Xem bài phát biểu, phiên sản phẩm, hội thảo, v.v. từ Google I / O Xem danh sách phát

nsl.configs.AdvTargetType

Types of adversarial targeting.

GROUND_TRUTH <AdvTargetType.GROUND_TRUTH: 'ground_truth'>
LEAST <AdvTargetType.LEAST: 'least'>
RANDOM <AdvTargetType.RANDOM: 'random'>
SECOND <AdvTargetType.SECOND: 'second'>