มีคำถาม? เชื่อมต่อกับชุมชนที่ฟอรัม TensorFlow เยี่ยมชมฟอรัม

tfp.experimental.lazybones.utils.prob

Returns prob when vertexes take on values.