • strip_pruning ضروری است زیرا از بین بردن هر نوع تی پی انجام می شود. متغیر است که هرس فقط در حین آموزش به آن احتیاج دارد ، که در غیر این صورت هنگام استنباط به اندازه مدل اضافه می شود
 • استفاده از الگوریتم استاندارد فشرده سازی ضروری است زیرا ماتریس های وزن سریال به همان اندازه قبل از هرس هستند. با این حال ، هرس بیشترین صفرهای وزن را ایجاد می کند ، که اضافه کاری اضافه شده است که الگوریتم ها می توانند برای فشرده سازی بیشتر مدل استفاده کنند.

ابتدا یک مدل قابل فشرده سازی برای TensorFlow ایجاد کنید.

model_for_export = tfmot.sparsity.keras.strip_pruning(model_for_pruning)

_, pruned_keras_file = tempfile.mkstemp('.h5')
tf.keras.models.save_model(model_for_export, pruned_keras_file, include_optimizer=False)
print('Saved pruned Keras model to:', pruned_keras_file)
WARNING:tensorflow:Compiled the loaded model, but the compiled metrics have yet to be built. `model.compile_metrics` will be empty until you train or evaluate the model.
Saved pruned Keras model to: /tmp/tmp22u333hk.h5

سپس ، یک مدل قابل فشرده سازی برای TFLite ایجاد کنید.

converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(model_for_export)
pruned_tflite_model = converter.convert()

_, pruned_tflite_file = tempfile.mkstemp('.tflite')

with open(pruned_tflite_file, 'wb') as f:
 f.write(pruned_tflite_model)

print('Saved pruned TFLite model to:', pruned_tflite_file)
WARNING:tensorflow:Compiled the loaded model, but the compiled metrics have yet to be built. `model.compile_metrics` will be empty until you train or evaluate the model.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmp51falze0/assets
Saved pruned TFLite model to: /tmp/tmpehx5la2i.tflite

برای کمک به فشرده سازی مدل ها از طریق gzip و اندازه گیری اندازه فشرده شده ، یک تابع کمکی تعریف کنید.

def get_gzipped_model_size(file):
 # Returns size of gzipped model, in bytes.
 import os
 import zipfile

 _, zipped_file = tempfile.mkstemp('.zip')
 with zipfile.ZipFile(zipped_file, 'w', compression=zipfile.ZIP_DEFLATED) as f:
  f.write(file)

 return os.path.getsize(zipped_file)

مقایسه کنید و ببینید که مدلها از هرس 3 برابر کوچکتر هستند.

print("Size of gzipped baseline Keras model: %.2f bytes" % (get_gzipped_model_size(keras_file)))
print("Size of gzipped pruned Keras model: %.2f bytes" % (get_gzipped_model_size(pruned_keras_file)))
print("Size of gzipped pruned TFlite model: %.2f bytes" % (get_gzipped_model_size(pruned_tflite_file)))
Size of gzipped baseline Keras model: 78211.00 bytes
Size of gzipped pruned Keras model: 25797.00 bytes
Size of gzipped pruned TFlite model: 24995.00 bytes

از ترکیب هرس و کوانتیزه کردن ، یک مدل 10 برابر کوچکتر ایجاد کنید

برای مزایای اضافی می توانید برای مدل هرس شده ، کمی سازی بعد از آموزش را اعمال کنید.

converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(model_for_export)
converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT]
quantized_and_pruned_tflite_model = converter.convert()

_, quantized_and_pruned_tflite_file = tempfile.mkstemp('.tflite')

with open(quantized_and_pruned_tflite_file, 'wb') as f:
 f.write(quantized_and_pruned_tflite_model)

print('Saved quantized and pruned TFLite model to:', quantized_and_pruned_tflite_file)

print("Size of gzipped baseline Keras model: %.2f bytes" % (get_gzipped_model_size(keras_file)))
print("Size of gzipped pruned and quantized TFlite model: %.2f bytes" % (get_gzipped_model_size(quantized_and_pruned_tflite_file)))
WARNING:tensorflow:Compiled the loaded model, but the compiled metrics have yet to be built. `model.compile_metrics` will be empty until you train or evaluate the model.
WARNING:tensorflow:Compiled the loaded model, but the compiled metrics have yet to be built. `model.compile_metrics` will be empty until you train or evaluate the model.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmp6tzu3z87/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmp6tzu3z87/assets
Saved quantized and pruned TFLite model to: /tmp/tmp0mvlkin1.tflite
Size of gzipped baseline Keras model: 78211.00 bytes
Size of gzipped pruned and quantized TFlite model: 8031.00 bytes

ماندگاری دقت از TF تا TFLite را ببینید

برای ارزیابی مدل TF Lite در مجموعه داده آزمایش ، یک تابع کمکی تعریف کنید.

import numpy as np

def evaluate_model(interpreter):
 input_index = interpreter.get_input_details()[0]["index"]
 output_index = interpreter.get_output_details()[0]["index"]

 # Run predictions on ever y image in the "test" dataset.
 prediction_digits = []
 for i, test_image in enumerate(test_images):
  if i % 1000 == 0:
   print('Evaluated on {n} results so far.'.format(n=i))
  # Pre-processing: add batch dimension and convert to float32 to match with
  # the model's input data format.
  test_image = np.expand_dims(test_image, axis=0).astype(np.float32)
  interpreter.set_tensor(input_index, test_image)

  # Run inference.
  interpreter.invoke()

  # Post-processing: remove batch dimension and find the digit with highest
  # probability.
  output = interpreter.tensor(output_index)
  digit = np.argmax(output()[0])
  prediction_digits.append(digit)

 print('\n')
 # Compare prediction results with ground truth labels to calculate accuracy.
 prediction_digits = np.array(prediction_digits)
 accuracy = (prediction_digits == test_labels).mean()
 return accuracy

شما مدل هرس شده و کوانتیزه شده را ارزیابی می کنید و می بینید که دقت TensorFlow در مورد TFLite همچنان ادامه دارد.

interpreter = tf.lite.Interpreter(model_content=quantized_and_pruned_tflite_model)
interpreter.allocate_tensors()

test_accuracy = evaluate_model(interpreter)

print('Pruned and quantized TFLite test_accuracy:', test_accuracy)
print('Pruned TF test accuracy:', model_for_pruning_accuracy)
Evaluated on 0 results so far.
Evaluated on 1000 results so far.
Evaluated on 2000 results so far.
Evaluated on 3000 results so far.
Evaluated on 4000 results so far.
Evaluated on 5000 results so far.
Evaluated on 6000 results so far.
Evaluated on 7000 results so far.
Evaluated on 8000 results so far.
Evaluated on 9000 results so far.


Pruned and quantized TFLite test_accuracy: 0.9722
Pruned TF test accuracy: 0.972100019454956

نتیجه

در این آموزش ، نحوه ایجاد مدل های پراکنده با TensorFlow Model Optimization Toolkit API را برای TensorFlow و TFLite مشاهده کردید. سپس هرس را با کوانتاسیون بعد از آموزش برای مزایای اضافی ترکیب کردید.

شما با حداقل تفاوت دقت ، یک مدل 10 برابر کوچکتر برای MNIST ایجاد کردید.

ما شما را تشویق می کنیم که این قابلیت جدید را امتحان کنید ، که به ویژه می تواند برای استقرار در محیط های دارای محدودیت مهم باشد.