Wskaźniki uczciwości Pochodzenie Studium przypadku

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Zobacz na GitHub Pobierz notatnik Zobacz model piasty TF

Zbiór danych COMPAS

COMPAS Dane (Correctional Offender Zarządzanie Profilowanie dla kar alternatywnych) to zbiór danych publicznych, który zawiera około 18.000 spraw karnych z Broward County na Florydzie w okresie od stycznia 2013 do grudnia 2014 roku zawiera informacje o 11.000 unikalnych oskarżonych, w tym karalności demograficznych i ocena ryzyka mająca na celu przedstawienie prawdopodobieństwa ponownego popełnienia przez oskarżonego popełnienia przestępstwa (recydywy). Model uczenia maszynowego wyszkolony na tych danych został wykorzystany przez sędziów i funkcjonariuszy ds. zwolnień warunkowych w celu ustalenia, czy wnieść kaucję i czy przyznać zwolnienie warunkowe.

W 2016 roku, artykuł opublikowany w ProPublica okazało się, że model COMPAS błędnie przekonane, że African-American oskarżonych byłaby recidivate przy znacznie wyższych cenach niż ich odpowiedniki podczas białych rasy nie recidivate w znacznie wyższym tempie. W przypadku oskarżonych z rasy kaukaskiej model popełnił błędy w przeciwnym kierunku, błędnie przewidując, że nie popełnią kolejnego przestępstwa. Autorzy wykazali, że te uprzedzenia były prawdopodobnie spowodowane nierównomiernym rozkładem danych między Afroamerykanami a oskarżonymi z rasy kaukaskiej. Konkretnie, grunt prawda etykieta z przykładu negatywnego (a pozwany nie popełnić innego przestępstwa) i pozytywnym przykładem (pozwany będzie popełnienia innego przestępstwa) były nieproporcjonalne pomiędzy dwoma rasami. Od roku 2016, zestaw danych COMPAS pojawił się często w literaturze ML rzetelności 1, 2, 3, z badaczami z wykorzystaniem go do wykazania technik identyfikacji i rekultywację obawy sprawiedliwości. Ten poradnik z tłuszczu * 2018 konferencji ilustruje jak COMPAS może dramatycznie wpłynąć na perspektywy pozwany w realnym świecie.

Należy zauważyć, że opracowanie modelu uczenia maszynowego do przewidywania tymczasowego aresztowania wiąże się z kilkoma ważnymi względami etycznymi. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych zagadnień w ramach Partnerstwa na AI „ Raportu na temat narzędzi oceny ryzyka algorytmiczne w sprawiedliwość amerykańskiego systemu karnego .” Partnership on AI to wielostronna organizacja – której członkiem jest Google – która tworzy wytyczne dotyczące sztucznej inteligencji.

Używamy zestawu danych COMPAS tylko jako przykładu identyfikowania i rozwiązywania problemów dotyczących sprawiedliwości w danych. Ten zbiór danych jest kanoniczny w literaturze dotyczącej sprawiedliwości algorytmicznej.

O narzędziach w tym studium przypadku

 • TensorFlow Extended (TFX) jest maszyną uczenia Google produkcja skalę platforma oparta na TensorFlow. Zapewnia strukturę konfiguracji i współdzielone biblioteki do integracji wspólnych komponentów potrzebnych do definiowania, uruchamiania i monitorowania systemu uczenia maszynowego.

 • TensorFlow Analiza modelu jest biblioteką do oceny modeli uczenia maszynowego. Użytkownicy mogą oceniać swoje modele na dużej ilości danych w sposób rozproszony i wyświetlać metryki w różnych wycinkach w notatniku.

 • Uczciwość Wskaźniki to zestaw narzędzi zbudowany na szczycie TensorFlow Analiza modelu, który umożliwia regularną ocenę metryk uczciwości rurociągów produktowych.

 • ML Metadane to biblioteka do zapisu i pobierania rodowód i metadane artefaktów takich jak modele ML, zestawów danych i metryki. Metadane TFX ML pomogą nam zrozumieć artefakty tworzone w potoku, który jest jednostką danych, która jest przekazywana między komponentami TFX.

 • TensorFlow sprawdzania poprawności danych jest biblioteką do analizy danych i sprawdzić błędy, które mogą mieć wpływ na modelu szkolenia lub porcji.

Przegląd studium przypadku

Na czas trwania tego studium przypadku zdefiniujemy „obawy uczciwości” jako błąd w modelu, który negatywnie wpływa na wycinek naszych danych. W szczególności staramy się ograniczyć wszelkie przewidywania dotyczące recydywy, które mogą być nakierowane na rasę.

Przejście przez studium przypadku będzie przebiegać w następujący sposób:

 1. Pobierz dane, wstępnie przetwórz i eksploruj początkowy zestaw danych.
 2. Zbuduj potok TFX z zestawem danych COMPAS przy użyciu klasyfikatora binarnego Keras.
 3. Przeprowadź nasze wyniki przez analizę modelu TensorFlow, walidację danych TensorFlow i załaduj wskaźniki rzetelności, aby zbadać wszelkie potencjalne problemy ze sprawiedliwością w naszym modelu.
 4. Użyj metadanych ML, aby śledzić wszystkie artefakty dla modelu, który trenowaliśmy za pomocą TFX.
 5. Zważ początkowy zestaw danych COMPAS dla naszego drugiego modelu, aby uwzględnić nierówny rozkład między recydywizmem a rasą.
 6. Przejrzyj zmiany wydajności w nowym zestawie danych.
 7. Sprawdź podstawowe zmiany w naszym potoku TFX za pomocą metadanych ML, aby zrozumieć, jakie zmiany zostały wprowadzone między tymi dwoma modelami.

Pomocne zasoby

Niniejsze studium przypadku jest rozszerzeniem poniższych studiów przypadku. Zaleca się najpierw przeanalizować poniższe studia przypadków.

Ustawiać

Na początek zainstalujemy niezbędne pakiety, pobierzemy dane i zaimportujemy wymagane moduły do ​​studium przypadku.

Aby zainstalować wymagane pakiety dla tego studium przypadku w swoim notebooku, uruchom poniższe polecenie PIP.


 1. Wadsworth C., Vera F., Piech C. (2017). Osiąganie uczciwości poprzez uczenie się kontradyktoryjności: zastosowanie do przewidywania recydywy. https://arxiv.org/abs/1807.00199

 2. Chouldechova, A., G'Sell, M., (2017). Bardziej sprawiedliwy i dokładniejszy, ale dla kogo? https://arxiv.org/abs/1707.00046

 3. Berk i inni (2017), uczciwość w sprawach karnych oceny ryzyka. State of the Art, https://arxiv.org/abs/1703.09207

!python -m pip install -q -U pip==20.2

!python -m pip install -q -U \
 tensorflow==2.4.1 \
 tfx==0.28.0 \
 tensorflow-model-analysis==0.28.0 \
 tensorflow_data_validation==0.28.0 \
 tensorflow-metadata==0.28.0 \
 tensorflow-transform==0.28.0 \
 ml-metadata==0.28.0 \
 tfx-bsl==0.28.1 \
 absl-py==0.9

 # If prompted, please restart the Colab environment after the pip installs
 # as you might run into import errors.
from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function

import os
import tempfile
import six.moves.urllib as urllib

from ml_metadata.metadata_store import metadata_store
from ml_metadata.proto import metadata_store_pb2

import pandas as pd
from google.protobuf import text_format
from sklearn.utils import shuffle
import tensorflow as tf
import tensorflow_data_validation as tfdv

import tensorflow_model_analysis as tfma
from tensorflow_model_analysis.addons.fairness.post_export_metrics import fairness_indicators
from tensorflow_model_analysis.addons.fairness.view import widget_view

import tfx
from tfx.components.evaluator.component import Evaluator
from tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component import CsvExampleGen
from tfx.components.schema_gen.component import SchemaGen
from tfx.components.statistics_gen.component import StatisticsGen
from tfx.components.trainer.component import Trainer
from tfx.components.transform.component import Transform
from tfx.orchestration.experimental.interactive.interactive_context import InteractiveContext
from tfx.proto import evaluator_pb2
from tfx.proto import trainer_pb2

Pobierz i wstępnie przetwórz zbiór danych

# Download the COMPAS dataset and setup the required filepaths.
_DATA_ROOT = tempfile.mkdtemp(prefix='tfx-data')
_DATA_PATH = 'https://storage.googleapis.com/compas_dataset/cox-violent-parsed.csv'
_DATA_FILEPATH = os.path.join(_DATA_ROOT, 'compas-scores-two-years.csv')

data = urllib.request.urlopen(_DATA_PATH)
_COMPAS_DF = pd.read_csv(data)

# To simpliy the case study, we will only use the columns that will be used for
# our model.
_COLUMN_NAMES = [
 'age',
 'c_charge_desc',
 'c_charge_degree',
 'c_days_from_compas',
 'is_recid',
 'juv_fel_count',
 'juv_misd_count',
 'juv_other_count',
 'priors_count',
 'r_days_from_arrest',
 'race',
 'sex',
 'vr_charge_desc',        
]
_COMPAS_DF = _COMPAS_DF[_COLUMN_NAMES]

# We will use 'is_recid' as our ground truth lable, which is boolean value
# indicating if a defendant committed another crime. There are some rows with -1
# indicating that there is no data. These rows we will drop from training.
_COMPAS_DF = _COMPAS_DF[_COMPAS_DF['is_recid'] != -1]

# Given the distribution between races in this dataset we will only focuse on
# recidivism for African-Americans and Caucasians.
_COMPAS_DF = _COMPAS_DF[
 _COMPAS_DF['race'].isin(['African-American', 'Caucasian'])]

# Adding we weight feature that will be used during the second part of this
# case study to help improve fairness concerns.
_COMPAS_DF['sample_weight'] = 0.8

# Load the DataFrame back to a CSV file for our TFX model.
_COMPAS_DF.to_csv(_DATA_FILEPATH, index=False, na_rep='')

Budowanie potoku TFX


Istnieje kilka TFX Pipeline komponenty , które mogą być wykorzystane do produkcji modelu, ale dla celów tego studium przypadku będzie koncentrować się na wykorzystaniu tylko poniżej elementów:

 • ExampleGen do zapoznania się z naszą zestawu danych.
 • StatisticsGen do obliczania statystyk naszej bazy danych.
 • SchemaGen stworzyć schemat danych.
 • Transform dla inżynierii funkcji.
 • Trener uruchomić nasz model uczenia maszynowego.

Utwórz InteractiveContext

Aby uruchomić TFX w notebooku, najpierw trzeba będzie utworzyć InteractiveContext aby uruchomić elementy interaktywne.

InteractiveContext użyje tymczasowy katalog z efemeryczny ML Metadane instancji bazy danych. Aby użyć własnego korzenia rurociągu lub bazę danych, opcjonalne właściwości pipeline_root i metadata_connection_config mogą być przekazywane do InteractiveContext .

context = InteractiveContext()
WARNING:absl:InteractiveContext pipeline_root argument not provided: using temporary directory /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r as root for pipeline outputs.
WARNING:absl:InteractiveContext metadata_connection_config not provided: using SQLite ML Metadata database at /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/metadata.sqlite.

Komponent TFX ExampleGen

# The ExampleGen TFX Pipeline component ingests data into TFX pipelines.
# It consumes external files/services to generate Examples which will be read by
# other TFX components. It also provides consistent and configurable partition,
# and shuffles the dataset for ML best practice.

example_gen = CsvExampleGen(input_base=_DATA_ROOT)
context.run(example_gen)
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.

Komponent TFX StatisticsGen

# The StatisticsGen TFX pipeline component generates features statistics over
# both training and serving data, which can be used by other pipeline
# components. StatisticsGen uses Beam to scale to large datasets.

statistics_gen = StatisticsGen(examples=example_gen.outputs['examples'])
context.run(statistics_gen)

Składnik schematu TFX

# Some TFX components use a description of your input data called a schema. The
# schema is an instance of schema.proto. It can specify data types for feature
# values, whether a feature has to be present in all examples, allowed value
# ranges, and other properties. A SchemaGen pipeline component will
# automatically generate a schema by inferring types, categories, and ranges
# from the training data.

infer_schema = SchemaGen(statistics=statistics_gen.outputs['statistics'])
context.run(infer_schema)
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_data_validation/utils/stats_util.py:247: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_data_validation/utils/stats_util.py:247: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`

Komponent transformacji TFX

Transform wykonuje transformacje elementów danych oraz inżynierię funkcji. Wyniki obejmują wejściowy wykres TensorFlow, który jest używany zarówno podczas uczenia, jak i służy do wstępnego przetwarzania danych przed uczeniem lub wnioskowaniem. Ten wykres staje się częścią SavedModel, który jest wynikiem uczenia modelu. Ponieważ ten sam wykres wejściowy jest używany zarówno do uczenia, jak i udostępniania, przetwarzanie wstępne zawsze będzie takie samo i wystarczy napisać go tylko raz.

Składnik Transform wymaga więcej kodu niż wiele innych składników ze względu na arbitralną złożoność inżynierii funkcji, która może być potrzebna dla danych i/lub modelu, z którym pracujesz.

Zdefiniować pewne stałe i funkcje zarówno Transform komponent i Trainer komponent. Zdefiniować je w moduł Pythona, w tym przypadku zapisane na dysku za pomocą %%writefile magicznego polecenia ponieważ pracują w zeszycie.

Transformacja, którą przeprowadzimy w tym studium przypadku, wygląda następująco:

 • Dla wartości łańcuchowych wygenerujemy słownik, który mapuje na liczbę całkowitą poprzez tft.compute_and_apply_vocabulary.
 • Dla wartości całkowitych ujednolicimy średnią kolumnę 0 i wariancję 1 za pomocą tft.scale_to_z_score.
 • Usuń puste wartości wierszy i zastąp je pustym ciągiem lub 0 w zależności od typu funkcji.
 • Dołącz „_xf” do nazw kolumn, aby wskazać funkcje, które zostały przetworzone w składniku Transform.

Teraz zdefiniować moduł zawierający preprocessing_fn() funkcji, że będziemy przechodzić do Transform komponent:

# Setup paths for the Transform Component.
_transform_module_file = 'compas_transform.py'
%%writefile {_transform_module_file}
from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function

import tensorflow as tf
import tensorflow_transform as tft

CATEGORICAL_FEATURE_KEYS = [
  'sex',
  'race',
  'c_charge_desc',
  'c_charge_degree',
]

INT_FEATURE_KEYS = [
  'age',
  'c_days_from_compas',
  'juv_fel_count',
  'juv_misd_count',
  'juv_other_count',
  'priors_count',
  'sample_weight',
]

LABEL_KEY = 'is_recid'

# List of the unique values for the items within CATEGORICAL_FEATURE_KEYS.
MAX_CATEGORICAL_FEATURE_VALUES = [
  2,
  6,
  513,
  14,
]


def transformed_name(key):
 return '{}_xf'.format(key)


def preprocessing_fn(inputs):
 """tf.transform's callback function for preprocessing inputs.

 Args:
  inputs: Map from feature keys to raw features.

 Returns:
  Map from string feature key to transformed feature operations.
 """
 outputs = {}
 for key in CATEGORICAL_FEATURE_KEYS:
  outputs[transformed_name(key)] = tft.compute_and_apply_vocabulary(
    _fill_in_missing(inputs[key]),
    vocab_filename=key)

 for key in INT_FEATURE_KEYS:
  outputs[transformed_name(key)] = tft.scale_to_z_score(
    _fill_in_missing(inputs[key]))

 # Target label will be to see if the defendant is charged for another crime.
 outputs[transformed_name(LABEL_KEY)] = _fill_in_missing(inputs[LABEL_KEY])
 return outputs


def _fill_in_missing(tensor_value):
 """Replaces a missing values in a SparseTensor.

 Fills in missing values of `tensor_value` with '' or 0, and converts to a
 dense tensor.

 Args:
  tensor_value: A `SparseTensor` of rank 2. Its dense shape should have size
   at most 1 in the second dimension.

 Returns:
  A rank 1 tensor where missing values of `tensor_value` are filled in.
 """
 if not isinstance(tensor_value, tf.sparse.SparseTensor):
  return tensor_value
 default_value = '' if tensor_value.dtype == tf.string else 0
 sparse_tensor = tf.SparseTensor(
   tensor_value.indices,
   tensor_value.values,
   [tensor_value.dense_shape[0], 1])
 dense_tensor = tf.sparse.to_dense(sparse_tensor, default_value)
 return tf.squeeze(dense_tensor, axis=1)
Writing compas_transform.py
# Build and run the Transform Component.
transform = Transform(
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  schema=infer_schema.outputs['schema'],
  module_file=_transform_module_file
)
context.run(transform)
WARNING:absl:The default value of `force_tf_compat_v1` will change in a future release from `True` to `False`. Since this pipeline has TF 2 behaviors enabled, Transform will use native TF 2 at that point. You can test this behavior now by passing `force_tf_compat_v1=False` or disable it by explicitly setting `force_tf_compat_v1=True` in the Transform component.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tfx/components/transform/executor.py:573: Schema (from tensorflow_transform.tf_metadata.dataset_schema) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Schema is a deprecated, use schema_utils.schema_from_feature_spec to create a `Schema`
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tfx/components/transform/executor.py:573: Schema (from tensorflow_transform.tf_metadata.dataset_schema) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Schema is a deprecated, use schema_utils.schema_from_feature_spec to create a `Schema`
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_transform/tf_utils.py:266: Tensor.experimental_ref (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use ref() instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_transform/tf_utils.py:266: Tensor.experimental_ref (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use ref() instead.
WARNING:root:This output type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, output type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, PDone, or None. Got: Tuple[Dict[str, Union[NoneType, _Dataset]], Union[Dict[str, Dict[str, PCollection]], NoneType]] instead.
WARNING:root:This output type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, output type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, PDone, or None. Got: Tuple[Dict[str, Union[NoneType, _Dataset]], Union[Dict[str, Dict[str, PCollection]], NoneType]] instead.
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended.
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/saved_model/signature_def_utils_impl.py:201: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/saved_model/signature_def_utils_impl.py:201: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:No assets to write.
INFO:tensorflow:No assets to write.
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing tft_mapper_use.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'Counter' object has no attribute 'name'
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing tft_mapper_use.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'Counter' object has no attribute 'name'
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/34923099dd2444f1a12dd79e9e93b9d2/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/34923099dd2444f1a12dd79e9e93b9d2/saved_model.pb
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:No assets to write.
INFO:tensorflow:No assets to write.
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing tft_mapper_use.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'Counter' object has no attribute 'name'
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing tft_mapper_use.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'Counter' object has no attribute 'name'
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/2d5bc9f0641646379cb0c6d04efedee6/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/2d5bc9f0641646379cb0c6d04efedee6/saved_model.pb
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended.
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended. 
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended.
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended. 
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/8fb9d0492a5f4c0b994fd3acb409dff6/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/8fb9d0492a5f4c0b994fd3acb409dff6/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/8fb9d0492a5f4c0b994fd3acb409dff6/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/8fb9d0492a5f4c0b994fd3acb409dff6/saved_model.pb
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore

Komponent trenera TFX

Trainer Komponent trenuje określonego modelu TensorFlow.

W celu uruchomienia komponentu trener musimy utworzyć moduł Pythona zawierający trainer_fn funkcję, która zwróci prognozy dla naszego modelu. Jeśli wolisz tworzenia modelu Keras, można to zrobić, a następnie przekształcić go estymatora użyciu keras.model_to_estimator() .

The Trainer pociągi elementów określonego modelu TensorFlow. W celu uruchomienia modelu musimy utworzyć moduł Pythona zawierający aa funkcję o nazwie trainer_fn funkcja TFX zadzwoni.

Dla naszego studium przypadku zbudujemy model Keras że wróci wróci keras.model_to_estimator() .

# Setup paths for the Trainer Component.
_trainer_module_file = 'compas_trainer.py'
%%writefile {_trainer_module_file}
from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function

import tensorflow as tf

import tensorflow_model_analysis as tfma
import tensorflow_transform as tft
from tensorflow_transform.tf_metadata import schema_utils

from compas_transform import *

_BATCH_SIZE = 1000
_LEARNING_RATE = 0.00001
_MAX_CHECKPOINTS = 1
_SAVE_CHECKPOINT_STEPS = 999


def transformed_names(keys):
 return [transformed_name(key) for key in keys]


def transformed_name(key):
 return '{}_xf'.format(key)


def _gzip_reader_fn(filenames):
 """Returns a record reader that can read gzip'ed files.

 Args:
  filenames: A tf.string tensor or tf.data.Dataset containing one or more
   filenames.

 Returns: A nested structure of tf.TypeSpec objects matching the structure of
  an element of this dataset and specifying the type of individual components.
 """
 return tf.data.TFRecordDataset(filenames, compression_type='GZIP')


# Tf.Transform considers these features as "raw".
def _get_raw_feature_spec(schema):
 """Generates a feature spec from a Schema proto.

 Args:
  schema: A Schema proto.

 Returns:
  A feature spec defined as a dict whose keys are feature names and values are
   instances of FixedLenFeature, VarLenFeature or SparseFeature.
 """
 return schema_utils.schema_as_feature_spec(schema).feature_spec


def _example_serving_receiver_fn(tf_transform_output, schema):
 """Builds the serving in inputs.

 Args:
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  schema: the schema of the input data.

 Returns:
  TensorFlow graph which parses examples, applying tf-transform to them.
 """
 raw_feature_spec = _get_raw_feature_spec(schema)
 raw_feature_spec.pop(LABEL_KEY)

 raw_input_fn = tf.estimator.export.build_parsing_serving_input_receiver_fn(
   raw_feature_spec)
 serving_input_receiver = raw_input_fn()

 transformed_features = tf_transform_output.transform_raw_features(
   serving_input_receiver.features)
 transformed_features.pop(transformed_name(LABEL_KEY))
 return tf.estimator.export.ServingInputReceiver(
   transformed_features, serving_input_receiver.receiver_tensors)


def _eval_input_receiver_fn(tf_transform_output, schema):
 """Builds everything needed for the tf-model-analysis to run the model.

 Args:
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  schema: the schema of the input data.

 Returns:
  EvalInputReceiver function, which contains:

   - TensorFlow graph which parses raw untransformed features, applies the
     tf-transform preprocessing operators.
   - Set of raw, untransformed features.
   - Label against which predictions will be compared.
 """
 # Notice that the inputs are raw features, not transformed features here.
 raw_feature_spec = _get_raw_feature_spec(schema)

 serialized_tf_example = tf.compat.v1.placeholder(
   dtype=tf.string, shape=[None], name='input_example_tensor')

 # Add a parse_example operator to the tensorflow graph, which will parse
 # raw, untransformed, tf examples.
 features = tf.io.parse_example(
   serialized=serialized_tf_example, features=raw_feature_spec)

 transformed_features = tf_transform_output.transform_raw_features(features)
 labels = transformed_features.pop(transformed_name(LABEL_KEY))

 receiver_tensors = {'examples': serialized_tf_example}

 return tfma.export.EvalInputReceiver(
   features=transformed_features,
   receiver_tensors=receiver_tensors,
   labels=labels)


def _input_fn(filenames, tf_transform_output, batch_size=200):
 """Generates features and labels for training or evaluation.

 Args:
  filenames: List of CSV files to read data from.
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  batch_size: First dimension size of the Tensors returned by input_fn.

 Returns:
  A (features, indices) tuple where features is a dictionary of
   Tensors, and indices is a single Tensor of label indices.
 """
 transformed_feature_spec = (
   tf_transform_output.transformed_feature_spec().copy())

 dataset = tf.compat.v1.data.experimental.make_batched_features_dataset(
   filenames,
   batch_size,
   transformed_feature_spec,
   shuffle=False,
   reader=_gzip_reader_fn)

 transformed_features = dataset.make_one_shot_iterator().get_next()

 # We pop the label because we do not want to use it as a feature while we're
 # training.
 return transformed_features, transformed_features.pop(
   transformed_name(LABEL_KEY))


def _keras_model_builder():
 """Build a keras model for COMPAS dataset classification.

 Returns:
  A compiled Keras model.
 """
 feature_columns = []
 feature_layer_inputs = {}

 for key in transformed_names(INT_FEATURE_KEYS):
  feature_columns.append(tf.feature_column.numeric_column(key))
  feature_layer_inputs[key] = tf.keras.Input(shape=(1,), name=key)

 for key, num_buckets in zip(transformed_names(CATEGORICAL_FEATURE_KEYS),
               MAX_CATEGORICAL_FEATURE_VALUES):
  feature_columns.append(
    tf.feature_column.indicator_column(
      tf.feature_column.categorical_column_with_identity(
        key, num_buckets=num_buckets)))
  feature_layer_inputs[key] = tf.keras.Input(
    shape=(1,), name=key, dtype=tf.dtypes.int32)

 feature_columns_input = tf.keras.layers.DenseFeatures(feature_columns)
 feature_layer_outputs = feature_columns_input(feature_layer_inputs)

 dense_layers = tf.keras.layers.Dense(
   20, activation='relu', name='dense_1')(feature_layer_outputs)
 dense_layers = tf.keras.layers.Dense(
   10, activation='relu', name='dense_2')(dense_layers)
 output = tf.keras.layers.Dense(
   1, name='predictions')(dense_layers)

 model = tf.keras.Model(
   inputs=[v for v in feature_layer_inputs.values()], outputs=output)

 model.compile(
   loss=tf.keras.losses.MeanAbsoluteError(),
   optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=_LEARNING_RATE))

 return model


# TFX will call this function.
def trainer_fn(hparams, schema):
 """Build the estimator using the high level API.

 Args:
  hparams: Hyperparameters used to train the model as name/value pairs.
  schema: Holds the schema of the training examples.

 Returns:
  A dict of the following:

   - estimator: The estimator that will be used for training and eval.
   - train_spec: Spec for training.
   - eval_spec: Spec for eval.
   - eval_input_receiver_fn: Input function for eval.
 """
 tf_transform_output = tft.TFTransformOutput(hparams.transform_output)

 train_input_fn = lambda: _input_fn(
   hparams.train_files,
   tf_transform_output,
   batch_size=_BATCH_SIZE)

 eval_input_fn = lambda: _input_fn(
   hparams.eval_files,
   tf_transform_output,
   batch_size=_BATCH_SIZE)

 train_spec = tf.estimator.TrainSpec(
   train_input_fn,
   max_steps=hparams.train_steps)

 serving_receiver_fn = lambda: _example_serving_receiver_fn(
   tf_transform_output, schema)

 exporter = tf.estimator.FinalExporter('compas', serving_receiver_fn)
 eval_spec = tf.estimator.EvalSpec(
   eval_input_fn,
   steps=hparams.eval_steps,
   exporters=[exporter],
   name='compas-eval')

 run_config = tf.estimator.RunConfig(
   save_checkpoints_steps=_SAVE_CHECKPOINT_STEPS,
   keep_checkpoint_max=_MAX_CHECKPOINTS)

 run_config = run_config.replace(model_dir=hparams.serving_model_dir)

 estimator = tf.keras.estimator.model_to_estimator(
   keras_model=_keras_model_builder(), config=run_config)

 # Create an input receiver for TFMA processing.
 receiver_fn = lambda: _eval_input_receiver_fn(tf_transform_output, schema)

 return {
   'estimator': estimator,
   'train_spec': train_spec,
   'eval_spec': eval_spec,
   'eval_input_receiver_fn': receiver_fn
 }
Writing compas_trainer.py
# Uses user-provided Python function that implements a model using TensorFlow's
# Estimators API.
trainer = Trainer(
  module_file=_trainer_module_file,
  transformed_examples=transform.outputs['transformed_examples'],
  schema=infer_schema.outputs['schema'],
  transform_graph=transform.outputs['transform_graph'],
  train_args=trainer_pb2.TrainArgs(num_steps=10000),
  eval_args=trainer_pb2.EvalArgs(num_steps=5000)
)
context.run(trainer)
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
INFO:tensorflow:Using the Keras model provided.
INFO:tensorflow:Using the Keras model provided.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/keras/backend.py:434: UserWarning: `tf.keras.backend.set_learning_phase` is deprecated and will be removed after 2020-10-11. To update it, simply pass a True/False value to the `training` argument of the `__call__` method of your layer or model.
 warnings.warn('`tf.keras.backend.set_learning_phase` is deprecated and '
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': 999, '_save_checkpoints_secs': None, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 1, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': 999, '_save_checkpoints_secs': None, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 1, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
INFO:tensorflow:Running training and evaluation locally (non-distributed).
INFO:tensorflow:Running training and evaluation locally (non-distributed).
INFO:tensorflow:Start train and evaluate loop. The evaluate will happen after every checkpoint. Checkpoint frequency is determined based on RunConfig arguments: save_checkpoints_steps 999 or save_checkpoints_secs None.
INFO:tensorflow:Start train and evaluate loop. The evaluate will happen after every checkpoint. Checkpoint frequency is determined based on RunConfig arguments: save_checkpoints_steps 999 or save_checkpoints_secs None.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:236: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:236: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
WARNING:tensorflow:From compas_trainer.py:136: DatasetV1.make_one_shot_iterator (from tensorflow.python.data.ops.dataset_ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This is a deprecated API that should only be used in TF 1 graph mode and legacy TF 2 graph mode available through `tf.compat.v1`. In all other situations -- namely, eager mode and inside `tf.function` -- you can consume dataset elements using `for elem in dataset: ...` or by explicitly creating iterator via `iterator = iter(dataset)` and fetching its elements via `values = next(iterator)`. Furthermore, this API is not available in TF 2. During the transition from TF 1 to TF 2 you can use `tf.compat.v1.data.make_one_shot_iterator(dataset)` to create a TF 1 graph mode style iterator for a dataset created through TF 2 APIs. Note that this should be a transient state of your code base as there are in general no guarantees about the interoperability of TF 1 and TF 2 code.
WARNING:tensorflow:From compas_trainer.py:136: DatasetV1.make_one_shot_iterator (from tensorflow.python.data.ops.dataset_ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This is a deprecated API that should only be used in TF 1 graph mode and legacy TF 2 graph mode available through `tf.compat.v1`. In all other situations -- namely, eager mode and inside `tf.function` -- you can consume dataset elements using `for elem in dataset: ...` or by explicitly creating iterator via `iterator = iter(dataset)` and fetching its elements via `values = next(iterator)`. Furthermore, this API is not available in TF 2. During the transition from TF 1 to TF 2 you can use `tf.compat.v1.data.make_one_shot_iterator(dataset)` to create a TF 1 graph mode style iterator for a dataset created through TF 2 APIs. Note that this should be a transient state of your code base as there are in general no guarantees about the interoperability of TF 1 and TF 2 code.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Warm-starting with WarmStartSettings: WarmStartSettings(ckpt_to_initialize_from='/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt', vars_to_warm_start='.*', var_name_to_vocab_info={}, var_name_to_prev_var_name={})
INFO:tensorflow:Warm-starting with WarmStartSettings: WarmStartSettings(ckpt_to_initialize_from='/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt', vars_to_warm_start='.*', var_name_to_vocab_info={}, var_name_to_prev_var_name={})
INFO:tensorflow:Warm-starting from: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt
INFO:tensorflow:Warm-starting from: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt
INFO:tensorflow:Warm-starting variables only in TRAINABLE_VARIABLES.
INFO:tensorflow:Warm-starting variables only in TRAINABLE_VARIABLES.
INFO:tensorflow:Warm-started 6 variables.
INFO:tensorflow:Warm-started 6 variables.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 0.47416827, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 0.47416827, step = 0
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.552
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.552
INFO:tensorflow:loss = 0.4922419, step = 100 (0.968 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4922419, step = 100 (0.968 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.369
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.369
INFO:tensorflow:loss = 0.50697845, step = 200 (0.939 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.50697845, step = 200 (0.939 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.028
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.028
INFO:tensorflow:loss = 0.50335556, step = 300 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.50335556, step = 300 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.316
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.316
INFO:tensorflow:loss = 0.47721145, step = 400 (0.941 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.47721145, step = 400 (0.941 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.036
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.036
INFO:tensorflow:loss = 0.45895657, step = 500 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45895657, step = 500 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.896
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.896
INFO:tensorflow:loss = 0.45208624, step = 600 (0.935 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45208624, step = 600 (0.935 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.365
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.365
INFO:tensorflow:loss = 0.4489294, step = 700 (0.949 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4489294, step = 700 (0.949 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.341
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.341
INFO:tensorflow:loss = 0.46455735, step = 800 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46455735, step = 800 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.443
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.443
INFO:tensorflow:loss = 0.47789398, step = 900 (0.967 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.47789398, step = 900 (0.967 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 999 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 999 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/keras/engine/training.py:2325: UserWarning: `Model.state_updates` will be removed in a future version. This property should not be used in TensorFlow 2.0, as `updates` are applied automatically.
 warnings.warn('`Model.state_updates` will be removed in a future version. '
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:10:14Z
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:10:14Z
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Inference Time : 48.79983s
INFO:tensorflow:Inference Time : 48.79983s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:11:03
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:11:03
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 999: global_step = 999, loss = 0.4798829
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 999: global_step = 999, loss = 0.4798829
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 999: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 999: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:global_step/sec: 1.99761
INFO:tensorflow:global_step/sec: 1.99761
INFO:tensorflow:loss = 0.49395803, step = 1000 (50.059 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.49395803, step = 1000 (50.059 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.094
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.094
INFO:tensorflow:loss = 0.48954606, step = 1100 (0.970 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.48954606, step = 1100 (0.970 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.109
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.109
INFO:tensorflow:loss = 0.49123546, step = 1200 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.49123546, step = 1200 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.528
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.528
INFO:tensorflow:loss = 0.4701535, step = 1300 (0.995 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4701535, step = 1300 (0.995 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.192
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.192
INFO:tensorflow:loss = 0.46582404, step = 1400 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46582404, step = 1400 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.13
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.13
INFO:tensorflow:loss = 0.45980436, step = 1500 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45980436, step = 1500 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.085
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.085
INFO:tensorflow:loss = 0.46045718, step = 1600 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46045718, step = 1600 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.746
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.746
INFO:tensorflow:loss = 0.47194332, step = 1700 (0.995 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.47194332, step = 1700 (0.995 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.8541
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.8541
INFO:tensorflow:loss = 0.45978338, step = 1800 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45978338, step = 1800 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 97.982
INFO:tensorflow:global_step/sec: 97.982
INFO:tensorflow:loss = 0.45745283, step = 1900 (1.021 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45745283, step = 1900 (1.021 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1998 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1998 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 96.2637
INFO:tensorflow:global_step/sec: 96.2637
INFO:tensorflow:loss = 0.44210017, step = 2000 (1.039 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.44210017, step = 2000 (1.039 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.181
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.181
INFO:tensorflow:loss = 0.4267306, step = 2100 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4267306, step = 2100 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.628
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.628
INFO:tensorflow:loss = 0.43270233, step = 2200 (0.994 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43270233, step = 2200 (0.994 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.274
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.274
INFO:tensorflow:loss = 0.42014548, step = 2300 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42014548, step = 2300 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5664
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5664
INFO:tensorflow:loss = 0.42362845, step = 2400 (1.004 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42362845, step = 2400 (1.004 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.008
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.008
INFO:tensorflow:loss = 0.43012613, step = 2500 (0.990 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43012613, step = 2500 (0.990 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.62
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.62
INFO:tensorflow:loss = 0.435121, step = 2600 (0.974 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.435121, step = 2600 (0.974 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.1
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.1
INFO:tensorflow:loss = 0.42686707, step = 2700 (0.981 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42686707, step = 2700 (0.981 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.746
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.746
INFO:tensorflow:loss = 0.41858014, step = 2800 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41858014, step = 2800 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.04
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.04
INFO:tensorflow:loss = 0.41823772, step = 2900 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41823772, step = 2900 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 2997 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 2997 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.291
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.291
INFO:tensorflow:loss = 0.40824187, step = 3000 (0.997 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40824187, step = 3000 (0.997 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.907
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.907
INFO:tensorflow:loss = 0.40978715, step = 3100 (0.936 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40978715, step = 3100 (0.936 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.101
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.101
INFO:tensorflow:loss = 0.417184, step = 3200 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.417184, step = 3200 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.6517
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.6517
INFO:tensorflow:loss = 0.43127513, step = 3300 (1.004 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43127513, step = 3300 (1.004 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.7764
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.7764
INFO:tensorflow:loss = 0.41585788, step = 3400 (1.002 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41585788, step = 3400 (1.002 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.479
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.479
INFO:tensorflow:loss = 0.40642825, step = 3500 (0.957 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40642825, step = 3500 (0.957 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.2027
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.2027
INFO:tensorflow:loss = 0.40078893, step = 3600 (1.008 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40078893, step = 3600 (1.008 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5083
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5083
INFO:tensorflow:loss = 0.4084859, step = 3700 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4084859, step = 3700 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.837
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.837
INFO:tensorflow:loss = 0.38706055, step = 3800 (0.982 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38706055, step = 3800 (0.982 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.761
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.761
INFO:tensorflow:loss = 0.38369697, step = 3900 (0.992 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38369697, step = 3900 (0.992 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 3996 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 3996 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.897
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.897
INFO:tensorflow:loss = 0.4063977, step = 4000 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4063977, step = 4000 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4043
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4043
INFO:tensorflow:loss = 0.42966503, step = 4100 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42966503, step = 4100 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4718
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4718
INFO:tensorflow:loss = 0.43339205, step = 4200 (1.006 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43339205, step = 4200 (1.006 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.881
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.881
INFO:tensorflow:loss = 0.41945544, step = 4300 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41945544, step = 4300 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.7086
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.7086
INFO:tensorflow:loss = 0.39942062, step = 4400 (1.003 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39942062, step = 4400 (1.003 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.605
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.605
INFO:tensorflow:loss = 0.40324017, step = 4500 (0.994 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40324017, step = 4500 (0.994 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.285
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.285
INFO:tensorflow:loss = 0.40799192, step = 4600 (0.968 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40799192, step = 4600 (0.968 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.19
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.19
INFO:tensorflow:loss = 0.4159081, step = 4700 (0.951 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4159081, step = 4700 (0.951 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.719
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.719
INFO:tensorflow:loss = 0.43424368, step = 4800 (0.955 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43424368, step = 4800 (0.955 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.189
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.189
INFO:tensorflow:loss = 0.41860652, step = 4900 (0.933 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41860652, step = 4900 (0.933 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 4995 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 4995 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/saver.py:970: remove_checkpoint (from tensorflow.python.training.checkpoint_management) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use standard file APIs to delete files with this prefix.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/saver.py:970: remove_checkpoint (from tensorflow.python.training.checkpoint_management) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use standard file APIs to delete files with this prefix.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.085
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.085
INFO:tensorflow:loss = 0.3955871, step = 5000 (0.970 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3955871, step = 5000 (0.970 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.244
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.244
INFO:tensorflow:loss = 0.38054687, step = 5100 (0.979 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38054687, step = 5100 (0.979 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.199
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.199
INFO:tensorflow:loss = 0.37835938, step = 5200 (0.979 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37835938, step = 5200 (0.979 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.192
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.192
INFO:tensorflow:loss = 0.3742793, step = 5300 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3742793, step = 5300 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.049
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.049
INFO:tensorflow:loss = 0.37766984, step = 5400 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37766984, step = 5400 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.413
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.413
INFO:tensorflow:loss = 0.37288016, step = 5500 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37288016, step = 5500 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4785
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4785
INFO:tensorflow:loss = 0.39033508, step = 5600 (1.002 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39033508, step = 5600 (1.002 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.706
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.706
INFO:tensorflow:loss = 0.3888662, step = 5700 (0.983 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3888662, step = 5700 (0.983 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.171
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.171
INFO:tensorflow:loss = 0.39443827, step = 5800 (0.969 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39443827, step = 5800 (0.969 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.242
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.242
INFO:tensorflow:loss = 0.3824133, step = 5900 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3824133, step = 5900 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 5994 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 5994 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.746
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.746
INFO:tensorflow:loss = 0.38710442, step = 6000 (0.983 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38710442, step = 6000 (0.983 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.1
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.1
INFO:tensorflow:loss = 0.37636378, step = 6100 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37636378, step = 6100 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.9325
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.9325
INFO:tensorflow:loss = 0.37966123, step = 6200 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37966123, step = 6200 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.0218
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.0218
INFO:tensorflow:loss = 0.36940622, step = 6300 (1.010 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36940622, step = 6300 (1.010 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.772
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.772
INFO:tensorflow:loss = 0.37147108, step = 6400 (0.972 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37147108, step = 6400 (0.972 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.027
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.027
INFO:tensorflow:loss = 0.36456805, step = 6500 (0.952 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36456805, step = 6500 (0.952 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.18
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.18
INFO:tensorflow:loss = 0.3684589, step = 6600 (0.969 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3684589, step = 6600 (0.969 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.3375
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.3375
INFO:tensorflow:loss = 0.376545, step = 6700 (1.007 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.376545, step = 6700 (1.007 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.682
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.682
INFO:tensorflow:loss = 0.3895915, step = 6800 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3895915, step = 6800 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 114.848
INFO:tensorflow:global_step/sec: 114.848
INFO:tensorflow:loss = 0.37849602, step = 6900 (0.870 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37849602, step = 6900 (0.870 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 6993 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 6993 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.616
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.616
INFO:tensorflow:loss = 0.35964197, step = 7000 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35964197, step = 7000 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.581
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.581
INFO:tensorflow:loss = 0.36216918, step = 7100 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36216918, step = 7100 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.131
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.131
INFO:tensorflow:loss = 0.3937424, step = 7200 (0.942 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3937424, step = 7200 (0.942 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.7
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.7
INFO:tensorflow:loss = 0.38952962, step = 7300 (0.946 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38952962, step = 7300 (0.946 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.797
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.797
INFO:tensorflow:loss = 0.37355947, step = 7400 (0.973 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37355947, step = 7400 (0.973 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.454
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.454
INFO:tensorflow:loss = 0.36603284, step = 7500 (0.976 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36603284, step = 7500 (0.976 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.682
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.682
INFO:tensorflow:loss = 0.3693564, step = 7600 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3693564, step = 7600 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.262
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.262
INFO:tensorflow:loss = 0.37061787, step = 7700 (0.959 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37061787, step = 7700 (0.959 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.767
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.767
INFO:tensorflow:loss = 0.39289498, step = 7800 (0.955 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39289498, step = 7800 (0.955 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.669
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.669
INFO:tensorflow:loss = 0.39648676, step = 7900 (0.946 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39648676, step = 7900 (0.946 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 7992 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 7992 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.931
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.931
INFO:tensorflow:loss = 0.4102661, step = 8000 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4102661, step = 8000 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.541
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.541
INFO:tensorflow:loss = 0.38024917, step = 8100 (0.957 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38024917, step = 8100 (0.957 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.663
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.663
INFO:tensorflow:loss = 0.37263972, step = 8200 (0.974 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37263972, step = 8200 (0.974 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.803
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.803
INFO:tensorflow:loss = 0.35875428, step = 8300 (0.982 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35875428, step = 8300 (0.982 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.443
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.443
INFO:tensorflow:loss = 0.35559803, step = 8400 (0.986 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35559803, step = 8400 (0.986 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.077
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.077
INFO:tensorflow:loss = 0.3563253, step = 8500 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3563253, step = 8500 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.147
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.147
INFO:tensorflow:loss = 0.34861985, step = 8600 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34861985, step = 8600 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.9734
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.9734
INFO:tensorflow:loss = 0.35559162, step = 8700 (1.000 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35559162, step = 8700 (1.000 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5136
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5136
INFO:tensorflow:loss = 0.36242756, step = 8800 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36242756, step = 8800 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.811
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.811
INFO:tensorflow:loss = 0.3742514, step = 8900 (0.954 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3742514, step = 8900 (0.954 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 8991 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 8991 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.372
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.372
INFO:tensorflow:loss = 0.3587474, step = 9000 (0.940 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3587474, step = 9000 (0.940 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.249
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.249
INFO:tensorflow:loss = 0.35512, step = 9100 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35512, step = 9100 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.583
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.583
INFO:tensorflow:loss = 0.35559082, step = 9200 (0.938 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35559082, step = 9200 (0.938 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.826
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.826
INFO:tensorflow:loss = 0.35460055, step = 9300 (0.945 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35460055, step = 9300 (0.945 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.072
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.072
INFO:tensorflow:loss = 0.34970692, step = 9400 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34970692, step = 9400 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.836
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.836
INFO:tensorflow:loss = 0.3449042, step = 9500 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3449042, step = 9500 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.679
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.679
INFO:tensorflow:loss = 0.34985757, step = 9600 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34985757, step = 9600 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.07
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.07
INFO:tensorflow:loss = 0.3453308, step = 9700 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3453308, step = 9700 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.979
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.979
INFO:tensorflow:loss = 0.34995228, step = 9800 (0.990 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34995228, step = 9800 (0.990 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.247
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.247
INFO:tensorflow:loss = 0.35693988, step = 9900 (0.959 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35693988, step = 9900 (0.959 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 9990 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 9990 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10000 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10000 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:12:31Z
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:12:31Z
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Inference Time : 47.01670s
INFO:tensorflow:Inference Time : 47.01670s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:13:18
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:13:18
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10000: global_step = 10000, loss = 0.39696866
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10000: global_step = 10000, loss = 0.39696866
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10000: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10000: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Performing the final export in the end of training.
INFO:tensorflow:Performing the final export in the end of training.
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['serving_default']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['serving_default']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169198/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169198/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169198/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169198/saved_model.pb
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.3658929.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.3658929.
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/eval_model_dir/temp-1619169198/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/eval_model_dir/temp-1619169198/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/eval_model_dir/temp-1619169198/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/eval_model_dir/temp-1619169198/saved_model.pb
WARNING:absl:Support for estimator-based executor and model export will be deprecated soon. Please use export structure <ModelExportPath>/serving_model_dir/saved_model.pb"
WARNING:absl:Support for estimator-based executor and model export will be deprecated soon. Please use export structure <ModelExportPath>/eval_model_dir/saved_model.pb"

Analiza modelu TensorFlow

Teraz, gdy nasz model jest szkolony, rozwijany i szkolony w TFX, możemy użyć kilku dodatkowych komponentów w egzosystemie TFX, aby bardziej szczegółowo zrozumieć wydajność naszych modeli. Patrząc na różne metryki, jesteśmy w stanie uzyskać lepszy obraz tego, jak ogólny model działa dla różnych wycinków w naszym modelu, aby upewnić się, że nasz model nie jest gorszy dla żadnej podgrupy.

Najpierw przyjrzymy się TensorFlow Model Analysis, czyli bibliotece do oceny modeli TensorFlow. Pozwala użytkownikom oceniać swoje modele na dużych ilościach danych w sposób rozproszony, używając tych samych metryk zdefiniowanych w ich trenerze. Te metryki można obliczać na różnych wycinkach danych i wizualizować w notatniku.

Aby uzyskać listę możliwych wskaźników, które mogą być dodawane do TensorFlow Analiza modelu patrz tutaj .

# Uses TensorFlow Model Analysis to compute a evaluation statistics over
# features of a model.
model_analyzer = Evaluator(
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  model=trainer.outputs['model'],

  eval_config = text_format.Parse("""
   model_specs {
    label_key: 'is_recid'
   }
   metrics_specs {
    metrics {class_name: "BinaryAccuracy"}
    metrics {class_name: "AUC"}
    metrics {
     class_name: "FairnessIndicators"
     config: '{"thresholds": [0.25, 0.5, 0.75]}'
    }
   }
   slicing_specs {
    feature_keys: 'race'
   }
  """, tfma.EvalConfig())
)
context.run(model_analyzer)

Wskaźniki uczciwości

Załaduj wskaźniki rzetelności, aby zbadać dane bazowe.

evaluation_uri = model_analyzer.outputs['evaluation'].get()[0].uri
eval_result = tfma.load_eval_result(evaluation_uri)
tfma.addons.fairness.view.widget_view.render_fairness_indicator(eval_result)
FairnessIndicatorViewer(slicingMetrics=[{'sliceValue': 'Caucasian', 'slice': 'race:Caucasian', 'metrics': {'bi…

Wskaźniki uczciwości pozwolą nam zagłębić się w wyniki różnych wycinków i mają na celu wspieranie zespołów w ocenie i ulepszaniu modeli pod kątem kwestii uczciwości. Umożliwia łatwe obliczanie klasyfikatorów binarnych i wieloklasowych oraz pozwala na ocenę w dowolnym rozmiarze przypadku użycia.

Załadujemy wskaźniki uczciwości do tego notatnika, przeanalizujemy wyniki i przyjrzymy się wynikom. Po chwili eksploracji ze wskaźnikami uczciwości sprawdź w narzędziu zakładki współczynnika fałszywie dodatnich i współczynnika fałszywie ujemnego. W tym studium przypadku, jesteśmy dotyczy starają się zmniejszyć liczbę fałszywych przepowiedni recydywy, odpowiadający wyników fałszywie dodatnich .

Błędy typu I i typu II

W narzędziu Wskaźnik uczciwości zobaczysz dwie opcje rozwijane:

 1. Opcja „Baseline”, który jest ustawiany przez column_for_slicing .
 2. Opcja „Progi”, który jest ustawiany przez fairness_indicator_thresholds .

„Linia bazowa” to plasterek, z którym chcesz porównać wszystkie inne plasterki. Najczęściej jest reprezentowany przez cały plasterek, ale może być również jednym z określonych plasterków.

„Próg” to wartość ustawiona w danym modelu klasyfikacji binarnej, aby wskazać, gdzie należy umieścić predykcję. Przy ustalaniu progu należy pamiętać o dwóch rzeczach.

 1. Precyzja: co jest wadą, jeśli Twoja prognoza skutkuje błędem typu 1? W tym studium przypadku wyższy próg oznaczałoby jesteśmy przewidywania więcej pozwanych będzie popełnienia innego przestępstwa, kiedy faktycznie nie.
 2. Przypomnijmy: Jakie są wady błędu typu II? W tym studium przypadku wyższy próg oznaczałoby jesteśmy przewidywania więcej pozwanych nie popełni innego przestępstwa, gdy faktycznie robią.

Ustalimy arbitralne progi na poziomie 0,75 i skupimy się tylko na wskaźnikach sprawiedliwości dla oskarżonych pochodzenia afroamerykańskiego i rasy kaukaskiej, biorąc pod uwagę małą liczebność próby dla innych ras, która nie jest wystarczająco duża, aby wyciągnąć statystycznie istotne wnioski.

Poniższe stawki mogą się nieznacznie różnić w zależności od tego, w jaki sposób dane zostały przetasowane na początku tego studium przypadku, ale spójrz na różnicę między danymi między oskarżonymi afroamerykańskimi i kaukaskimi. Przy niższym progu nasz model z większym prawdopodobieństwem przewiduje, że broniony rasy kaukaskiej popełni drugie przestępstwo w porównaniu z bronionym Afroamerykaninem. Jednak ta prognoza odwraca się, gdy zwiększamy nasz próg.

 • Wskaźnik wyników fałszywie dodatnich @ 0,75
  • African-American: ~ 30%
   • AUC: 0,71
   • Dokładność binarna: 0,67
  • Kaukaski: ~ 8%
   • AUC: 0,71
   • AUC: 0,67

Więcej informacji na temat typu I / II błędów i ustawienia progu można znaleźć tutaj .

Metadane ML

Aby zrozumieć, skąd mogą pochodzić rozbieżności, i zrobić migawkę naszego obecnego modelu, możemy użyć metadanych ML do rejestrowania i pobierania metadanych powiązanych z naszym modelem. Metadane ML są integralną częścią TFX, ale są zaprojektowane tak, aby mogły być używane niezależnie.

W tym studium przypadku wymienimy wszystkie artefakty, które opracowaliśmy wcześniej w ramach tego studium przypadku. Przechodząc przez artefakty, egzekucje i kontekst, uzyskamy ogólny widok naszego modelu TFX, aby zagłębić się w to, skąd pochodzą potencjalne problemy. To zapewni nam podstawowy przegląd tego, jak nasz model został opracowany i jakie komponenty TFX pomogły w opracowaniu naszego początkowego modelu.

Zaczniemy od rozmieszczenia artefaktów wysokiego poziomu, wykonania i typów kontekstu w naszym modelu.

# Connect to the TFX database.
connection_config = metadata_store_pb2.ConnectionConfig()

connection_config.sqlite.filename_uri = os.path.join(
 context.pipeline_root, 'metadata.sqlite')
store = metadata_store.MetadataStore(connection_config)

def _mlmd_type_to_dataframe(mlmd_type):
 """Helper function to turn MLMD into a Pandas DataFrame.

 Args:
  mlmd_type: Metadata store type.

 Returns:
  DataFrame containing type ID, Name, and Properties.
 """
 pd.set_option('display.max_columns', None) 
 pd.set_option('display.expand_frame_repr', False)

 column_names = ['ID', 'Name', 'Properties']
 df = pd.DataFrame(columns=column_names)
 for a_type in mlmd_type:
  mlmd_row = pd.DataFrame([[a_type.id, a_type.name, a_type.properties]],
              columns=column_names)
  df = df.append(mlmd_row)
 return df

# ML Metadata stores strong-typed Artifacts, Executions, and Contexts.
# First, we can use type APIs to understand what is defined in ML Metadata
# by the current version of TFX. We'll be able to view all the previous runs
# that created our initial model.
print('Artifact Types:')
display(_mlmd_type_to_dataframe(store.get_artifact_types()))

print('\nExecution Types:')
display(_mlmd_type_to_dataframe(store.get_execution_types()))

print('\nContext Types:')
display(_mlmd_type_to_dataframe(store.get_context_types()))
Artifact Types:
Execution Types:
Context Types:

Określ, skąd może pochodzić problem z uczciwością

Dla każdego z powyższych artefaktów, wykonania i typów kontekstu możemy użyć metadanych ML, aby zagłębić się w atrybuty i sposób, w jaki została opracowana każda część naszego potoku ML.

Zaczniemy od nurkowania do StatisticsGen zbadanie podstawowych danych, które początkowo wprowadzane do modelu. Znając artefakty w naszym modelu, możemy użyć metadanych ML i walidacji danych TensorFlow, aby spojrzeć wstecz i do przodu w modelu, aby zidentyfikować, skąd pochodzi potencjalny problem.

Po uruchomieniu poniżej komórki, wybierz Lift (Y=1) w drugim wykresie na Chart to show karcie zobaczyć windy między poszczególnymi segmentami danych. W obrębie race , wyciąg dla African-American approximatly 1,08 natomiast kaukaskiej approximatly 0,86.

statistics_gen = StatisticsGen(
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  schema=infer_schema.outputs['schema'],
  stats_options=tfdv.StatsOptions(label_feature='is_recid'))
exec_result = context.run(statistics_gen)

for event in store.get_events_by_execution_ids([exec_result.execution_id]):
 if event.path.steps[0].key == 'statistics':
  statistics_w_schema_uri = store.get_artifacts_by_id([event.artifact_id])[0].uri

model_stats = tfdv.load_statistics(
  os.path.join(statistics_w_schema_uri, 'eval/stats_tfrecord/'))
tfdv.visualize_statistics(model_stats)
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[Union[NoneType, str], RecordBatch], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[_SlicedXKey, Union[float, int]], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[_SlicedXKey, Union[float, int]], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[Union[NoneType, str], RecordBatch], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[Union[NoneType, str], RecordBatch], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[_SlicedXKey, Union[float, int]], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[_SlicedXKey, Union[float, int]], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[Union[NoneType, str], RecordBatch], _SlicedYKey] instead.

Śledzenie zmiany modelu

Teraz, gdy mamy pomysł, jak możemy poprawić uczciwość naszego modelu, najpierw udokumentujemy nasze początkowe uruchomienie w metadanych ML dla naszego własnego rekordu i dla każdego, kto może przejrzeć nasze zmiany w przyszłości.

Metadane ML mogą przechowywać dziennik naszych poprzednich modeli wraz z wszelkimi notatkami, które chcielibyśmy dodać między uruchomieniami. Dodamy prostą notatkę do naszego pierwszego uruchomienia, wskazującą, że ten przebieg został wykonany na pełnym zestawie danych COMPAS

_MODEL_NOTE_TO_ADD = 'First model that contains fairness concerns in the model.'

first_trained_model = store.get_artifacts_by_type('Model')[-1]

# Add the two notes above to the ML metadata.
first_trained_model.custom_properties['note'].string_value = _MODEL_NOTE_TO_ADD
store.put_artifacts([first_trained_model])

def _mlmd_model_to_dataframe(model, model_number):
 """Helper function to turn a MLMD modle into a Pandas DataFrame.

 Args:
  model: Metadata store model.
  model_number: Number of model run within ML Metadata.

 Returns:
  DataFrame containing the ML Metadata model.
 """
 pd.set_option('display.max_columns', None) 
 pd.set_option('display.expand_frame_repr', False)

 df = pd.DataFrame()
 custom_properties = ['name', 'note', 'state', 'producer_component',
            'pipeline_name']
 df['id'] = [model[model_number].id]
 df['uri'] = [model[model_number].uri]
 for prop in custom_properties:
  df[prop] = model[model_number].custom_properties.get(prop)
  df[prop] = df[prop].astype(str).map(
    lambda x: x.lstrip('string_value: "').rstrip('"\n'))
 return df

# Print the current model to see the results of the ML Metadata for the model.
display(_mlmd_model_to_dataframe(store.get_artifacts_by_type('Model'), 0))

Poprawa kwestii uczciwości poprzez ważenie modelu

Istnieje kilka sposobów rozwiązania problemów związanych z uczciwością w modelu. Manipulowanie obserwowane dane / etykiety, wdrożenie ograniczeń uczciwość, lub usunięcie uprzedzeń przez uregulowania są niektóre techniki 1, które zostały użyte do obaw fix sprawiedliwości. W tym studium przypadku zmienimy wagę modelu, implementując niestandardową funkcję straty w Keras.

Poniższy kod jest taki sam jak wyżej Transform Komponentu ale z wyjątkiem nowej klasy o nazwie LogisticEndpoint że użyjemy naszej straty w Keras i kilka zmian parametrów.


 1. Mehrabi, N., Morstatter, F., Saxena, N., Lerman, K., Galstyan, N. (2019). Ankieta na temat stronniczości i uczciwości w uczeniu maszynowym. https://arxiv.org/pdf/1908.09635.pdf
%%writefile {_trainer_module_file}
from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function

import numpy as np
import tensorflow as tf

import tensorflow_model_analysis as tfma
import tensorflow_transform as tft
from tensorflow_transform.tf_metadata import schema_utils

from compas_transform import *

_BATCH_SIZE = 1000
_LEARNING_RATE = 0.00001
_MAX_CHECKPOINTS = 1
_SAVE_CHECKPOINT_STEPS = 999


def transformed_names(keys):
 return [transformed_name(key) for key in keys]


def transformed_name(key):
 return '{}_xf'.format(key)


def _gzip_reader_fn(filenames):
 """Returns a record reader that can read gzip'ed files.

 Args:
  filenames: A tf.string tensor or tf.data.Dataset containing one or more
   filenames.

 Returns: A nested structure of tf.TypeSpec objects matching the structure of
  an element of this dataset and specifying the type of individual components.
 """
 return tf.data.TFRecordDataset(filenames, compression_type='GZIP')


# Tf.Transform considers these features as "raw".
def _get_raw_feature_spec(schema):
 """Generates a feature spec from a Schema proto.

 Args:
  schema: A Schema proto.

 Returns:
  A feature spec defined as a dict whose keys are feature names and values are
   instances of FixedLenFeature, VarLenFeature or SparseFeature.
 """
 return schema_utils.schema_as_feature_spec(schema).feature_spec


def _example_serving_receiver_fn(tf_transform_output, schema):
 """Builds the serving in inputs.

 Args:
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  schema: the schema of the input data.

 Returns:
  TensorFlow graph which parses examples, applying tf-transform to them.
 """
 raw_feature_spec = _get_raw_feature_spec(schema)
 raw_feature_spec.pop(LABEL_KEY)

 raw_input_fn = tf.estimator.export.build_parsing_serving_input_receiver_fn(
   raw_feature_spec)
 serving_input_receiver = raw_input_fn()

 transformed_features = tf_transform_output.transform_raw_features(
   serving_input_receiver.features)
 transformed_features.pop(transformed_name(LABEL_KEY))
 return tf.estimator.export.ServingInputReceiver(
   transformed_features, serving_input_receiver.receiver_tensors)


def _eval_input_receiver_fn(tf_transform_output, schema):
 """Builds everything needed for the tf-model-analysis to run the model.

 Args:
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  schema: the schema of the input data.

 Returns:
  EvalInputReceiver function, which contains:

   - TensorFlow graph which parses raw untransformed features, applies the
     tf-transform preprocessing operators.
   - Set of raw, untransformed features.
   - Label against which predictions will be compared.
 """
 # Notice that the inputs are raw features, not transformed features here.
 raw_feature_spec = _get_raw_feature_spec(schema)

 serialized_tf_example = tf.compat.v1.placeholder(
   dtype=tf.string, shape=[None], name='input_example_tensor')

 # Add a parse_example operator to the tensorflow graph, which will parse
 # raw, untransformed, tf examples.
 features = tf.io.parse_example(
   serialized=serialized_tf_example, features=raw_feature_spec)

 transformed_features = tf_transform_output.transform_raw_features(features)
 labels = transformed_features.pop(transformed_name(LABEL_KEY))

 receiver_tensors = {'examples': serialized_tf_example}

 return tfma.export.EvalInputReceiver(
   features=transformed_features,
   receiver_tensors=receiver_tensors,
   labels=labels)


def _input_fn(filenames, tf_transform_output, batch_size=200):
 """Generates features and labels for training or evaluation.

 Args:
  filenames: List of CSV files to read data from.
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  batch_size: First dimension size of the Tensors returned by input_fn.

 Returns:
  A (features, indices) tuple where features is a dictionary of
   Tensors, and indices is a single Tensor of label indices.
 """
 transformed_feature_spec = (
   tf_transform_output.transformed_feature_spec().copy())

 dataset = tf.compat.v1.data.experimental.make_batched_features_dataset(
   filenames,
   batch_size,
   transformed_feature_spec,
   shuffle=False,
   reader=_gzip_reader_fn)

 transformed_features = dataset.make_one_shot_iterator().get_next()

 # We pop the label because we do not want to use it as a feature while we're
 # training.
 return transformed_features, transformed_features.pop(
   transformed_name(LABEL_KEY))


# TFX will call this function.
def trainer_fn(hparams, schema):
 """Build the estimator using the high level API.

 Args:
  hparams: Hyperparameters used to train the model as name/value pairs.
  schema: Holds the schema of the training examples.

 Returns:
  A dict of the following:

   - estimator: The estimator that will be used for training and eval.
   - train_spec: Spec for training.
   - eval_spec: Spec for eval.
   - eval_input_receiver_fn: Input function for eval.
 """
 tf_transform_output = tft.TFTransformOutput(hparams.transform_output)

 train_input_fn = lambda: _input_fn(
   hparams.train_files,
   tf_transform_output,
   batch_size=_BATCH_SIZE)

 eval_input_fn = lambda: _input_fn(
   hparams.eval_files,
   tf_transform_output,
   batch_size=_BATCH_SIZE)

 train_spec = tf.estimator.TrainSpec(
   train_input_fn,
   max_steps=hparams.train_steps)

 serving_receiver_fn = lambda: _example_serving_receiver_fn(
   tf_transform_output, schema)

 exporter = tf.estimator.FinalExporter('compas', serving_receiver_fn)
 eval_spec = tf.estimator.EvalSpec(
   eval_input_fn,
   steps=hparams.eval_steps,
   exporters=[exporter],
   name='compas-eval')

 run_config = tf.estimator.RunConfig(
   save_checkpoints_steps=_SAVE_CHECKPOINT_STEPS,
   keep_checkpoint_max=_MAX_CHECKPOINTS)

 run_config = run_config.replace(model_dir=hparams.serving_model_dir)

 estimator = tf.keras.estimator.model_to_estimator(
   keras_model=_keras_model_builder(), config=run_config)

 # Create an input receiver for TFMA processing.
 receiver_fn = lambda: _eval_input_receiver_fn(tf_transform_output, schema)

 return {
   'estimator': estimator,
   'train_spec': train_spec,
   'eval_spec': eval_spec,
   'eval_input_receiver_fn': receiver_fn
 }


def _keras_model_builder():
 """Build a keras model for COMPAS dataset classification.

 Returns:
  A compiled Keras model.
 """
 feature_columns = []
 feature_layer_inputs = {}

 for key in transformed_names(INT_FEATURE_KEYS):
  feature_columns.append(tf.feature_column.numeric_column(key))
  feature_layer_inputs[key] = tf.keras.Input(shape=(1,), name=key)

 for key, num_buckets in zip(transformed_names(CATEGORICAL_FEATURE_KEYS),
               MAX_CATEGORICAL_FEATURE_VALUES):
  feature_columns.append(
    tf.feature_column.indicator_column(
      tf.feature_column.categorical_column_with_identity(
        key, num_buckets=num_buckets)))
  feature_layer_inputs[key] = tf.keras.Input(
    shape=(1,), name=key, dtype=tf.dtypes.int32)

 feature_columns_input = tf.keras.layers.DenseFeatures(feature_columns)
 feature_layer_outputs = feature_columns_input(feature_layer_inputs)

 dense_layers = tf.keras.layers.Dense(
   20, activation='relu', name='dense_1')(feature_layer_outputs)
 dense_layers = tf.keras.layers.Dense(
   10, activation='relu', name='dense_2')(dense_layers)
 output = tf.keras.layers.Dense(
   1, name='predictions')(dense_layers)

 model = tf.keras.Model(
   inputs=[v for v in feature_layer_inputs.values()], outputs=output)

 # To weight our model we will develop a custom loss class within Keras.
 # The old loss is commented out below and the new one is added in below.
 model.compile(
   # loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
   loss=LogisticEndpoint(),
   optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=_LEARNING_RATE))

 return model


class LogisticEndpoint(tf.keras.layers.Layer):

 def __init__(self, name=None):
  super(LogisticEndpoint, self).__init__(name=name)
  self.loss_fn = tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True)

 def __call__(self, y_true, y_pred, sample_weight=None):
  inputs = [y_true, y_pred]
  inputs += sample_weight or ['sample_weight_xf']
  return super(LogisticEndpoint, self).__call__(inputs)

 def call(self, inputs):
  y_true, y_pred = inputs[0], inputs[1]
  if len(inputs) == 3:
   sample_weight = inputs[2]
  else:
   sample_weight = None
  loss = self.loss_fn(y_true, y_pred, sample_weight)
  self.add_loss(loss)
  reduce_loss = tf.math.divide_no_nan(
    tf.math.reduce_sum(tf.nn.softmax(y_pred)), _BATCH_SIZE)
  return reduce_loss
Overwriting compas_trainer.py

Przetrenuj model TFX z modelem ważonym

W następnej części użyjemy ważonego komponentu transformacji, aby ponownie uruchomić ten sam model trenera, co poprzednio, aby zobaczyć poprawę sprawiedliwości po zastosowaniu ważenia.

trainer_weighted = Trainer(
  module_file=_trainer_module_file,
  transformed_examples=transform.outputs['transformed_examples'],
  schema=infer_schema.outputs['schema'],
  transform_graph=transform.outputs['transform_graph'],
  train_args=trainer_pb2.TrainArgs(num_steps=10000),
  eval_args=trainer_pb2.EvalArgs(num_steps=5000)
)
context.run(trainer_weighted)
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
INFO:tensorflow:Using the Keras model provided.
INFO:tensorflow:Using the Keras model provided.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/keras/backend.py:434: UserWarning: `tf.keras.backend.set_learning_phase` is deprecated and will be removed after 2020-10-11. To update it, simply pass a True/False value to the `training` argument of the `__call__` method of your layer or model.
 warnings.warn('`tf.keras.backend.set_learning_phase` is deprecated and '
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': 999, '_save_checkpoints_secs': None, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 1, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': 999, '_save_checkpoints_secs': None, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 1, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
INFO:tensorflow:Running training and evaluation locally (non-distributed).
INFO:tensorflow:Running training and evaluation locally (non-distributed).
INFO:tensorflow:Start train and evaluate loop. The evaluate will happen after every checkpoint. Checkpoint frequency is determined based on RunConfig arguments: save_checkpoints_steps 999 or save_checkpoints_secs None.
INFO:tensorflow:Start train and evaluate loop. The evaluate will happen after every checkpoint. Checkpoint frequency is determined based on RunConfig arguments: save_checkpoints_steps 999 or save_checkpoints_secs None.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Warm-starting with WarmStartSettings: WarmStartSettings(ckpt_to_initialize_from='/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt', vars_to_warm_start='.*', var_name_to_vocab_info={}, var_name_to_prev_var_name={})
INFO:tensorflow:Warm-starting with WarmStartSettings: WarmStartSettings(ckpt_to_initialize_from='/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt', vars_to_warm_start='.*', var_name_to_vocab_info={}, var_name_to_prev_var_name={})
INFO:tensorflow:Warm-starting from: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt
INFO:tensorflow:Warm-starting from: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt
INFO:tensorflow:Warm-starting variables only in TRAINABLE_VARIABLES.
INFO:tensorflow:Warm-starting variables only in TRAINABLE_VARIABLES.
INFO:tensorflow:Warm-started 6 variables.
INFO:tensorflow:Warm-started 6 variables.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 0.47077793, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 0.47077793, step = 0
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.682
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.682
INFO:tensorflow:loss = 0.49240756, step = 100 (0.966 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.49240756, step = 100 (0.966 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.004
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.004
INFO:tensorflow:loss = 0.5130932, step = 200 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5130932, step = 200 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.626
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.626
INFO:tensorflow:loss = 0.50732946, step = 300 (0.929 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.50732946, step = 300 (0.929 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.147
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.147
INFO:tensorflow:loss = 0.478406, step = 400 (0.917 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.478406, step = 400 (0.917 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.691
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.691
INFO:tensorflow:loss = 0.46235517, step = 500 (0.937 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46235517, step = 500 (0.937 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.369
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.369
INFO:tensorflow:loss = 0.45720923, step = 600 (0.949 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45720923, step = 600 (0.949 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.051
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.051
INFO:tensorflow:loss = 0.45070276, step = 700 (0.925 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45070276, step = 700 (0.925 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.233
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.233
INFO:tensorflow:loss = 0.46355185, step = 800 (0.915 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46355185, step = 800 (0.915 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.367
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.367
INFO:tensorflow:loss = 0.48339045, step = 900 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.48339045, step = 900 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 999 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 999 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/keras/engine/training.py:2325: UserWarning: `Model.state_updates` will be removed in a future version. This property should not be used in TensorFlow 2.0, as `updates` are applied automatically.
 warnings.warn('`Model.state_updates` will be removed in a future version. '
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:13:43Z
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:13:43Z
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Inference Time : 46.00220s
INFO:tensorflow:Inference Time : 46.00220s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:14:29
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:14:29
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 999: global_step = 999, loss = 0.48788843
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 999: global_step = 999, loss = 0.48788843
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 999: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 999: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:global_step/sec: 2.11897
INFO:tensorflow:global_step/sec: 2.11897
INFO:tensorflow:loss = 0.5041351, step = 1000 (47.193 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5041351, step = 1000 (47.193 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.962
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.962
INFO:tensorflow:loss = 0.5043556, step = 1100 (0.885 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5043556, step = 1100 (0.885 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.062
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.062
INFO:tensorflow:loss = 0.49965087, step = 1200 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.49965087, step = 1200 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.054
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.054
INFO:tensorflow:loss = 0.479686, step = 1300 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.479686, step = 1300 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.532
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.532
INFO:tensorflow:loss = 0.47265288, step = 1400 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.47265288, step = 1400 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.283
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.283
INFO:tensorflow:loss = 0.4670694, step = 1500 (0.915 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4670694, step = 1500 (0.915 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.905
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.905
INFO:tensorflow:loss = 0.45940527, step = 1600 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45940527, step = 1600 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.007
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.007
INFO:tensorflow:loss = 0.4766834, step = 1700 (0.936 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4766834, step = 1700 (0.936 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.121
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.121
INFO:tensorflow:loss = 0.46949837, step = 1800 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46949837, step = 1800 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.537
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.537
INFO:tensorflow:loss = 0.47130463, step = 1900 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.47130463, step = 1900 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1998 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1998 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.565
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.565
INFO:tensorflow:loss = 0.45515984, step = 2000 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45515984, step = 2000 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.265
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.265
INFO:tensorflow:loss = 0.43437228, step = 2100 (0.899 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43437228, step = 2100 (0.899 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.639
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.639
INFO:tensorflow:loss = 0.4414773, step = 2200 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4414773, step = 2200 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.783
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.783
INFO:tensorflow:loss = 0.4223846, step = 2300 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4223846, step = 2300 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.882
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.882
INFO:tensorflow:loss = 0.4259975, step = 2400 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4259975, step = 2400 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.38
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.38
INFO:tensorflow:loss = 0.43732366, step = 2500 (0.923 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43732366, step = 2500 (0.923 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.671
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.671
INFO:tensorflow:loss = 0.44364113, step = 2600 (0.937 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.44364113, step = 2600 (0.937 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.267
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.267
INFO:tensorflow:loss = 0.43038422, step = 2700 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43038422, step = 2700 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.393
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.393
INFO:tensorflow:loss = 0.41958278, step = 2800 (0.906 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41958278, step = 2800 (0.906 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.96
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.96
INFO:tensorflow:loss = 0.41283488, step = 2900 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41283488, step = 2900 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 2997 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 2997 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.287
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.287
INFO:tensorflow:loss = 0.39609566, step = 3000 (0.958 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39609566, step = 3000 (0.958 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.021
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.021
INFO:tensorflow:loss = 0.39362195, step = 3100 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39362195, step = 3100 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.451
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.451
INFO:tensorflow:loss = 0.40350518, step = 3200 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40350518, step = 3200 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.884
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.884
INFO:tensorflow:loss = 0.42621797, step = 3300 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42621797, step = 3300 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.506
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.506
INFO:tensorflow:loss = 0.41866535, step = 3400 (0.921 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41866535, step = 3400 (0.921 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.08
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.08
INFO:tensorflow:loss = 0.4116188, step = 3500 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4116188, step = 3500 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.495
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.495
INFO:tensorflow:loss = 0.4095764, step = 3600 (0.931 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4095764, step = 3600 (0.931 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.481
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.481
INFO:tensorflow:loss = 0.40515175, step = 3700 (0.930 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40515175, step = 3700 (0.930 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.701
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.701
INFO:tensorflow:loss = 0.37928, step = 3800 (0.929 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37928, step = 3800 (0.929 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.99
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.99
INFO:tensorflow:loss = 0.3782839, step = 3900 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3782839, step = 3900 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 3996 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 3996 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.371
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.371
INFO:tensorflow:loss = 0.40979695, step = 4000 (0.940 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40979695, step = 4000 (0.940 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.509
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.509
INFO:tensorflow:loss = 0.4390851, step = 4100 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4390851, step = 4100 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.02
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.02
INFO:tensorflow:loss = 0.43913904, step = 4200 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43913904, step = 4200 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.836
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.836
INFO:tensorflow:loss = 0.41836765, step = 4300 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41836765, step = 4300 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.894
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.894
INFO:tensorflow:loss = 0.402948, step = 4400 (0.886 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.402948, step = 4400 (0.886 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.879
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.879
INFO:tensorflow:loss = 0.40872148, step = 4500 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40872148, step = 4500 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.843
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.843
INFO:tensorflow:loss = 0.41156477, step = 4600 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41156477, step = 4600 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.463
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.463
INFO:tensorflow:loss = 0.41628867, step = 4700 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41628867, step = 4700 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.419
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.419
INFO:tensorflow:loss = 0.43485588, step = 4800 (0.948 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43485588, step = 4800 (0.948 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.522
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.522
INFO:tensorflow:loss = 0.42932, step = 4900 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42932, step = 4900 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 4995 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 4995 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.885
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.885
INFO:tensorflow:loss = 0.40682846, step = 5000 (0.935 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40682846, step = 5000 (0.935 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.019
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.019
INFO:tensorflow:loss = 0.38750562, step = 5100 (0.901 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38750562, step = 5100 (0.901 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.979
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.979
INFO:tensorflow:loss = 0.38564628, step = 5200 (0.917 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38564628, step = 5200 (0.917 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.045
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.045
INFO:tensorflow:loss = 0.37906387, step = 5300 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37906387, step = 5300 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.653
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.653
INFO:tensorflow:loss = 0.38417932, step = 5400 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38417932, step = 5400 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.857
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.857
INFO:tensorflow:loss = 0.37717777, step = 5500 (0.902 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37717777, step = 5500 (0.902 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.849
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.849
INFO:tensorflow:loss = 0.3948313, step = 5600 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3948313, step = 5600 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.597
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.597
INFO:tensorflow:loss = 0.39357123, step = 5700 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39357123, step = 5700 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.138
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.138
INFO:tensorflow:loss = 0.39145112, step = 5800 (0.916 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39145112, step = 5800 (0.916 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.651
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.651
INFO:tensorflow:loss = 0.38264394, step = 5900 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38264394, step = 5900 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 5994 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 5994 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.747
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.747
INFO:tensorflow:loss = 0.37979886, step = 6000 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37979886, step = 6000 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.903
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.903
INFO:tensorflow:loss = 0.37065622, step = 6100 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37065622, step = 6100 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.687
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.687
INFO:tensorflow:loss = 0.37019882, step = 6200 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37019882, step = 6200 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.749
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.749
INFO:tensorflow:loss = 0.3635425, step = 6300 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3635425, step = 6300 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.591
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.591
INFO:tensorflow:loss = 0.37183607, step = 6400 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37183607, step = 6400 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.09
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.09
INFO:tensorflow:loss = 0.36981124, step = 6500 (0.908 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36981124, step = 6500 (0.908 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.705
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.705
INFO:tensorflow:loss = 0.37439653, step = 6600 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37439653, step = 6600 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.733
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.733
INFO:tensorflow:loss = 0.38192895, step = 6700 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38192895, step = 6700 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.939
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.939
INFO:tensorflow:loss = 0.39505512, step = 6800 (0.901 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39505512, step = 6800 (0.901 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.696
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.696
INFO:tensorflow:loss = 0.37721425, step = 6900 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37721425, step = 6900 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 6993 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 6993 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.787
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.787
INFO:tensorflow:loss = 0.35651168, step = 7000 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35651168, step = 7000 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.463
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.463
INFO:tensorflow:loss = 0.35931125, step = 7100 (0.906 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35931125, step = 7100 (0.906 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.653
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.653
INFO:tensorflow:loss = 0.4005883, step = 7200 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4005883, step = 7200 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.584
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.584
INFO:tensorflow:loss = 0.39476267, step = 7300 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39476267, step = 7300 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.296
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.296
INFO:tensorflow:loss = 0.38155714, step = 7400 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38155714, step = 7400 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.264
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.264
INFO:tensorflow:loss = 0.3660822, step = 7500 (0.891 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3660822, step = 7500 (0.891 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.973
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.973
INFO:tensorflow:loss = 0.37184823, step = 7600 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37184823, step = 7600 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.386
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.386
INFO:tensorflow:loss = 0.37022683, step = 7700 (0.890 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37022683, step = 7700 (0.890 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.054
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.054
INFO:tensorflow:loss = 0.39397115, step = 7800 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39397115, step = 7800 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.51
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.51
INFO:tensorflow:loss = 0.4014641, step = 7900 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4014641, step = 7900 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 7992 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 7992 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.755
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.755
INFO:tensorflow:loss = 0.41632578, step = 8000 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41632578, step = 8000 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.974
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.974
INFO:tensorflow:loss = 0.38964537, step = 8100 (0.893 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38964537, step = 8100 (0.893 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.464
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.464
INFO:tensorflow:loss = 0.3786476, step = 8200 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3786476, step = 8200 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.488
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.488
INFO:tensorflow:loss = 0.36360282, step = 8300 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36360282, step = 8300 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.241
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.241
INFO:tensorflow:loss = 0.35523522, step = 8400 (0.899 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35523522, step = 8400 (0.899 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.894
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.894
INFO:tensorflow:loss = 0.36030933, step = 8500 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36030933, step = 8500 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.548
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.548
INFO:tensorflow:loss = 0.35474238, step = 8600 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35474238, step = 8600 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.786
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.786
INFO:tensorflow:loss = 0.36295354, step = 8700 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36295354, step = 8700 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.613
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.613
INFO:tensorflow:loss = 0.370992, step = 8800 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.370992, step = 8800 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.296
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.296
INFO:tensorflow:loss = 0.37704998, step = 8900 (0.907 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37704998, step = 8900 (0.907 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 8991 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 8991 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.913
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.913
INFO:tensorflow:loss = 0.35852998, step = 9000 (0.908 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35852998, step = 9000 (0.908 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.748
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.748
INFO:tensorflow:loss = 0.3526183, step = 9100 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3526183, step = 9100 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.463
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.463
INFO:tensorflow:loss = 0.35498005, step = 9200 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35498005, step = 9200 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.903
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.903
INFO:tensorflow:loss = 0.35461825, step = 9300 (0.909 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35461825, step = 9300 (0.909 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.685
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.685
INFO:tensorflow:loss = 0.34659553, step = 9400 (0.904 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34659553, step = 9400 (0.904 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.877
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.877
INFO:tensorflow:loss = 0.34350696, step = 9500 (0.972 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34350696, step = 9500 (0.972 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.166
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.166
INFO:tensorflow:loss = 0.354497, step = 9600 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.354497, step = 9600 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.578
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.578
INFO:tensorflow:loss = 0.35038272, step = 9700 (0.921 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35038272, step = 9700 (0.921 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.338
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.338
INFO:tensorflow:loss = 0.36009234, step = 9800 (0.923 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36009234, step = 9800 (0.923 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.09
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.09
INFO:tensorflow:loss = 0.36380777, step = 9900 (0.892 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36380777, step = 9900 (0.892 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 9990 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 9990 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10000 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10000 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:15:52Z
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:15:52Z
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Inference Time : 45.40978s
INFO:tensorflow:Inference Time : 45.40978s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:16:37
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:16:37
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10000: global_step = 10000, loss = 0.40231007
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10000: global_step = 10000, loss = 0.40231007
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10000: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10000: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Performing the final export in the end of training.
INFO:tensorflow:Performing the final export in the end of training.
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['serving_default']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['serving_default']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169397/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169397/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169397/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169397/saved_model.pb
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.37667033.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.37667033.
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/eval_model_dir/temp-1619169397/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/eval_model_dir/temp-1619169397/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/eval_model_dir/temp-1619169397/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/eval_model_dir/temp-1619169397/saved_model.pb
WARNING:absl:Support for estimator-based executor and model export will be deprecated soon. Please use export structure <ModelExportPath>/serving_model_dir/saved_model.pb"
WARNING:absl:Support for estimator-based executor and model export will be deprecated soon. Please use export structure <ModelExportPath>/eval_model_dir/saved_model.pb"
# Again, we will run TensorFlow Model Analysis and load Fairness Indicators
# to examine the performance change in our weighted model.
model_analyzer_weighted = Evaluator(
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  model=trainer_weighted.outputs['model'],

  eval_config = text_format.Parse("""
   model_specs {
    label_key: 'is_recid'
   }
   metrics_specs {
    metrics {class_name: 'BinaryAccuracy'}
    metrics {class_name: 'AUC'}
    metrics {
     class_name: 'FairnessIndicators'
     config: '{"thresholds": [0.25, 0.5, 0.75]}'
    }
   }
   slicing_specs {
    feature_keys: 'race'
   }
  """, tfma.EvalConfig())
)
context.run(model_analyzer_weighted)
evaluation_uri_weighted = model_analyzer_weighted.outputs['evaluation'].get()[0].uri
eval_result_weighted = tfma.load_eval_result(evaluation_uri_weighted)

multi_eval_results = {
  'Unweighted Model': eval_result,
  'Weighted Model': eval_result_weighted
}
tfma.addons.fairness.view.widget_view.render_fairness_indicator(
  multi_eval_results=multi_eval_results)
FairnessIndicatorViewer(evalName='Unweighted Model', evalNameCompare='Weighted Model', slicingMetrics=[{'slice…

Po ponownym przeszkoleniu naszych wyników z modelem ważonym możemy ponownie przyjrzeć się metrykom sprawiedliwości, aby ocenić wszelkie ulepszenia modelu. Tym razem jednak użyjemy funkcji porównania modeli w ramach wskaźników rzetelności, aby zobaczyć różnicę między modelem ważonym i nieważonym. Chociaż nadal widzimy pewne obawy dotyczące sprawiedliwości w przypadku modelu ważonego, rozbieżność jest znacznie mniej wyraźna.

Wadą jest jednak to, że nasza dokładność AUC i binarna również spadła po zważeniu modelu.

 • Wskaźnik wyników fałszywie dodatnich @ 0,75
  • African-American: ~ 1%
   • AUC: 0,47
   • Dokładność binarna: 0,59
  • Kaukaski: ~ 0%
   • AUC: 0,47
   • Dokładność binarna: 0,58

Sprawdź dane drugiego przebiegu

Na koniec możemy zwizualizować dane za pomocą TensorFlow Data Validation i nałożyć zmiany danych między dwoma modelami i dodać dodatkową uwagę do metadanych ML, wskazującą, że ten model poprawił kwestie sprawiedliwości.

# Pull the URI for the two models that we ran in this case study.
first_model_uri = store.get_artifacts_by_type('ExampleStatistics')[-1].uri
second_model_uri = store.get_artifacts_by_type('ExampleStatistics')[0].uri

# Load the stats for both models.
first_model_uri = tfdv.load_statistics(os.path.join(
  first_model_uri, 'eval/stats_tfrecord/'))
second_model_stats = tfdv.load_statistics(os.path.join(
  second_model_uri, 'eval/stats_tfrecord/'))

# Visualize the statistics between the two models.
tfdv.visualize_statistics(
  lhs_statistics=second_model_stats,
  lhs_name='Sampled Model',
  rhs_statistics=first_model_uri,
  rhs_name='COMPAS Orginal')
# Add a new note within ML Metadata describing the weighted model.
_NOTE_TO_ADD = 'Weighted model between race and is_recid.'

# Pulling the URI for the weighted trained model.
second_trained_model = store.get_artifacts_by_type('Model')[-1]

# Add the note to ML Metadata.
second_trained_model.custom_properties['note'].string_value = _NOTE_TO_ADD
store.put_artifacts([second_trained_model])

display(_mlmd_model_to_dataframe(store.get_artifacts_by_type('Model'), -1))
display(_mlmd_model_to_dataframe(store.get_artifacts_by_type('Model'), 0))

Wniosek

W ramach tego studium przypadku opracowaliśmy klasyfikator Keras w ramach potoku TFX z zestawem danych COMPAS, aby zbadać wszelkie wątpliwości dotyczące uczciwości w zestawie danych. Po początkowym opracowaniu TFX, obawy o uczciwość nie były od razu widoczne, dopóki nie zbadaliśmy poszczególnych wycinków w naszym modelu za pomocą naszych wrażliwych funkcji - w naszym wyścigu przypadków. Po zidentyfikowaniu problemów byliśmy w stanie wyśledzić źródło problemu ze sprawiedliwością za pomocą TensorFlow DataValidation, aby zidentyfikować metodę łagodzenia problemów ze sprawiedliwością poprzez ważenie modelu podczas śledzenia i opisywania zmian za pomocą metadanych ML. Chociaż nie jesteśmy w stanie w pełni rozwiązać wszystkich problemów związanych z uczciwością w zestawie danych, dodanie uwagi dla przyszłych programistów pozwoli innym zrozumieć problemy, z którymi się zmierzyliśmy podczas opracowywania tego modelu.

Na koniec należy zauważyć, że to studium przypadku nie rozwiązało problemów ze sprawiedliwością, które są obecne w zbiorze danych COMPAS. Poprawiając kwestie sprawiedliwości w modelu, zmniejszyliśmy również AUC i dokładność działania modelu. Udało nam się jednak zbudować model, który prezentował obawy dotyczące sprawiedliwości i prześledzić, skąd mogą pochodzić problemy, śledząc lub rodowód modelu, jednocześnie dodając adnotacje do wszelkich problemów związanych z modelem w metadanych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kwestii, że przewidywania tymczasowe aresztowanie może mieć zobaczyć FAT * 2018 referat na temat „Zrozumienie kontekstu i konsekwencje Areszcie”