Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!

nsl.configs.DistanceType

Types of distance.

COSINE nsl.configs.DistanceType
JENSEN_SHANNON_DIVERGENCE nsl.configs.DistanceType
KL_DIVERGENCE nsl.configs.DistanceType
L1 nsl.configs.DistanceType
L2 nsl.configs.DistanceType