Giúp bảo vệ Great Barrier Reef với TensorFlow trên Kaggle Tham Challenge

Nghiên cứu điển hình về các chỉ số công bằng

Xem trên TensorFlow.org Chạy trong Google Colab Xem trên GitHub Tải xuống sổ ghi chép Xem mô hình TF Hub

Tập dữ liệu COMPAS

Compas (Correctional Quản lý Offender Profiling cho Xử phạt Alternative) là một tập dữ liệu công cộng, trong đó có khoảng 18.000 vụ án hình sự từ Broward County, Florida giữa tháng Giêng năm 2013 và tháng Mười Hai năm 2014. Các dữ liệu chứa thông tin về 11.000 cáo độc đáo, bao gồm nhân khẩu học lịch sử hình sự, và một điểm số rủi ro nhằm thể hiện khả năng tái phạm (tái phạm) của bị cáo. Một mô hình học máy được đào tạo dựa trên dữ liệu này đã được các thẩm phán và sĩ quan tạm tha sử dụng để xác định xem có nên cho tại ngoại hay không và có cho phép tạm tha hay không.

Trong năm 2016, một bài báo được công bố trên ProPublica phát hiện ra rằng các mô hình Compas được sai dự đoán rằng bị cáo người Mỹ gốc Phi sẽ tái phạm tội ở mức cao hơn nhiều so với các đối tác của họ trong khi trắng da trắng sẽ không tái phạm tội với một tốc độ cao hơn nhiều. Đối với các bị cáo Caucasian, mô hình đã phạm sai lầm theo hướng ngược lại, đưa ra dự đoán không chính xác rằng họ sẽ không phạm tội khác. Các tác giả tiếp tục chỉ ra rằng những thành kiến ​​này có thể là do sự phân bổ dữ liệu không đồng đều giữa các bị cáo người Mỹ gốc Phi và người da trắng. Cụ thể, mặt đất thật nhãn của một ví dụ tiêu cực (một bị cáo sẽ không cam kết tội phạm khác) và một ví dụ tích cực (bị đơn sẽ cam kết tội phạm khác) là không cân xứng giữa hai chủng tộc. Kể từ năm 2016, các tập dữ liệu Compas đã xuất hiện thường xuyên trong công bằng văn ML 1, 2, 3, với các nhà nghiên cứu sử dụng nó để chứng minh kỹ thuật để xác định và remediating mối quan tâm công bằng. Đây hướng dẫn từ FAT * 2018 hội nghị minh họa cách Compas có thể ảnh hưởng đáng kể triển vọng của một bị đơn trong thế giới thực.

Điều quan trọng cần lưu ý là việc phát triển một mô hình học máy để dự đoán việc giam giữ trước khi xét xử có một số cân nhắc đạo đức quan trọng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về những vấn đề trong quan hệ đối tác về AI “ Báo cáo tình hình cụ đánh giá rủi ro thuật toán ở Mỹ Criminal hệ thống tư pháp .” Đối tác về AI là một tổ chức gồm nhiều bên liên quan - trong đó Google là thành viên - tạo ra các nguyên tắc về AI.

Chúng tôi chỉ sử dụng tập dữ liệu COMPAS làm ví dụ về cách xác định và khắc phục các mối lo ngại về tính công bằng trong dữ liệu. Tập dữ liệu này là kinh điển trong tài liệu về công bằng thuật toán.

Giới thiệu về Công cụ trong Nghiên cứu điển hình này

 • TensorFlow Extended (TFX) là một cỗ máy tìm hiểu nền tảng Google sản xuất quy mô dựa trên TensorFlow. Nó cung cấp một khung cấu hình và các thư viện được chia sẻ để tích hợp các thành phần chung cần thiết để xác định, khởi chạy và giám sát hệ thống học máy của bạn.

 • TensorFlow mẫu phân tích là một thư viện để đánh giá mô hình học máy. Người dùng có thể đánh giá mô hình của họ trên một lượng lớn dữ liệu theo cách phân tán và xem các chỉ số qua các phần khác nhau trong một sổ ghi chép.

 • Công bằng chỉ số là một bộ công cụ được xây dựng trên phân tích mẫu TensorFlow cho phép đánh giá thường xuyên của các số liệu công bằng trong đường ống dẫn sản phẩm.

 • ML Metadata là một thư viện để ghi lại và lấy dòng dõi và siêu dữ liệu của ML hiện vật như các mô hình, tập hợp dữ liệu, và các số liệu. Trong Siêu dữ liệu TFX ML sẽ giúp chúng tôi hiểu các tạo tác được tạo trong một đường ống, là một đơn vị dữ liệu được truyền giữa các thành phần TFX.

 • TensorFlow Data Validation là một thư viện để phân tích dữ liệu của bạn và kiểm tra các lỗi có thể ảnh hưởng đến mô hình đào tạo hoặc phục vụ.

Tổng quan về Nghiên cứu điển hình

Trong suốt thời gian của nghiên cứu điển hình này, chúng tôi sẽ định nghĩa “mối quan tâm về công bằng” là sự thiên vị trong một mô hình có tác động tiêu cực đến một phần trong dữ liệu của chúng tôi. Cụ thể, chúng tôi đang cố gắng hạn chế mọi dự đoán tái phạm có thể thiên vị về chủng tộc.

Quá trình nghiên cứu điển hình sẽ diễn ra như sau:

 1. Tải xuống dữ liệu, xử lý trước và khám phá tập dữ liệu ban đầu.
 2. Xây dựng đường dẫn TFX với tập dữ liệu COMPAS sử dụng bộ phân loại nhị phân Keras.
 3. Chạy kết quả của chúng tôi thông qua Phân tích mô hình TensorFlow, Xác thực dữ liệu TensorFlow và tải các Chỉ số Công bằng để khám phá bất kỳ mối quan tâm tiềm ẩn nào về công bằng trong mô hình của chúng tôi.
 4. Sử dụng Siêu dữ liệu ML để theo dõi tất cả các tạo tác cho một mô hình mà chúng tôi đã đào tạo với TFX.
 5. Cân nhắc tập dữ liệu COMPAS ban đầu cho mô hình thứ hai của chúng tôi để giải thích sự phân bổ không đồng đều giữa tái phạm và chủng tộc.
 6. Xem lại các thay đổi về hiệu suất trong tập dữ liệu mới.
 7. Kiểm tra các thay đổi cơ bản trong đường dẫn TFX của chúng tôi với Siêu dữ liệu ML để hiểu những thay đổi nào đã được thực hiện giữa hai mô hình.

Tài nguyên hữu ích

Nghiên cứu điển hình này là một phần mở rộng của các nghiên cứu điển hình dưới đây. Bạn nên làm việc thông qua các nghiên cứu điển hình dưới đây trước.

Thành lập

Để bắt đầu, chúng tôi sẽ cài đặt các gói cần thiết, tải xuống dữ liệu và nhập các mô-đun cần thiết cho nghiên cứu điển hình.

Để cài đặt các gói bắt buộc cho nghiên cứu điển hình này trong sổ ghi chép của bạn, hãy chạy lệnh PIP bên dưới.


 1. Wadsworth, C., Vera, F., Piech, C. (2017). Đạt được Công bằng Thông qua Học hỏi Đối phó: Một Ứng dụng để Dự đoán Tái phạm. https://arxiv.org/abs/1807.00199

 2. Chouldechova, A., G'Sell, M., (2017). Công bằng hơn và chính xác hơn, nhưng cho ai? https://arxiv.org/abs/1707.00046

 3. Berk et al, (2017), Công bằng trong hình sự Tư pháp đánh giá rủi ro:. Nhà nước của nghệ thuật, https://arxiv.org/abs/1703.09207

!python -m pip install -q -U pip==20.2

!python -m pip install -q -U \
 tensorflow==2.4.1 \
 tfx==0.28.0 \
 tensorflow-model-analysis==0.28.0 \
 tensorflow_data_validation==0.28.0 \
 tensorflow-metadata==0.28.0 \
 tensorflow-transform==0.28.0 \
 ml-metadata==0.28.0 \
 tfx-bsl==0.28.1 \
 absl-py==0.9

 # If prompted, please restart the Colab environment after the pip installs
 # as you might run into import errors.
from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function

import os
import tempfile
import six.moves.urllib as urllib

from ml_metadata.metadata_store import metadata_store
from ml_metadata.proto import metadata_store_pb2

import pandas as pd
from google.protobuf import text_format
from sklearn.utils import shuffle
import tensorflow as tf
import tensorflow_data_validation as tfdv

import tensorflow_model_analysis as tfma
from tensorflow_model_analysis.addons.fairness.post_export_metrics import fairness_indicators
from tensorflow_model_analysis.addons.fairness.view import widget_view

import tfx
from tfx.components.evaluator.component import Evaluator
from tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component import CsvExampleGen
from tfx.components.schema_gen.component import SchemaGen
from tfx.components.statistics_gen.component import StatisticsGen
from tfx.components.trainer.component import Trainer
from tfx.components.transform.component import Transform
from tfx.orchestration.experimental.interactive.interactive_context import InteractiveContext
from tfx.proto import evaluator_pb2
from tfx.proto import trainer_pb2

Tải xuống và xử lý trước tập dữ liệu

# Download the COMPAS dataset and setup the required filepaths.
_DATA_ROOT = tempfile.mkdtemp(prefix='tfx-data')
_DATA_PATH = 'https://storage.googleapis.com/compas_dataset/cox-violent-parsed.csv'
_DATA_FILEPATH = os.path.join(_DATA_ROOT, 'compas-scores-two-years.csv')

data = urllib.request.urlopen(_DATA_PATH)
_COMPAS_DF = pd.read_csv(data)

# To simpliy the case study, we will only use the columns that will be used for
# our model.
_COLUMN_NAMES = [
 'age',
 'c_charge_desc',
 'c_charge_degree',
 'c_days_from_compas',
 'is_recid',
 'juv_fel_count',
 'juv_misd_count',
 'juv_other_count',
 'priors_count',
 'r_days_from_arrest',
 'race',
 'sex',
 'vr_charge_desc',        
]
_COMPAS_DF = _COMPAS_DF[_COLUMN_NAMES]

# We will use 'is_recid' as our ground truth lable, which is boolean value
# indicating if a defendant committed another crime. There are some rows with -1
# indicating that there is no data. These rows we will drop from training.
_COMPAS_DF = _COMPAS_DF[_COMPAS_DF['is_recid'] != -1]

# Given the distribution between races in this dataset we will only focuse on
# recidivism for African-Americans and Caucasians.
_COMPAS_DF = _COMPAS_DF[
 _COMPAS_DF['race'].isin(['African-American', 'Caucasian'])]

# Adding we weight feature that will be used during the second part of this
# case study to help improve fairness concerns.
_COMPAS_DF['sample_weight'] = 0.8

# Load the DataFrame back to a CSV file for our TFX model.
_COMPAS_DF.to_csv(_DATA_FILEPATH, index=False, na_rep='')

Xây dựng đường ống TFX


Có một số TFX Pipeline Linh kiện có thể được sử dụng cho một mô hình sản xuất, nhưng đối với mục đích nghiên cứu tình huống này sẽ tập trung vào việc sử dụng chỉ dưới đây thành phần:

 • ExampleGen để đọc dữ liệu của chúng tôi.
 • StatisticsGen để tính toán số liệu thống kê của bộ dữ liệu của chúng tôi.
 • SchemaGen để tạo ra một sơ đồ dữ liệu.
 • Biến đổi cho tính năng kỹ thuật.
 • Trainer để chạy mô hình học máy của chúng tôi.

Tạo InteractiveContext

Để chạy TFX trong một máy tính xách tay, đầu tiên chúng ta sẽ cần phải tạo ra một InteractiveContext để chạy các thành phần tương tác.

InteractiveContext sẽ sử dụng một thư mục tạm thời với một thể hiện cơ sở dữ liệu ML Metadata phù du. Để sử dụng gốc đường ống của riêng bạn hoặc cơ sở dữ liệu, các thuộc tính tùy chọn pipeline_rootmetadata_connection_config có thể được chuyển tới InteractiveContext .

context = InteractiveContext()
WARNING:absl:InteractiveContext pipeline_root argument not provided: using temporary directory /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r as root for pipeline outputs.
WARNING:absl:InteractiveContext metadata_connection_config not provided: using SQLite ML Metadata database at /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/metadata.sqlite.

Thành phần TFX ExampleGen

# The ExampleGen TFX Pipeline component ingests data into TFX pipelines.
# It consumes external files/services to generate Examples which will be read by
# other TFX components. It also provides consistent and configurable partition,
# and shuffles the dataset for ML best practice.

example_gen = CsvExampleGen(input_base=_DATA_ROOT)
context.run(example_gen)
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.

Thống kê TFX Thành phần Gen

# The StatisticsGen TFX pipeline component generates features statistics over
# both training and serving data, which can be used by other pipeline
# components. StatisticsGen uses Beam to scale to large datasets.

statistics_gen = StatisticsGen(examples=example_gen.outputs['examples'])
context.run(statistics_gen)

Thành phần TFX SchemaGen

# Some TFX components use a description of your input data called a schema. The
# schema is an instance of schema.proto. It can specify data types for feature
# values, whether a feature has to be present in all examples, allowed value
# ranges, and other properties. A SchemaGen pipeline component will
# automatically generate a schema by inferring types, categories, and ranges
# from the training data.

infer_schema = SchemaGen(statistics=statistics_gen.outputs['statistics'])
context.run(infer_schema)
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_data_validation/utils/stats_util.py:247: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_data_validation/utils/stats_util.py:247: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`

Thành phần biến đổi TFX

Các Transform Thực hiện thành phần biến đổi dữ liệu và kỹ thuật tính năng. Các kết quả bao gồm một biểu đồ TensorFlow đầu vào được sử dụng trong cả quá trình đào tạo và phục vụ để xử lý trước dữ liệu trước khi đào tạo hoặc suy luận. Biểu đồ này trở thành một phần của SavedModel, là kết quả của quá trình đào tạo mô hình. Vì cùng một đồ thị đầu vào được sử dụng cho cả đào tạo và phục vụ, nên quá trình tiền xử lý sẽ luôn giống nhau và chỉ cần được viết một lần.

Thành phần Transform yêu cầu nhiều mã hơn nhiều thành phần khác vì sự phức tạp tùy ý của kỹ thuật tính năng mà bạn có thể cần cho dữ liệu và / hoặc mô hình mà bạn đang làm việc.

Xác định một số hằng số và chức năng cho cả Transform thành phần và Trainer thành phần. Xác định chúng trong một mô-đun Python, trong trường hợp này được lưu vào đĩa bằng cách sử dụng %%writefile lệnh diệu kể từ khi bạn đang làm việc trong một máy tính xách tay.

Sự chuyển đổi mà chúng tôi sẽ thực hiện trong nghiên cứu điển hình này như sau:

 • Đối với các giá trị chuỗi, chúng tôi sẽ tạo một từ vựng ánh xạ tới một số nguyên thông qua tft.compute_and_apply_vocabulary.
 • Đối với các giá trị số nguyên, chúng tôi sẽ chuẩn hóa giá trị trung bình của cột 0 và phương sai 1 thông qua tft.scale_to_z_score.
 • Loại bỏ các giá trị hàng trống và thay thế chúng bằng một chuỗi trống hoặc 0 tùy thuộc vào loại đối tượng địa lý.
 • Nối '_xf' vào tên cột để biểu thị các tính năng đã được xử lý trong Thành phần chuyển đổi.

Bây giờ chúng ta hãy định nghĩa một mô-đun chứa preprocessing_fn() chức năng rằng chúng tôi sẽ vượt qua để Transform thành phần:

# Setup paths for the Transform Component.
_transform_module_file = 'compas_transform.py'
%%writefile {_transform_module_file}
from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function

import tensorflow as tf
import tensorflow_transform as tft

CATEGORICAL_FEATURE_KEYS = [
  'sex',
  'race',
  'c_charge_desc',
  'c_charge_degree',
]

INT_FEATURE_KEYS = [
  'age',
  'c_days_from_compas',
  'juv_fel_count',
  'juv_misd_count',
  'juv_other_count',
  'priors_count',
  'sample_weight',
]

LABEL_KEY = 'is_recid'

# List of the unique values for the items within CATEGORICAL_FEATURE_KEYS.
MAX_CATEGORICAL_FEATURE_VALUES = [
  2,
  6,
  513,
  14,
]


def transformed_name(key):
 return '{}_xf'.format(key)


def preprocessing_fn(inputs):
 """tf.transform's callback function for preprocessing inputs.

 Args:
  inputs: Map from feature keys to raw features.

 Returns:
  Map from string feature key to transformed feature operations.
 """
 outputs = {}
 for key in CATEGORICAL_FEATURE_KEYS:
  outputs[transformed_name(key)] = tft.compute_and_apply_vocabulary(
    _fill_in_missing(inputs[key]),
    vocab_filename=key)

 for key in INT_FEATURE_KEYS:
  outputs[transformed_name(key)] = tft.scale_to_z_score(
    _fill_in_missing(inputs[key]))

 # Target label will be to see if the defendant is charged for another crime.
 outputs[transformed_name(LABEL_KEY)] = _fill_in_missing(inputs[LABEL_KEY])
 return outputs


def _fill_in_missing(tensor_value):
 """Replaces a missing values in a SparseTensor.

 Fills in missing values of `tensor_value` with '' or 0, and converts to a
 dense tensor.

 Args:
  tensor_value: A `SparseTensor` of rank 2. Its dense shape should have size
   at most 1 in the second dimension.

 Returns:
  A rank 1 tensor where missing values of `tensor_value` are filled in.
 """
 if not isinstance(tensor_value, tf.sparse.SparseTensor):
  return tensor_value
 default_value = '' if tensor_value.dtype == tf.string else 0
 sparse_tensor = tf.SparseTensor(
   tensor_value.indices,
   tensor_value.values,
   [tensor_value.dense_shape[0], 1])
 dense_tensor = tf.sparse.to_dense(sparse_tensor, default_value)
 return tf.squeeze(dense_tensor, axis=1)
Writing compas_transform.py
# Build and run the Transform Component.
transform = Transform(
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  schema=infer_schema.outputs['schema'],
  module_file=_transform_module_file
)
context.run(transform)
WARNING:absl:The default value of `force_tf_compat_v1` will change in a future release from `True` to `False`. Since this pipeline has TF 2 behaviors enabled, Transform will use native TF 2 at that point. You can test this behavior now by passing `force_tf_compat_v1=False` or disable it by explicitly setting `force_tf_compat_v1=True` in the Transform component.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tfx/components/transform/executor.py:573: Schema (from tensorflow_transform.tf_metadata.dataset_schema) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Schema is a deprecated, use schema_utils.schema_from_feature_spec to create a `Schema`
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tfx/components/transform/executor.py:573: Schema (from tensorflow_transform.tf_metadata.dataset_schema) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Schema is a deprecated, use schema_utils.schema_from_feature_spec to create a `Schema`
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_transform/tf_utils.py:266: Tensor.experimental_ref (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use ref() instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_transform/tf_utils.py:266: Tensor.experimental_ref (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use ref() instead.
WARNING:root:This output type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, output type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, PDone, or None. Got: Tuple[Dict[str, Union[NoneType, _Dataset]], Union[Dict[str, Dict[str, PCollection]], NoneType]] instead.
WARNING:root:This output type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, output type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, PDone, or None. Got: Tuple[Dict[str, Union[NoneType, _Dataset]], Union[Dict[str, Dict[str, PCollection]], NoneType]] instead.
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended.
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/saved_model/signature_def_utils_impl.py:201: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/saved_model/signature_def_utils_impl.py:201: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:No assets to write.
INFO:tensorflow:No assets to write.
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing tft_mapper_use.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'Counter' object has no attribute 'name'
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing tft_mapper_use.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'Counter' object has no attribute 'name'
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/34923099dd2444f1a12dd79e9e93b9d2/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/34923099dd2444f1a12dd79e9e93b9d2/saved_model.pb
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:No assets to write.
INFO:tensorflow:No assets to write.
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing tft_mapper_use.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'Counter' object has no attribute 'name'
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing tft_mapper_use.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'Counter' object has no attribute 'name'
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/2d5bc9f0641646379cb0c6d04efedee6/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/2d5bc9f0641646379cb0c6d04efedee6/saved_model.pb
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended.
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended. 
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended.
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended. 
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/8fb9d0492a5f4c0b994fd3acb409dff6/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/8fb9d0492a5f4c0b994fd3acb409dff6/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/8fb9d0492a5f4c0b994fd3acb409dff6/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/8fb9d0492a5f4c0b994fd3acb409dff6/saved_model.pb
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore

Thành phần huấn luyện viên TFX

Các Trainer Component huấn luyện một mô hình TensorFlow định.

Để chạy các thành phần huấn luyện viên chúng ta cần phải tạo ra một mô-đun Python chứa một trainer_fn hàm sẽ trả về một ước lượng cho mô hình của chúng tôi. Nếu bạn thích tạo ra một mô hình Keras, bạn có thể làm như vậy và sau đó chuyển nó sang một ước lượng sử dụng keras.model_to_estimator() .

Các Trainer thành phần đoàn tàu một mô hình TensorFlow quy định. Để chạy mô hình chúng ta cần phải tạo ra một mô-đun Python chứa aa chức năng gọi trainer_fn hàm TFX sẽ gọi.

Đối với trường hợp nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi sẽ xây dựng một mô hình Keras rằng sẽ trở lại sẽ trở lại keras.model_to_estimator() .

# Setup paths for the Trainer Component.
_trainer_module_file = 'compas_trainer.py'
%%writefile {_trainer_module_file}
from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function

import tensorflow as tf

import tensorflow_model_analysis as tfma
import tensorflow_transform as tft
from tensorflow_transform.tf_metadata import schema_utils

from compas_transform import *

_BATCH_SIZE = 1000
_LEARNING_RATE = 0.00001
_MAX_CHECKPOINTS = 1
_SAVE_CHECKPOINT_STEPS = 999


def transformed_names(keys):
 return [transformed_name(key) for key in keys]


def transformed_name(key):
 return '{}_xf'.format(key)


def _gzip_reader_fn(filenames):
 """Returns a record reader that can read gzip'ed files.

 Args:
  filenames: A tf.string tensor or tf.data.Dataset containing one or more
   filenames.

 Returns: A nested structure of tf.TypeSpec objects matching the structure of
  an element of this dataset and specifying the type of individual components.
 """
 return tf.data.TFRecordDataset(filenames, compression_type='GZIP')


# Tf.Transform considers these features as "raw".
def _get_raw_feature_spec(schema):
 """Generates a feature spec from a Schema proto.

 Args:
  schema: A Schema proto.

 Returns:
  A feature spec defined as a dict whose keys are feature names and values are
   instances of FixedLenFeature, VarLenFeature or SparseFeature.
 """
 return schema_utils.schema_as_feature_spec(schema).feature_spec


def _example_serving_receiver_fn(tf_transform_output, schema):
 """Builds the serving in inputs.

 Args:
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  schema: the schema of the input data.

 Returns:
  TensorFlow graph which parses examples, applying tf-transform to them.
 """
 raw_feature_spec = _get_raw_feature_spec(schema)
 raw_feature_spec.pop(LABEL_KEY)

 raw_input_fn = tf.estimator.export.build_parsing_serving_input_receiver_fn(
   raw_feature_spec)
 serving_input_receiver = raw_input_fn()

 transformed_features = tf_transform_output.transform_raw_features(
   serving_input_receiver.features)
 transformed_features.pop(transformed_name(LABEL_KEY))
 return tf.estimator.export.ServingInputReceiver(
   transformed_features, serving_input_receiver.receiver_tensors)


def _eval_input_receiver_fn(tf_transform_output, schema):
 """Builds everything needed for the tf-model-analysis to run the model.

 Args:
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  schema: the schema of the input data.

 Returns:
  EvalInputReceiver function, which contains:
   - TensorFlow graph which parses raw untransformed features, applies the
     tf-transform preprocessing operators.
   - Set of raw, untransformed features.
   - Label against which predictions will be compared.
 """
 # Notice that the inputs are raw features, not transformed features here.
 raw_feature_spec = _get_raw_feature_spec(schema)

 serialized_tf_example = tf.compat.v1.placeholder(
   dtype=tf.string, shape=[None], name='input_example_tensor')

 # Add a parse_example operator to the tensorflow graph, which will parse
 # raw, untransformed, tf examples.
 features = tf.io.parse_example(
   serialized=serialized_tf_example, features=raw_feature_spec)

 transformed_features = tf_transform_output.transform_raw_features(features)
 labels = transformed_features.pop(transformed_name(LABEL_KEY))

 receiver_tensors = {'examples': serialized_tf_example}

 return tfma.export.EvalInputReceiver(
   features=transformed_features,
   receiver_tensors=receiver_tensors,
   labels=labels)


def _input_fn(filenames, tf_transform_output, batch_size=200):
 """Generates features and labels for training or evaluation.

 Args:
  filenames: List of CSV files to read data from.
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  batch_size: First dimension size of the Tensors returned by input_fn.

 Returns:
  A (features, indices) tuple where features is a dictionary of
   Tensors, and indices is a single Tensor of label indices.
 """
 transformed_feature_spec = (
   tf_transform_output.transformed_feature_spec().copy())

 dataset = tf.compat.v1.data.experimental.make_batched_features_dataset(
   filenames,
   batch_size,
   transformed_feature_spec,
   shuffle=False,
   reader=_gzip_reader_fn)

 transformed_features = dataset.make_one_shot_iterator().get_next()

 # We pop the label because we do not want to use it as a feature while we're
 # training.
 return transformed_features, transformed_features.pop(
   transformed_name(LABEL_KEY))


def _keras_model_builder():
 """Build a keras model for COMPAS dataset classification.

 Returns:
  A compiled Keras model.
 """
 feature_columns = []
 feature_layer_inputs = {}

 for key in transformed_names(INT_FEATURE_KEYS):
  feature_columns.append(tf.feature_column.numeric_column(key))
  feature_layer_inputs[key] = tf.keras.Input(shape=(1,), name=key)

 for key, num_buckets in zip(transformed_names(CATEGORICAL_FEATURE_KEYS),
               MAX_CATEGORICAL_FEATURE_VALUES):
  feature_columns.append(
    tf.feature_column.indicator_column(
      tf.feature_column.categorical_column_with_identity(
        key, num_buckets=num_buckets)))
  feature_layer_inputs[key] = tf.keras.Input(
    shape=(1,), name=key, dtype=tf.dtypes.int32)

 feature_columns_input = tf.keras.layers.DenseFeatures(feature_columns)
 feature_layer_outputs = feature_columns_input(feature_layer_inputs)

 dense_layers = tf.keras.layers.Dense(
   20, activation='relu', name='dense_1')(feature_layer_outputs)
 dense_layers = tf.keras.layers.Dense(
   10, activation='relu', name='dense_2')(dense_layers)
 output = tf.keras.layers.Dense(
   1, name='predictions')(dense_layers)

 model = tf.keras.Model(
   inputs=[v for v in feature_layer_inputs.values()], outputs=output)

 model.compile(
   loss=tf.keras.losses.MeanAbsoluteError(),
   optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=_LEARNING_RATE))

 return model


# TFX will call this function.
def trainer_fn(hparams, schema):
 """Build the estimator using the high level API.

 Args:
  hparams: Hyperparameters used to train the model as name/value pairs.
  schema: Holds the schema of the training examples.

 Returns:
  A dict of the following:
   - estimator: The estimator that will be used for training and eval.
   - train_spec: Spec for training.
   - eval_spec: Spec for eval.
   - eval_input_receiver_fn: Input function for eval.
 """
 tf_transform_output = tft.TFTransformOutput(hparams.transform_output)

 train_input_fn = lambda: _input_fn(
   hparams.train_files,
   tf_transform_output,
   batch_size=_BATCH_SIZE)

 eval_input_fn = lambda: _input_fn(
   hparams.eval_files,
   tf_transform_output,
   batch_size=_BATCH_SIZE)

 train_spec = tf.estimator.TrainSpec(
   train_input_fn,
   max_steps=hparams.train_steps)

 serving_receiver_fn = lambda: _example_serving_receiver_fn(
   tf_transform_output, schema)

 exporter = tf.estimator.FinalExporter('compas', serving_receiver_fn)
 eval_spec = tf.estimator.EvalSpec(
   eval_input_fn,
   steps=hparams.eval_steps,
   exporters=[exporter],
   name='compas-eval')

 run_config = tf.estimator.RunConfig(
   save_checkpoints_steps=_SAVE_CHECKPOINT_STEPS,
   keep_checkpoint_max=_MAX_CHECKPOINTS)

 run_config = run_config.replace(model_dir=hparams.serving_model_dir)

 estimator = tf.keras.estimator.model_to_estimator(
   keras_model=_keras_model_builder(), config=run_config)

 # Create an input receiver for TFMA processing.
 receiver_fn = lambda: _eval_input_receiver_fn(tf_transform_output, schema)

 return {
   'estimator': estimator,
   'train_spec': train_spec,
   'eval_spec': eval_spec,
   'eval_input_receiver_fn': receiver_fn
 }
Writing compas_trainer.py
# Uses user-provided Python function that implements a model using TensorFlow's
# Estimators API.
trainer = Trainer(
  module_file=_trainer_module_file,
  transformed_examples=transform.outputs['transformed_examples'],
  schema=infer_schema.outputs['schema'],
  transform_graph=transform.outputs['transform_graph'],
  train_args=trainer_pb2.TrainArgs(num_steps=10000),
  eval_args=trainer_pb2.EvalArgs(num_steps=5000)
)
context.run(trainer)
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
INFO:tensorflow:Using the Keras model provided.
INFO:tensorflow:Using the Keras model provided.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/keras/backend.py:434: UserWarning: `tf.keras.backend.set_learning_phase` is deprecated and will be removed after 2020-10-11. To update it, simply pass a True/False value to the `training` argument of the `__call__` method of your layer or model.
 warnings.warn('`tf.keras.backend.set_learning_phase` is deprecated and '
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': 999, '_save_checkpoints_secs': None, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 1, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': 999, '_save_checkpoints_secs': None, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 1, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
INFO:tensorflow:Running training and evaluation locally (non-distributed).
INFO:tensorflow:Running training and evaluation locally (non-distributed).
INFO:tensorflow:Start train and evaluate loop. The evaluate will happen after every checkpoint. Checkpoint frequency is determined based on RunConfig arguments: save_checkpoints_steps 999 or save_checkpoints_secs None.
INFO:tensorflow:Start train and evaluate loop. The evaluate will happen after every checkpoint. Checkpoint frequency is determined based on RunConfig arguments: save_checkpoints_steps 999 or save_checkpoints_secs None.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:236: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:236: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
WARNING:tensorflow:From compas_trainer.py:136: DatasetV1.make_one_shot_iterator (from tensorflow.python.data.ops.dataset_ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This is a deprecated API that should only be used in TF 1 graph mode and legacy TF 2 graph mode available through `tf.compat.v1`. In all other situations -- namely, eager mode and inside `tf.function` -- you can consume dataset elements using `for elem in dataset: ...` or by explicitly creating iterator via `iterator = iter(dataset)` and fetching its elements via `values = next(iterator)`. Furthermore, this API is not available in TF 2. During the transition from TF 1 to TF 2 you can use `tf.compat.v1.data.make_one_shot_iterator(dataset)` to create a TF 1 graph mode style iterator for a dataset created through TF 2 APIs. Note that this should be a transient state of your code base as there are in general no guarantees about the interoperability of TF 1 and TF 2 code.
WARNING:tensorflow:From compas_trainer.py:136: DatasetV1.make_one_shot_iterator (from tensorflow.python.data.ops.dataset_ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This is a deprecated API that should only be used in TF 1 graph mode and legacy TF 2 graph mode available through `tf.compat.v1`. In all other situations -- namely, eager mode and inside `tf.function` -- you can consume dataset elements using `for elem in dataset: ...` or by explicitly creating iterator via `iterator = iter(dataset)` and fetching its elements via `values = next(iterator)`. Furthermore, this API is not available in TF 2. During the transition from TF 1 to TF 2 you can use `tf.compat.v1.data.make_one_shot_iterator(dataset)` to create a TF 1 graph mode style iterator for a dataset created through TF 2 APIs. Note that this should be a transient state of your code base as there are in general no guarantees about the interoperability of TF 1 and TF 2 code.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Warm-starting with WarmStartSettings: WarmStartSettings(ckpt_to_initialize_from='/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt', vars_to_warm_start='.*', var_name_to_vocab_info={}, var_name_to_prev_var_name={})
INFO:tensorflow:Warm-starting with WarmStartSettings: WarmStartSettings(ckpt_to_initialize_from='/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt', vars_to_warm_start='.*', var_name_to_vocab_info={}, var_name_to_prev_var_name={})
INFO:tensorflow:Warm-starting from: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt
INFO:tensorflow:Warm-starting from: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt
INFO:tensorflow:Warm-starting variables only in TRAINABLE_VARIABLES.
INFO:tensorflow:Warm-starting variables only in TRAINABLE_VARIABLES.
INFO:tensorflow:Warm-started 6 variables.
INFO:tensorflow:Warm-started 6 variables.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 0.47416827, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 0.47416827, step = 0
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.552
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.552
INFO:tensorflow:loss = 0.4922419, step = 100 (0.968 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4922419, step = 100 (0.968 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.369
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.369
INFO:tensorflow:loss = 0.50697845, step = 200 (0.939 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.50697845, step = 200 (0.939 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.028
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.028
INFO:tensorflow:loss = 0.50335556, step = 300 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.50335556, step = 300 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.316
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.316
INFO:tensorflow:loss = 0.47721145, step = 400 (0.941 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.47721145, step = 400 (0.941 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.036
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.036
INFO:tensorflow:loss = 0.45895657, step = 500 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45895657, step = 500 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.896
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.896
INFO:tensorflow:loss = 0.45208624, step = 600 (0.935 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45208624, step = 600 (0.935 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.365
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.365
INFO:tensorflow:loss = 0.4489294, step = 700 (0.949 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4489294, step = 700 (0.949 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.341
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.341
INFO:tensorflow:loss = 0.46455735, step = 800 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46455735, step = 800 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.443
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.443
INFO:tensorflow:loss = 0.47789398, step = 900 (0.967 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.47789398, step = 900 (0.967 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 999 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 999 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/keras/engine/training.py:2325: UserWarning: `Model.state_updates` will be removed in a future version. This property should not be used in TensorFlow 2.0, as `updates` are applied automatically.
 warnings.warn('`Model.state_updates` will be removed in a future version. '
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:10:14Z
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:10:14Z
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Inference Time : 48.79983s
INFO:tensorflow:Inference Time : 48.79983s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:11:03
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:11:03
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 999: global_step = 999, loss = 0.4798829
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 999: global_step = 999, loss = 0.4798829
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 999: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 999: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:global_step/sec: 1.99761
INFO:tensorflow:global_step/sec: 1.99761
INFO:tensorflow:loss = 0.49395803, step = 1000 (50.059 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.49395803, step = 1000 (50.059 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.094
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.094
INFO:tensorflow:loss = 0.48954606, step = 1100 (0.970 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.48954606, step = 1100 (0.970 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.109
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.109
INFO:tensorflow:loss = 0.49123546, step = 1200 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.49123546, step = 1200 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.528
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.528
INFO:tensorflow:loss = 0.4701535, step = 1300 (0.995 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4701535, step = 1300 (0.995 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.192
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.192
INFO:tensorflow:loss = 0.46582404, step = 1400 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46582404, step = 1400 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.13
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.13
INFO:tensorflow:loss = 0.45980436, step = 1500 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45980436, step = 1500 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.085
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.085
INFO:tensorflow:loss = 0.46045718, step = 1600 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46045718, step = 1600 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.746
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.746
INFO:tensorflow:loss = 0.47194332, step = 1700 (0.995 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.47194332, step = 1700 (0.995 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.8541
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.8541
INFO:tensorflow:loss = 0.45978338, step = 1800 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45978338, step = 1800 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 97.982
INFO:tensorflow:global_step/sec: 97.982
INFO:tensorflow:loss = 0.45745283, step = 1900 (1.021 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45745283, step = 1900 (1.021 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1998 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1998 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 96.2637
INFO:tensorflow:global_step/sec: 96.2637
INFO:tensorflow:loss = 0.44210017, step = 2000 (1.039 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.44210017, step = 2000 (1.039 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.181
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.181
INFO:tensorflow:loss = 0.4267306, step = 2100 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4267306, step = 2100 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.628
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.628
INFO:tensorflow:loss = 0.43270233, step = 2200 (0.994 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43270233, step = 2200 (0.994 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.274
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.274
INFO:tensorflow:loss = 0.42014548, step = 2300 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42014548, step = 2300 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5664
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5664
INFO:tensorflow:loss = 0.42362845, step = 2400 (1.004 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42362845, step = 2400 (1.004 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.008
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.008
INFO:tensorflow:loss = 0.43012613, step = 2500 (0.990 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43012613, step = 2500 (0.990 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.62
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.62
INFO:tensorflow:loss = 0.435121, step = 2600 (0.974 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.435121, step = 2600 (0.974 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.1
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.1
INFO:tensorflow:loss = 0.42686707, step = 2700 (0.981 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42686707, step = 2700 (0.981 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.746
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.746
INFO:tensorflow:loss = 0.41858014, step = 2800 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41858014, step = 2800 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.04
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.04
INFO:tensorflow:loss = 0.41823772, step = 2900 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41823772, step = 2900 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 2997 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 2997 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.291
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.291
INFO:tensorflow:loss = 0.40824187, step = 3000 (0.997 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40824187, step = 3000 (0.997 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.907
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.907
INFO:tensorflow:loss = 0.40978715, step = 3100 (0.936 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40978715, step = 3100 (0.936 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.101
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.101
INFO:tensorflow:loss = 0.417184, step = 3200 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.417184, step = 3200 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.6517
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.6517
INFO:tensorflow:loss = 0.43127513, step = 3300 (1.004 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43127513, step = 3300 (1.004 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.7764
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.7764
INFO:tensorflow:loss = 0.41585788, step = 3400 (1.002 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41585788, step = 3400 (1.002 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.479
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.479
INFO:tensorflow:loss = 0.40642825, step = 3500 (0.957 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40642825, step = 3500 (0.957 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.2027
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.2027
INFO:tensorflow:loss = 0.40078893, step = 3600 (1.008 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40078893, step = 3600 (1.008 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5083
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5083
INFO:tensorflow:loss = 0.4084859, step = 3700 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4084859, step = 3700 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.837
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.837
INFO:tensorflow:loss = 0.38706055, step = 3800 (0.982 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38706055, step = 3800 (0.982 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.761
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.761
INFO:tensorflow:loss = 0.38369697, step = 3900 (0.992 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38369697, step = 3900 (0.992 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 3996 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 3996 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.897
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.897
INFO:tensorflow:loss = 0.4063977, step = 4000 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4063977, step = 4000 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4043
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4043
INFO:tensorflow:loss = 0.42966503, step = 4100 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42966503, step = 4100 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4718
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4718
INFO:tensorflow:loss = 0.43339205, step = 4200 (1.006 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43339205, step = 4200 (1.006 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.881
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.881
INFO:tensorflow:loss = 0.41945544, step = 4300 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41945544, step = 4300 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.7086
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.7086
INFO:tensorflow:loss = 0.39942062, step = 4400 (1.003 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39942062, step = 4400 (1.003 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.605
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.605
INFO:tensorflow:loss = 0.40324017, step = 4500 (0.994 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40324017, step = 4500 (0.994 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.285
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.285
INFO:tensorflow:loss = 0.40799192, step = 4600 (0.968 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40799192, step = 4600 (0.968 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.19
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.19
INFO:tensorflow:loss = 0.4159081, step = 4700 (0.951 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4159081, step = 4700 (0.951 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.719
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.719
INFO:tensorflow:loss = 0.43424368, step = 4800 (0.955 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43424368, step = 4800 (0.955 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.189
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.189
INFO:tensorflow:loss = 0.41860652, step = 4900 (0.933 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41860652, step = 4900 (0.933 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 4995 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 4995 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/saver.py:970: remove_checkpoint (from tensorflow.python.training.checkpoint_management) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use standard file APIs to delete files with this prefix.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/saver.py:970: remove_checkpoint (from tensorflow.python.training.checkpoint_management) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use standard file APIs to delete files with this prefix.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.085
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.085
INFO:tensorflow:loss = 0.3955871, step = 5000 (0.970 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3955871, step = 5000 (0.970 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.244
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.244
INFO:tensorflow:loss = 0.38054687, step = 5100 (0.979 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38054687, step = 5100 (0.979 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.199
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.199
INFO:tensorflow:loss = 0.37835938, step = 5200 (0.979 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37835938, step = 5200 (0.979 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.192
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.192
INFO:tensorflow:loss = 0.3742793, step = 5300 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3742793, step = 5300 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.049
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.049
INFO:tensorflow:loss = 0.37766984, step = 5400 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37766984, step = 5400 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.413
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.413
INFO:tensorflow:loss = 0.37288016, step = 5500 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37288016, step = 5500 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4785
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4785
INFO:tensorflow:loss = 0.39033508, step = 5600 (1.002 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39033508, step = 5600 (1.002 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.706
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.706
INFO:tensorflow:loss = 0.3888662, step = 5700 (0.983 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3888662, step = 5700 (0.983 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.171
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.171
INFO:tensorflow:loss = 0.39443827, step = 5800 (0.969 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39443827, step = 5800 (0.969 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.242
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.242
INFO:tensorflow:loss = 0.3824133, step = 5900 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3824133, step = 5900 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 5994 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 5994 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.746
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.746
INFO:tensorflow:loss = 0.38710442, step = 6000 (0.983 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38710442, step = 6000 (0.983 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.1
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.1
INFO:tensorflow:loss = 0.37636378, step = 6100 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37636378, step = 6100 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.9325
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.9325
INFO:tensorflow:loss = 0.37966123, step = 6200 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37966123, step = 6200 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.0218
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.0218
INFO:tensorflow:loss = 0.36940622, step = 6300 (1.010 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36940622, step = 6300 (1.010 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.772
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.772
INFO:tensorflow:loss = 0.37147108, step = 6400 (0.972 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37147108, step = 6400 (0.972 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.027
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.027
INFO:tensorflow:loss = 0.36456805, step = 6500 (0.952 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36456805, step = 6500 (0.952 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.18
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.18
INFO:tensorflow:loss = 0.3684589, step = 6600 (0.969 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3684589, step = 6600 (0.969 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.3375
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.3375
INFO:tensorflow:loss = 0.376545, step = 6700 (1.007 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.376545, step = 6700 (1.007 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.682
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.682
INFO:tensorflow:loss = 0.3895915, step = 6800 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3895915, step = 6800 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 114.848
INFO:tensorflow:global_step/sec: 114.848
INFO:tensorflow:loss = 0.37849602, step = 6900 (0.870 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37849602, step = 6900 (0.870 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 6993 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 6993 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.616
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.616
INFO:tensorflow:loss = 0.35964197, step = 7000 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35964197, step = 7000 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.581
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.581
INFO:tensorflow:loss = 0.36216918, step = 7100 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36216918, step = 7100 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.131
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.131
INFO:tensorflow:loss = 0.3937424, step = 7200 (0.942 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3937424, step = 7200 (0.942 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.7
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.7
INFO:tensorflow:loss = 0.38952962, step = 7300 (0.946 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38952962, step = 7300 (0.946 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.797
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.797
INFO:tensorflow:loss = 0.37355947, step = 7400 (0.973 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37355947, step = 7400 (0.973 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.454
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.454
INFO:tensorflow:loss = 0.36603284, step = 7500 (0.976 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36603284, step = 7500 (0.976 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.682
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.682
INFO:tensorflow:loss = 0.3693564, step = 7600 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3693564, step = 7600 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.262
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.262
INFO:tensorflow:loss = 0.37061787, step = 7700 (0.959 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37061787, step = 7700 (0.959 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.767
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.767
INFO:tensorflow:loss = 0.39289498, step = 7800 (0.955 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39289498, step = 7800 (0.955 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.669
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.669
INFO:tensorflow:loss = 0.39648676, step = 7900 (0.946 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39648676, step = 7900 (0.946 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 7992 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 7992 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.931
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.931
INFO:tensorflow:loss = 0.4102661, step = 8000 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4102661, step = 8000 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.541
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.541
INFO:tensorflow:loss = 0.38024917, step = 8100 (0.957 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38024917, step = 8100 (0.957 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.663
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.663
INFO:tensorflow:loss = 0.37263972, step = 8200 (0.974 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37263972, step = 8200 (0.974 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.803
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.803
INFO:tensorflow:loss = 0.35875428, step = 8300 (0.982 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35875428, step = 8300 (0.982 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.443
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.443
INFO:tensorflow:loss = 0.35559803, step = 8400 (0.986 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35559803, step = 8400 (0.986 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.077
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.077
INFO:tensorflow:loss = 0.3563253, step = 8500 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3563253, step = 8500 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.147
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.147
INFO:tensorflow:loss = 0.34861985, step = 8600 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34861985, step = 8600 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.9734
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.9734
INFO:tensorflow:loss = 0.35559162, step = 8700 (1.000 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35559162, step = 8700 (1.000 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5136
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5136
INFO:tensorflow:loss = 0.36242756, step = 8800 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36242756, step = 8800 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.811
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.811
INFO:tensorflow:loss = 0.3742514, step = 8900 (0.954 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3742514, step = 8900 (0.954 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 8991 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 8991 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.372
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.372
INFO:tensorflow:loss = 0.3587474, step = 9000 (0.940 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3587474, step = 9000 (0.940 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.249
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.249
INFO:tensorflow:loss = 0.35512, step = 9100 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35512, step = 9100 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.583
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.583
INFO:tensorflow:loss = 0.35559082, step = 9200 (0.938 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35559082, step = 9200 (0.938 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.826
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.826
INFO:tensorflow:loss = 0.35460055, step = 9300 (0.945 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35460055, step = 9300 (0.945 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.072
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.072
INFO:tensorflow:loss = 0.34970692, step = 9400 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34970692, step = 9400 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.836
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.836
INFO:tensorflow:loss = 0.3449042, step = 9500 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3449042, step = 9500 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.679
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.679
INFO:tensorflow:loss = 0.34985757, step = 9600 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34985757, step = 9600 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.07
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.07
INFO:tensorflow:loss = 0.3453308, step = 9700 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3453308, step = 9700 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.979
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.979
INFO:tensorflow:loss = 0.34995228, step = 9800 (0.990 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34995228, step = 9800 (0.990 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.247
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.247
INFO:tensorflow:loss = 0.35693988, step = 9900 (0.959 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35693988, step = 9900 (0.959 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 9990 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 9990 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10000 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10000 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:12:31Z
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:12:31Z
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Inference Time : 47.01670s
INFO:tensorflow:Inference Time : 47.01670s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:13:18
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:13:18
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10000: global_step = 10000, loss = 0.39696866
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10000: global_step = 10000, loss = 0.39696866
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10000: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10000: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Performing the final export in the end of training.
INFO:tensorflow:Performing the final export in the end of training.
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['serving_default']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['serving_default']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169198/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169198/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169198/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169198/saved_model.pb
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.3658929.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.3658929.
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/eval_model_dir/temp-1619169198/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/eval_model_dir/temp-1619169198/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/eval_model_dir/temp-1619169198/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/eval_model_dir/temp-1619169198/saved_model.pb
WARNING:absl:Support for estimator-based executor and model export will be deprecated soon. Please use export structure <ModelExportPath>/serving_model_dir/saved_model.pb"
WARNING:absl:Support for estimator-based executor and model export will be deprecated soon. Please use export structure <ModelExportPath>/eval_model_dir/saved_model.pb"

Phân tích mô hình TensorFlow

Giờ đây, mô hình của chúng tôi đã được đào tạo phát triển và đào tạo trong TFX, chúng tôi có thể sử dụng một số thành phần bổ sung trong hệ thống TFX để hiểu chi tiết hơn một chút về hiệu suất mô hình của chúng tôi. Bằng cách xem xét các số liệu khác nhau, chúng tôi có thể có bức tranh tốt hơn về cách mô hình tổng thể hoạt động cho các phần khác nhau trong mô hình của chúng tôi để đảm bảo mô hình của chúng tôi không hoạt động kém cho bất kỳ nhóm con nào.

Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét Phân tích mô hình TensorFlow, đây là một thư viện để đánh giá các mô hình TensorFlow. Nó cho phép người dùng đánh giá mô hình của họ trên một lượng lớn dữ liệu theo cách phân tán, sử dụng cùng các chỉ số được xác định trong trình đào tạo của họ. Các chỉ số này có thể được tính toán qua các phần dữ liệu khác nhau và được hiển thị trực quan trong một sổ ghi chép.

Đối với một danh sách các số liệu có thể có thể được thêm vào phân tích mẫu TensorFlow thấy ở đây .

# Uses TensorFlow Model Analysis to compute a evaluation statistics over
# features of a model.
model_analyzer = Evaluator(
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  model=trainer.outputs['model'],

  eval_config = text_format.Parse("""
   model_specs {
    label_key: 'is_recid'
   }
   metrics_specs {
    metrics {class_name: "BinaryAccuracy"}
    metrics {class_name: "AUC"}
    metrics {
     class_name: "FairnessIndicators"
     config: '{"thresholds": [0.25, 0.5, 0.75]}'
    }
   }
   slicing_specs {
    feature_keys: 'race'
   }
  """, tfma.EvalConfig())
)
context.run(model_analyzer)

Các chỉ số công bằng

Tải các Chỉ báo Công bằng để kiểm tra dữ liệu cơ bản.

evaluation_uri = model_analyzer.outputs['evaluation'].get()[0].uri
eval_result = tfma.load_eval_result(evaluation_uri)
tfma.addons.fairness.view.widget_view.render_fairness_indicator(eval_result)
FairnessIndicatorViewer(slicingMetrics=[{'sliceValue': 'Caucasian', 'slice': 'race:Caucasian', 'metrics': {'bi…

Các Chỉ số Công bằng sẽ cho phép chúng tôi đi sâu để xem hiệu suất của các phần khác nhau và được thiết kế để hỗ trợ các nhóm đánh giá và cải thiện các mô hình về mối quan tâm công bằng. Nó cho phép dễ dàng tính toán các bộ phân loại nhị phân và đa lớp và sẽ cho phép bạn đánh giá trên mọi kích thước của trường hợp sử dụng.

Chúng tôi sẽ tải các Chỉ số Công bằng vào sổ tay này và phân tích kết quả cũng như xem xét kết quả. Sau khi bạn đã có một chút thời gian khám phá các Chỉ báo Công bằng, hãy kiểm tra các tab Tỷ lệ Tích cực Sai và Tỷ lệ Phủ định Sai trong công cụ. Trong nghiên cứu trường hợp này, chúng tôi đang quan tâm đến việc cố gắng giảm số lượng các dự đoán sai về tái phạm, tương ứng với False Positive Rate .

Lỗi loại I và loại II

Trong công cụ Chỉ báo Công bằng, bạn sẽ thấy hai tùy chọn thả xuống:

 1. Một "cơ bản" tùy chọn được thiết lập bởi column_for_slicing .
 2. Một "Ngưỡng" tùy chọn được thiết lập bởi fairness_indicator_thresholds .

“Đường cơ sở” là phần bạn muốn so sánh với tất cả các phần khác. Thông thường nhất, nó được thể hiện bằng lát tổng thể, nhưng cũng có thể là một trong những lát cụ thể.

"Threshold" là một giá trị được đặt trong một mô hình phân loại nhị phân nhất định để cho biết vị trí nên đặt một dự đoán. Khi đặt ngưỡng, có hai điều bạn cần lưu ý.

 1. Độ chính xác: Nhược điểm nếu dự đoán của bạn dẫn đến lỗi Loại 1 là gì? Trong nghiên cứu trường hợp này một ngưỡng cao hơn có nghĩa là chúng ta đang dự đoán nhiều bị cáo sẽ cam kết tội phạm khác khi họ thực sự không.
 2. Nhắc lại: Nhược điểm của lỗi Loại II là gì? Trong nghiên cứu trường hợp này một ngưỡng cao hơn có nghĩa là chúng ta đang dự đoán nhiều bị cáo sẽ không phạm tội khác khi họ thực sự làm.

Chúng tôi sẽ đặt các ngưỡng tùy ý ở mức 0,75 và chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào các chỉ số công bằng cho các bị cáo người Mỹ gốc Phi và Da trắng với kích thước mẫu nhỏ cho các chủng tộc khác, không đủ lớn để đưa ra kết luận có ý nghĩa thống kê.

Các tỷ lệ dưới đây có thể hơi khác nhau dựa trên cách dữ liệu được xáo trộn khi bắt đầu nghiên cứu điển hình này, nhưng hãy xem sự khác biệt giữa dữ liệu giữa các bị cáo người Mỹ gốc Phi và người da trắng. Ở ngưỡng thấp hơn, mô hình của chúng tôi có nhiều khả năng dự đoán rằng một người Da trắng được bào chữa sẽ phạm tội thứ hai so với một người Mỹ gốc Phi được bào chữa. Tuy nhiên, dự đoán này sẽ đảo ngược khi chúng tôi tăng ngưỡng của mình.

 • Tỷ lệ dương tính giả @ 0,75
  • Người Mỹ gốc Phi: ~ 30%
   • AUC: 0,71
   • Độ chính xác nhị phân: 0,67
  • Da: ~ 8%
   • AUC: 0,71
   • AUC: 0,67

Thông tin thêm về loại lỗi I / II và thiết lập ngưỡng có thể được tìm thấy ở đây .

Siêu dữ liệu ML

Để hiểu được sự chênh lệch có thể đến từ đâu và để chụp nhanh mô hình hiện tại của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng Siêu dữ liệu ML để ghi và truy xuất siêu dữ liệu được liên kết với mô hình của chúng tôi. Siêu dữ liệu ML là một phần không thể thiếu của TFX, nhưng được thiết kế để nó có thể được sử dụng độc lập.

Đối với nghiên cứu điển hình này, chúng tôi sẽ liệt kê tất cả các hiện vật mà chúng tôi đã phát triển trước đây trong nghiên cứu điển hình này. Bằng cách xem xét các hiện vật, quá trình thực thi và bối cảnh, chúng tôi sẽ có một cái nhìn cấp cao về mô hình TFX của mình để tìm hiểu xem bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào đến từ đâu. Điều này sẽ cung cấp cho chúng tôi tổng quan cơ bản về cách mô hình của chúng tôi được phát triển và những thành phần TFX đã giúp phát triển mô hình ban đầu của chúng tôi.

Trước tiên, chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách đặt ra các kiểu tạo tác, thực thi và ngữ cảnh cấp cao trong mô hình của chúng tôi.

# Connect to the TFX database.
connection_config = metadata_store_pb2.ConnectionConfig()

connection_config.sqlite.filename_uri = os.path.join(
 context.pipeline_root, 'metadata.sqlite')
store = metadata_store.MetadataStore(connection_config)

def _mlmd_type_to_dataframe(mlmd_type):
 """Helper function to turn MLMD into a Pandas DataFrame.

 Args:
  mlmd_type: Metadata store type.

 Returns:
  DataFrame containing type ID, Name, and Properties.
 """
 pd.set_option('display.max_columns', None) 
 pd.set_option('display.expand_frame_repr', False)

 column_names = ['ID', 'Name', 'Properties']
 df = pd.DataFrame(columns=column_names)
 for a_type in mlmd_type:
  mlmd_row = pd.DataFrame([[a_type.id, a_type.name, a_type.properties]],
              columns=column_names)
  df = df.append(mlmd_row)
 return df

# ML Metadata stores strong-typed Artifacts, Executions, and Contexts.
# First, we can use type APIs to understand what is defined in ML Metadata
# by the current version of TFX. We'll be able to view all the previous runs
# that created our initial model.
print('Artifact Types:')
display(_mlmd_type_to_dataframe(store.get_artifact_types()))

print('\nExecution Types:')
display(_mlmd_type_to_dataframe(store.get_execution_types()))

print('\nContext Types:')
display(_mlmd_type_to_dataframe(store.get_context_types()))
Artifact Types:
Execution Types:
Context Types:

Xác định vấn đề công bằng có thể đến từ đâu

Đối với mỗi kiểu tạo tác, kiểu thực thi và ngữ cảnh ở trên, chúng ta có thể sử dụng Siêu dữ liệu ML để tìm hiểu các thuộc tính và cách từng phần trong đường ống ML của chúng ta được phát triển.

Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách lặn vào StatisticsGen để kiểm tra các dữ liệu cơ bản mà chúng ta ban đầu đưa vào mô hình. Bằng cách biết các yếu tố tạo tác trong mô hình của mình, chúng ta có thể sử dụng Siêu dữ liệu ML và Xác thực dữ liệu TensorFlow để xem lại và chuyển tiếp trong mô hình nhằm xác định vấn đề tiềm ẩn đến từ đâu.

Sau khi chạy dưới tế bào, chọn Lift (Y=1) trong bảng xếp hạng thứ hai trên Chart to show tab để xem lift giữa dữ liệu lát khác nhau. Trong race , thang máy cho người Mỹ gốc Phi là approximatly 1,08 trong khi da trắng là approximatly 0.86.

statistics_gen = StatisticsGen(
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  schema=infer_schema.outputs['schema'],
  stats_options=tfdv.StatsOptions(label_feature='is_recid'))
exec_result = context.run(statistics_gen)

for event in store.get_events_by_execution_ids([exec_result.execution_id]):
 if event.path.steps[0].key == 'statistics':
  statistics_w_schema_uri = store.get_artifacts_by_id([event.artifact_id])[0].uri

model_stats = tfdv.load_statistics(
  os.path.join(statistics_w_schema_uri, 'eval/stats_tfrecord/'))
tfdv.visualize_statistics(model_stats)
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[Union[NoneType, str], RecordBatch], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[_SlicedXKey, Union[float, int]], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[_SlicedXKey, Union[float, int]], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[Union[NoneType, str], RecordBatch], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[Union[NoneType, str], RecordBatch], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[_SlicedXKey, Union[float, int]], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[_SlicedXKey, Union[float, int]], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[Union[NoneType, str], RecordBatch], _SlicedYKey] instead.

Theo dõi thay đổi mô hình

Bây giờ chúng tôi có ý tưởng về cách chúng tôi có thể cải thiện tính công bằng của mô hình của mình, trước tiên chúng tôi sẽ ghi lại quá trình chạy ban đầu của chúng tôi trong Siêu dữ liệu ML cho hồ sơ của chính chúng tôi và cho bất kỳ ai khác có thể xem xét các thay đổi của chúng tôi trong tương lai.

ML Metadata có thể lưu giữ nhật ký về các mô hình trước đây của chúng tôi cùng với bất kỳ ghi chú nào mà chúng tôi muốn thêm vào giữa các lần chạy. Chúng tôi sẽ thêm một ghi chú đơn giản trong lần chạy đầu tiên biểu thị rằng lần chạy này đã được thực hiện trên tập dữ liệu COMPAS đầy đủ

_MODEL_NOTE_TO_ADD = 'First model that contains fairness concerns in the model.'

first_trained_model = store.get_artifacts_by_type('Model')[-1]

# Add the two notes above to the ML metadata.
first_trained_model.custom_properties['note'].string_value = _MODEL_NOTE_TO_ADD
store.put_artifacts([first_trained_model])

def _mlmd_model_to_dataframe(model, model_number):
 """Helper function to turn a MLMD modle into a Pandas DataFrame.

 Args:
  model: Metadata store model.
  model_number: Number of model run within ML Metadata.

 Returns:
  DataFrame containing the ML Metadata model.
 """
 pd.set_option('display.max_columns', None) 
 pd.set_option('display.expand_frame_repr', False)

 df = pd.DataFrame()
 custom_properties = ['name', 'note', 'state', 'producer_component',
            'pipeline_name']
 df['id'] = [model[model_number].id]
 df['uri'] = [model[model_number].uri]
 for prop in custom_properties:
  df[prop] = model[model_number].custom_properties.get(prop)
  df[prop] = df[prop].astype(str).map(
    lambda x: x.lstrip('string_value: "').rstrip('"\n'))
 return df

# Print the current model to see the results of the ML Metadata for the model.
display(_mlmd_model_to_dataframe(store.get_artifacts_by_type('Model'), 0))

Cải thiện mối quan tâm về công bằng bằng cách cân bằng mô hình

Có một số cách chúng ta có thể tiếp cận để giải quyết các mối quan tâm về công bằng trong một mô hình. Thao tác quan sát dữ liệu / nhãn, thực hiện chế công bằng, hoặc loại bỏ định kiến bằng chính quy là một số kỹ thuật 1 đã được sử dụng để mối quan tâm sửa chữa công bằng. Trong nghiên cứu trường hợp này, chúng tôi sẽ cân nhắc lại mô hình bằng cách triển khai một hàm mất mát tùy chỉnh vào Keras.

Đoạn code dưới đây là giống như Transform trên phần nhưng với ngoại lệ của một lớp mới gọi là LogisticEndpoint rằng chúng tôi sẽ sử dụng cho sự mất mát của chúng tôi trong vòng Keras và một vài thay đổi tham số.


 1. Mehrabi, N., Morstatter, F., Saxena, N., Lerman, K., Galstyan, N. (2019). Khảo sát về sự thiên vị và công bằng trong học máy. https://arxiv.org/pdf/1908.09635.pdf
%%writefile {_trainer_module_file}
from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function

import numpy as np
import tensorflow as tf

import tensorflow_model_analysis as tfma
import tensorflow_transform as tft
from tensorflow_transform.tf_metadata import schema_utils

from compas_transform import *

_BATCH_SIZE = 1000
_LEARNING_RATE = 0.00001
_MAX_CHECKPOINTS = 1
_SAVE_CHECKPOINT_STEPS = 999


def transformed_names(keys):
 return [transformed_name(key) for key in keys]


def transformed_name(key):
 return '{}_xf'.format(key)


def _gzip_reader_fn(filenames):
 """Returns a record reader that can read gzip'ed files.

 Args:
  filenames: A tf.string tensor or tf.data.Dataset containing one or more
   filenames.

 Returns: A nested structure of tf.TypeSpec objects matching the structure of
  an element of this dataset and specifying the type of individual components.
 """
 return tf.data.TFRecordDataset(filenames, compression_type='GZIP')


# Tf.Transform considers these features as "raw".
def _get_raw_feature_spec(schema):
 """Generates a feature spec from a Schema proto.

 Args:
  schema: A Schema proto.

 Returns:
  A feature spec defined as a dict whose keys are feature names and values are
   instances of FixedLenFeature, VarLenFeature or SparseFeature.
 """
 return schema_utils.schema_as_feature_spec(schema).feature_spec


def _example_serving_receiver_fn(tf_transform_output, schema):
 """Builds the serving in inputs.

 Args:
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  schema: the schema of the input data.

 Returns:
  TensorFlow graph which parses examples, applying tf-transform to them.
 """
 raw_feature_spec = _get_raw_feature_spec(schema)
 raw_feature_spec.pop(LABEL_KEY)

 raw_input_fn = tf.estimator.export.build_parsing_serving_input_receiver_fn(
   raw_feature_spec)
 serving_input_receiver = raw_input_fn()

 transformed_features = tf_transform_output.transform_raw_features(
   serving_input_receiver.features)
 transformed_features.pop(transformed_name(LABEL_KEY))
 return tf.estimator.export.ServingInputReceiver(
   transformed_features, serving_input_receiver.receiver_tensors)


def _eval_input_receiver_fn(tf_transform_output, schema):
 """Builds everything needed for the tf-model-analysis to run the model.

 Args:
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  schema: the schema of the input data.

 Returns:
  EvalInputReceiver function, which contains:
   - TensorFlow graph which parses raw untransformed features, applies the
     tf-transform preprocessing operators.
   - Set of raw, untransformed features.
   - Label against which predictions will be compared.
 """
 # Notice that the inputs are raw features, not transformed features here.
 raw_feature_spec = _get_raw_feature_spec(schema)

 serialized_tf_example = tf.compat.v1.placeholder(
   dtype=tf.string, shape=[None], name='input_example_tensor')

 # Add a parse_example operator to the tensorflow graph, which will parse
 # raw, untransformed, tf examples.
 features = tf.io.parse_example(
   serialized=serialized_tf_example, features=raw_feature_spec)

 transformed_features = tf_transform_output.transform_raw_features(features)
 labels = transformed_features.pop(transformed_name(LABEL_KEY))

 receiver_tensors = {'examples': serialized_tf_example}

 return tfma.export.EvalInputReceiver(
   features=transformed_features,
   receiver_tensors=receiver_tensors,
   labels=labels)


def _input_fn(filenames, tf_transform_output, batch_size=200):
 """Generates features and labels for training or evaluation.

 Args:
  filenames: List of CSV files to read data from.
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  batch_size: First dimension size of the Tensors returned by input_fn.

 Returns:
  A (features, indices) tuple where features is a dictionary of
   Tensors, and indices is a single Tensor of label indices.
 """
 transformed_feature_spec = (
   tf_transform_output.transformed_feature_spec().copy())

 dataset = tf.compat.v1.data.experimental.make_batched_features_dataset(
   filenames,
   batch_size,
   transformed_feature_spec,
   shuffle=False,
   reader=_gzip_reader_fn)

 transformed_features = dataset.make_one_shot_iterator().get_next()

 # We pop the label because we do not want to use it as a feature while we're
 # training.
 return transformed_features, transformed_features.pop(
   transformed_name(LABEL_KEY))


# TFX will call this function.
def trainer_fn(hparams, schema):
 """Build the estimator using the high level API.

 Args:
  hparams: Hyperparameters used to train the model as name/value pairs.
  schema: Holds the schema of the training examples.

 Returns:
  A dict of the following:
   - estimator: The estimator that will be used for training and eval.
   - train_spec: Spec for training.
   - eval_spec: Spec for eval.
   - eval_input_receiver_fn: Input function for eval.
 """
 tf_transform_output = tft.TFTransformOutput(hparams.transform_output)

 train_input_fn = lambda: _input_fn(
   hparams.train_files,
   tf_transform_output,
   batch_size=_BATCH_SIZE)

 eval_input_fn = lambda: _input_fn(
   hparams.eval_files,
   tf_transform_output,
   batch_size=_BATCH_SIZE)

 train_spec = tf.estimator.TrainSpec(
   train_input_fn,
   max_steps=hparams.train_steps)

 serving_receiver_fn = lambda: _example_serving_receiver_fn(
   tf_transform_output, schema)

 exporter = tf.estimator.FinalExporter('compas', serving_receiver_fn)
 eval_spec = tf.estimator.EvalSpec(
   eval_input_fn,
   steps=hparams.eval_steps,
   exporters=[exporter],
   name='compas-eval')

 run_config = tf.estimator.RunConfig(
   save_checkpoints_steps=_SAVE_CHECKPOINT_STEPS,
   keep_checkpoint_max=_MAX_CHECKPOINTS)

 run_config = run_config.replace(model_dir=hparams.serving_model_dir)

 estimator = tf.keras.estimator.model_to_estimator(
   keras_model=_keras_model_builder(), config=run_config)

 # Create an input receiver for TFMA processing.
 receiver_fn = lambda: _eval_input_receiver_fn(tf_transform_output, schema)

 return {
   'estimator': estimator,
   'train_spec': train_spec,
   'eval_spec': eval_spec,
   'eval_input_receiver_fn': receiver_fn
 }


def _keras_model_builder():
 """Build a keras model for COMPAS dataset classification.

 Returns:
  A compiled Keras model.
 """
 feature_columns = []
 feature_layer_inputs = {}

 for key in transformed_names(INT_FEATURE_KEYS):
  feature_columns.append(tf.feature_column.numeric_column(key))
  feature_layer_inputs[key] = tf.keras.Input(shape=(1,), name=key)

 for key, num_buckets in zip(transformed_names(CATEGORICAL_FEATURE_KEYS),
               MAX_CATEGORICAL_FEATURE_VALUES):
  feature_columns.append(
    tf.feature_column.indicator_column(
      tf.feature_column.categorical_column_with_identity(
        key, num_buckets=num_buckets)))
  feature_layer_inputs[key] = tf.keras.Input(
    shape=(1,), name=key, dtype=tf.dtypes.int32)

 feature_columns_input = tf.keras.layers.DenseFeatures(feature_columns)
 feature_layer_outputs = feature_columns_input(feature_layer_inputs)

 dense_layers = tf.keras.layers.Dense(
   20, activation='relu', name='dense_1')(feature_layer_outputs)
 dense_layers = tf.keras.layers.Dense(
   10, activation='relu', name='dense_2')(dense_layers)
 output = tf.keras.layers.Dense(
   1, name='predictions')(dense_layers)

 model = tf.keras.Model(
   inputs=[v for v in feature_layer_inputs.values()], outputs=output)

 # To weight our model we will develop a custom loss class within Keras.
 # The old loss is commented out below and the new one is added in below.
 model.compile(
   # loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
   loss=LogisticEndpoint(),
   optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=_LEARNING_RATE))

 return model


class LogisticEndpoint(tf.keras.layers.Layer):

 def __init__(self, name=None):
  super(LogisticEndpoint, self).__init__(name=name)
  self.loss_fn = tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True)

 def __call__(self, y_true, y_pred, sample_weight=None):
  inputs = [y_true, y_pred]
  inputs += sample_weight or ['sample_weight_xf']
  return super(LogisticEndpoint, self).__call__(inputs)

 def call(self, inputs):
  y_true, y_pred = inputs[0], inputs[1]
  if len(inputs) == 3:
   sample_weight = inputs[2]
  else:
   sample_weight = None
  loss = self.loss_fn(y_true, y_pred, sample_weight)
  self.add_loss(loss)
  reduce_loss = tf.math.divide_no_nan(
    tf.math.reduce_sum(tf.nn.softmax(y_pred)), _BATCH_SIZE)
  return reduce_loss
Overwriting compas_trainer.py

Đào tạo lại mô hình TFX với mô hình có trọng số

Trong phần tiếp theo này, chúng ta sẽ sử dụng Thành phần biến đổi có trọng số để chạy lại cùng một mô hình Huấn luyện viên như trước đây để xem sự cải thiện về tính công bằng sau khi áp dụng trọng số.

trainer_weighted = Trainer(
  module_file=_trainer_module_file,
  transformed_examples=transform.outputs['transformed_examples'],
  schema=infer_schema.outputs['schema'],
  transform_graph=transform.outputs['transform_graph'],
  train_args=trainer_pb2.TrainArgs(num_steps=10000),
  eval_args=trainer_pb2.EvalArgs(num_steps=5000)
)
context.run(trainer_weighted)
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
INFO:tensorflow:Using the Keras model provided.
INFO:tensorflow:Using the Keras model provided.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/keras/backend.py:434: UserWarning: `tf.keras.backend.set_learning_phase` is deprecated and will be removed after 2020-10-11. To update it, simply pass a True/False value to the `training` argument of the `__call__` method of your layer or model.
 warnings.warn('`tf.keras.backend.set_learning_phase` is deprecated and '
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': 999, '_save_checkpoints_secs': None, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 1, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': 999, '_save_checkpoints_secs': None, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 1, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
INFO:tensorflow:Running training and evaluation locally (non-distributed).
INFO:tensorflow:Running training and evaluation locally (non-distributed).
INFO:tensorflow:Start train and evaluate loop. The evaluate will happen after every checkpoint. Checkpoint frequency is determined based on RunConfig arguments: save_checkpoints_steps 999 or save_checkpoints_secs None.
INFO:tensorflow:Start train and evaluate loop. The evaluate will happen after every checkpoint. Checkpoint frequency is determined based on RunConfig arguments: save_checkpoints_steps 999 or save_checkpoints_secs None.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Warm-starting with WarmStartSettings: WarmStartSettings(ckpt_to_initialize_from='/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt', vars_to_warm_start='.*', var_name_to_vocab_info={}, var_name_to_prev_var_name={})
INFO:tensorflow:Warm-starting with WarmStartSettings: WarmStartSettings(ckpt_to_initialize_from='/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt', vars_to_warm_start='.*', var_name_to_vocab_info={}, var_name_to_prev_var_name={})
INFO:tensorflow:Warm-starting from: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt
INFO:tensorflow:Warm-starting from: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt
INFO:tensorflow:Warm-starting variables only in TRAINABLE_VARIABLES.
INFO:tensorflow:Warm-starting variables only in TRAINABLE_VARIABLES.
INFO:tensorflow:Warm-started 6 variables.
INFO:tensorflow:Warm-started 6 variables.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 0.47077793, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 0.47077793, step = 0
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.682
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.682
INFO:tensorflow:loss = 0.49240756, step = 100 (0.966 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.49240756, step = 100 (0.966 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.004
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.004
INFO:tensorflow:loss = 0.5130932, step = 200 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5130932, step = 200 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.626
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.626
INFO:tensorflow:loss = 0.50732946, step = 300 (0.929 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.50732946, step = 300 (0.929 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.147
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.147
INFO:tensorflow:loss = 0.478406, step = 400 (0.917 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.478406, step = 400 (0.917 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.691
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.691
INFO:tensorflow:loss = 0.46235517, step = 500 (0.937 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46235517, step = 500 (0.937 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.369
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.369
INFO:tensorflow:loss = 0.45720923, step = 600 (0.949 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45720923, step = 600 (0.949 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.051
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.051
INFO:tensorflow:loss = 0.45070276, step = 700 (0.925 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45070276, step = 700 (0.925 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.233
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.233
INFO:tensorflow:loss = 0.46355185, step = 800 (0.915 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46355185, step = 800 (0.915 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.367
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.367
INFO:tensorflow:loss = 0.48339045, step = 900 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.48339045, step = 900 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 999 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 999 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/keras/engine/training.py:2325: UserWarning: `Model.state_updates` will be removed in a future version. This property should not be used in TensorFlow 2.0, as `updates` are applied automatically.
 warnings.warn('`Model.state_updates` will be removed in a future version. '
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:13:43Z
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:13:43Z
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Inference Time : 46.00220s
INFO:tensorflow:Inference Time : 46.00220s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:14:29
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:14:29
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 999: global_step = 999, loss = 0.48788843
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 999: global_step = 999, loss = 0.48788843
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 999: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 999: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:global_step/sec: 2.11897
INFO:tensorflow:global_step/sec: 2.11897
INFO:tensorflow:loss = 0.5041351, step = 1000 (47.193 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5041351, step = 1000 (47.193 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.962
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.962
INFO:tensorflow:loss = 0.5043556, step = 1100 (0.885 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5043556, step = 1100 (0.885 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.062
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.062
INFO:tensorflow:loss = 0.49965087, step = 1200 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.49965087, step = 1200 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.054
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.054
INFO:tensorflow:loss = 0.479686, step = 1300 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.479686, step = 1300 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.532
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.532
INFO:tensorflow:loss = 0.47265288, step = 1400 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.47265288, step = 1400 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.283
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.283
INFO:tensorflow:loss = 0.4670694, step = 1500 (0.915 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4670694, step = 1500 (0.915 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.905
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.905
INFO:tensorflow:loss = 0.45940527, step = 1600 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45940527, step = 1600 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.007
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.007
INFO:tensorflow:loss = 0.4766834, step = 1700 (0.936 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4766834, step = 1700 (0.936 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.121
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.121
INFO:tensorflow:loss = 0.46949837, step = 1800 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46949837, step = 1800 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.537
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.537
INFO:tensorflow:loss = 0.47130463, step = 1900 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.47130463, step = 1900 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1998 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1998 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.565
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.565
INFO:tensorflow:loss = 0.45515984, step = 2000 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45515984, step = 2000 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.265
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.265
INFO:tensorflow:loss = 0.43437228, step = 2100 (0.899 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43437228, step = 2100 (0.899 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.639
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.639
INFO:tensorflow:loss = 0.4414773, step = 2200 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4414773, step = 2200 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.783
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.783
INFO:tensorflow:loss = 0.4223846, step = 2300 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4223846, step = 2300 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.882
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.882
INFO:tensorflow:loss = 0.4259975, step = 2400 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4259975, step = 2400 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.38
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.38
INFO:tensorflow:loss = 0.43732366, step = 2500 (0.923 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43732366, step = 2500 (0.923 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.671
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.671
INFO:tensorflow:loss = 0.44364113, step = 2600 (0.937 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.44364113, step = 2600 (0.937 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.267
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.267
INFO:tensorflow:loss = 0.43038422, step = 2700 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43038422, step = 2700 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.393
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.393
INFO:tensorflow:loss = 0.41958278, step = 2800 (0.906 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41958278, step = 2800 (0.906 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.96
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.96
INFO:tensorflow:loss = 0.41283488, step = 2900 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41283488, step = 2900 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 2997 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 2997 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.287
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.287
INFO:tensorflow:loss = 0.39609566, step = 3000 (0.958 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39609566, step = 3000 (0.958 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.021
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.021
INFO:tensorflow:loss = 0.39362195, step = 3100 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39362195, step = 3100 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.451
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.451
INFO:tensorflow:loss = 0.40350518, step = 3200 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40350518, step = 3200 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.884
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.884
INFO:tensorflow:loss = 0.42621797, step = 3300 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42621797, step = 3300 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.506
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.506
INFO:tensorflow:loss = 0.41866535, step = 3400 (0.921 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41866535, step = 3400 (0.921 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.08
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.08
INFO:tensorflow:loss = 0.4116188, step = 3500 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4116188, step = 3500 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.495
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.495
INFO:tensorflow:loss = 0.4095764, step = 3600 (0.931 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4095764, step = 3600 (0.931 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.481
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.481
INFO:tensorflow:loss = 0.40515175, step = 3700 (0.930 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40515175, step = 3700 (0.930 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.701
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.701
INFO:tensorflow:loss = 0.37928, step = 3800 (0.929 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37928, step = 3800 (0.929 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.99
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.99
INFO:tensorflow:loss = 0.3782839, step = 3900 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3782839, step = 3900 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 3996 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 3996 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.371
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.371
INFO:tensorflow:loss = 0.40979695, step = 4000 (0.940 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40979695, step = 4000 (0.940 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.509
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.509
INFO:tensorflow:loss = 0.4390851, step = 4100 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4390851, step = 4100 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.02
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.02
INFO:tensorflow:loss = 0.43913904, step = 4200 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43913904, step = 4200 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.836
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.836
INFO:tensorflow:loss = 0.41836765, step = 4300 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41836765, step = 4300 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.894
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.894
INFO:tensorflow:loss = 0.402948, step = 4400 (0.886 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.402948, step = 4400 (0.886 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.879
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.879
INFO:tensorflow:loss = 0.40872148, step = 4500 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40872148, step = 4500 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.843
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.843
INFO:tensorflow:loss = 0.41156477, step = 4600 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41156477, step = 4600 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.463
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.463
INFO:tensorflow:loss = 0.41628867, step = 4700 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41628867, step = 4700 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.419
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.419
INFO:tensorflow:loss = 0.43485588, step = 4800 (0.948 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43485588, step = 4800 (0.948 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.522
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.522
INFO:tensorflow:loss = 0.42932, step = 4900 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42932, step = 4900 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 4995 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 4995 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.885
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.885
INFO:tensorflow:loss = 0.40682846, step = 5000 (0.935 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40682846, step = 5000 (0.935 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.019
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.019
INFO:tensorflow:loss = 0.38750562, step = 5100 (0.901 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38750562, step = 5100 (0.901 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.979
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.979
INFO:tensorflow:loss = 0.38564628, step = 5200 (0.917 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38564628, step = 5200 (0.917 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.045
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.045
INFO:tensorflow:loss = 0.37906387, step = 5300 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37906387, step = 5300 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.653
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.653
INFO:tensorflow:loss = 0.38417932, step = 5400 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38417932, step = 5400 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.857
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.857
INFO:tensorflow:loss = 0.37717777, step = 5500 (0.902 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37717777, step = 5500 (0.902 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.849
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.849
INFO:tensorflow:loss = 0.3948313, step = 5600 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3948313, step = 5600 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.597
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.597
INFO:tensorflow:loss = 0.39357123, step = 5700 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39357123, step = 5700 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.138
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.138
INFO:tensorflow:loss = 0.39145112, step = 5800 (0.916 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39145112, step = 5800 (0.916 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.651
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.651
INFO:tensorflow:loss = 0.38264394, step = 5900 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38264394, step = 5900 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 5994 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 5994 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.747
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.747
INFO:tensorflow:loss = 0.37979886, step = 6000 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37979886, step = 6000 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.903
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.903
INFO:tensorflow:loss = 0.37065622, step = 6100 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37065622, step = 6100 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.687
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.687
INFO:tensorflow:loss = 0.37019882, step = 6200 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37019882, step = 6200 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.749
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.749
INFO:tensorflow:loss = 0.3635425, step = 6300 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3635425, step = 6300 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.591
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.591
INFO:tensorflow:loss = 0.37183607, step = 6400 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37183607, step = 6400 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.09
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.09
INFO:tensorflow:loss = 0.36981124, step = 6500 (0.908 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36981124, step = 6500 (0.908 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.705
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.705
INFO:tensorflow:loss = 0.37439653, step = 6600 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37439653, step = 6600 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.733
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.733
INFO:tensorflow:loss = 0.38192895, step = 6700 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38192895, step = 6700 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.939
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.939
INFO:tensorflow:loss = 0.39505512, step = 6800 (0.901 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39505512, step = 6800 (0.901 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.696
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.696
INFO:tensorflow:loss = 0.37721425, step = 6900 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37721425, step = 6900 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 6993 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 6993 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.787
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.787
INFO:tensorflow:loss = 0.35651168, step = 7000 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35651168, step = 7000 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.463
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.463
INFO:tensorflow:loss = 0.35931125, step = 7100 (0.906 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35931125, step = 7100 (0.906 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.653
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.653
INFO:tensorflow:loss = 0.4005883, step = 7200 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4005883, step = 7200 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.584
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.584
INFO:tensorflow:loss = 0.39476267, step = 7300 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39476267, step = 7300 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.296
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.296
INFO:tensorflow:loss = 0.38155714, step = 7400 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38155714, step = 7400 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.264
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.264
INFO:tensorflow:loss = 0.3660822, step = 7500 (0.891 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3660822, step = 7500 (0.891 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.973
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.973
INFO:tensorflow:loss = 0.37184823, step = 7600 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37184823, step = 7600 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.386
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.386
INFO:tensorflow:loss = 0.37022683, step = 7700 (0.890 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37022683, step = 7700 (0.890 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.054
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.054
INFO:tensorflow:loss = 0.39397115, step = 7800 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39397115, step = 7800 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.51
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.51
INFO:tensorflow:loss = 0.4014641, step = 7900 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4014641, step = 7900 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 7992 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 7992 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.755
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.755
INFO:tensorflow:loss = 0.41632578, step = 8000 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41632578, step = 8000 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.974
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.974
INFO:tensorflow:loss = 0.38964537, step = 8100 (0.893 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38964537, step = 8100 (0.893 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.464
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.464
INFO:tensorflow:loss = 0.3786476, step = 8200 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3786476, step = 8200 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.488
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.488
INFO:tensorflow:loss = 0.36360282, step = 8300 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36360282, step = 8300 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.241
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.241
INFO:tensorflow:loss = 0.35523522, step = 8400 (0.899 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35523522, step = 8400 (0.899 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.894
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.894
INFO:tensorflow:loss = 0.36030933, step = 8500 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36030933, step = 8500 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.548
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.548
INFO:tensorflow:loss = 0.35474238, step = 8600 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35474238, step = 8600 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.786
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.786
INFO:tensorflow:loss = 0.36295354, step = 8700 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36295354, step = 8700 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.613
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.613
INFO:tensorflow:loss = 0.370992, step = 8800 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.370992, step = 8800 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.296
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.296
INFO:tensorflow:loss = 0.37704998, step = 8900 (0.907 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37704998, step = 8900 (0.907 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 8991 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 8991 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.913
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.913
INFO:tensorflow:loss = 0.35852998, step = 9000 (0.908 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35852998, step = 9000 (0.908 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.748
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.748
INFO:tensorflow:loss = 0.3526183, step = 9100 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3526183, step = 9100 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.463
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.463
INFO:tensorflow:loss = 0.35498005, step = 9200 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35498005, step = 9200 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.903
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.903
INFO:tensorflow:loss = 0.35461825, step = 9300 (0.909 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35461825, step = 9300 (0.909 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.685
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.685
INFO:tensorflow:loss = 0.34659553, step = 9400 (0.904 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34659553, step = 9400 (0.904 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.877
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.877
INFO:tensorflow:loss = 0.34350696, step = 9500 (0.972 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34350696, step = 9500 (0.972 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.166
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.166
INFO:tensorflow:loss = 0.354497, step = 9600 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.354497, step = 9600 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.578
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.578
INFO:tensorflow:loss = 0.35038272, step = 9700 (0.921 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35038272, step = 9700 (0.921 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.338
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.338
INFO:tensorflow:loss = 0.36009234, step = 9800 (0.923 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36009234, step = 9800 (0.923 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.09
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.09
INFO:tensorflow:loss = 0.36380777, step = 9900 (0.892 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36380777, step = 9900 (0.892 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 9990 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 9990 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10000 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10000 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:15:52Z
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:15:52Z
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Inference Time : 45.40978s
INFO:tensorflow:Inference Time : 45.40978s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:16:37
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:16:37
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10000: global_step = 10000, loss = 0.40231007
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10000: global_step = 10000, loss = 0.40231007
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10000: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10000: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Performing the final export in the end of training.
INFO:tensorflow:Performing the final export in the end of training.
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['serving_default']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['serving_default']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169397/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169397/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169397/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169397/saved_model.pb
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.37667033.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.37667033.
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/eval_model_dir/temp-1619169397/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/eval_model_dir/temp-1619169397/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/eval_model_dir/temp-1619169397/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/eval_model_dir/temp-1619169397/saved_model.pb
WARNING:absl:Support for estimator-based executor and model export will be deprecated soon. Please use export structure <ModelExportPath>/serving_model_dir/saved_model.pb"
WARNING:absl:Support for estimator-based executor and model export will be deprecated soon. Please use export structure <ModelExportPath>/eval_model_dir/saved_model.pb"
# Again, we will run TensorFlow Model Analysis and load Fairness Indicators
# to examine the performance change in our weighted model.
model_analyzer_weighted = Evaluator(
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  model=trainer_weighted.outputs['model'],

  eval_config = text_format.Parse("""
   model_specs {
    label_key: 'is_recid'
   }
   metrics_specs {
    metrics {class_name: 'BinaryAccuracy'}
    metrics {class_name: 'AUC'}
    metrics {
     class_name: 'FairnessIndicators'
     config: '{"thresholds": [0.25, 0.5, 0.75]}'
    }
   }
   slicing_specs {
    feature_keys: 'race'
   }
  """, tfma.EvalConfig())
)
context.run(model_analyzer_weighted)
evaluation_uri_weighted = model_analyzer_weighted.outputs['evaluation'].get()[0].uri
eval_result_weighted = tfma.load_eval_result(evaluation_uri_weighted)

multi_eval_results = {
  'Unweighted Model': eval_result,
  'Weighted Model': eval_result_weighted
}
tfma.addons.fairness.view.widget_view.render_fairness_indicator(
  multi_eval_results=multi_eval_results)
FairnessIndicatorViewer(evalName='Unweighted Model', evalNameCompare='Weighted Model', slicingMetrics=[{'slice…

Sau khi đào tạo lại kết quả của chúng tôi với mô hình có trọng số, một lần nữa chúng tôi có thể xem xét các chỉ số công bằng để đánh giá bất kỳ cải tiến nào trong mô hình. Tuy nhiên, lần này, chúng tôi sẽ sử dụng tính năng so sánh mô hình trong Chỉ báo Công bằng để xem sự khác biệt giữa mô hình có trọng số và không có trọng số. Mặc dù chúng tôi vẫn thấy một số lo ngại về tính công bằng với mô hình có trọng số, nhưng sự khác biệt ít rõ ràng hơn nhiều.

Tuy nhiên, hạn chế là AUC và độ chính xác nhị phân của chúng tôi cũng đã giảm sau khi cân mô hình.

 • Tỷ lệ dương tính giả @ 0,75
  • Người Mỹ gốc Phi: ~ 1%
   • AUC: 0,47
   • Độ chính xác nhị phân: 0,59
  • Da: ~ 0%
   • AUC: 0,47
   • Độ chính xác nhị phân: 0,58

Kiểm tra dữ liệu của lần chạy thứ hai

Cuối cùng, chúng tôi có thể trực quan hóa dữ liệu với TensorFlow Data Validation và phủ lên các thay đổi dữ liệu giữa hai mô hình và thêm ghi chú bổ sung vào Siêu dữ liệu ML cho biết rằng mô hình này đã cải thiện các mối quan tâm về tính công bằng.

# Pull the URI for the two models that we ran in this case study.
first_model_uri = store.get_artifacts_by_type('ExampleStatistics')[-1].uri
second_model_uri = store.get_artifacts_by_type('ExampleStatistics')[0].uri

# Load the stats for both models.
first_model_uri = tfdv.load_statistics(os.path.join(
  first_model_uri, 'eval/stats_tfrecord/'))
second_model_stats = tfdv.load_statistics(os.path.join(
  second_model_uri, 'eval/stats_tfrecord/'))

# Visualize the statistics between the two models.
tfdv.visualize_statistics(
  lhs_statistics=second_model_stats,
  lhs_name='Sampled Model',
  rhs_statistics=first_model_uri,
  rhs_name='COMPAS Orginal')
# Add a new note within ML Metadata describing the weighted model.
_NOTE_TO_ADD = 'Weighted model between race and is_recid.'

# Pulling the URI for the weighted trained model.
second_trained_model = store.get_artifacts_by_type('Model')[-1]

# Add the note to ML Metadata.
second_trained_model.custom_properties['note'].string_value = _NOTE_TO_ADD
store.put_artifacts([second_trained_model])

display(_mlmd_model_to_dataframe(store.get_artifacts_by_type('Model'), -1))
display(_mlmd_model_to_dataframe(store.get_artifacts_by_type('Model'), 0))

Sự kết luận

Trong nghiên cứu điển hình này, chúng tôi đã phát triển bộ phân loại Keras trong đường dẫn TFX với tập dữ liệu COMPAS để xem xét bất kỳ mối quan tâm nào về tính công bằng trong tập dữ liệu. Sau khi phát triển TFX ban đầu, mối quan tâm về tính công bằng không rõ ràng ngay lập tức cho đến khi kiểm tra các phần riêng lẻ trong mô hình của chúng tôi bằng các tính năng nhạy cảm của chúng tôi - trong trường hợp của chúng tôi. Sau khi xác định các vấn đề, chúng tôi có thể truy tìm nguồn gốc của vấn đề công bằng với TensorFlow DataValidation để xác định phương pháp giảm thiểu các lo ngại về công bằng thông qua trọng số mô hình trong khi theo dõi và chú thích các thay đổi thông qua Siêu dữ liệu ML. Mặc dù chúng tôi không thể khắc phục hoàn toàn tất cả các mối quan tâm về tính công bằng trong tập dữ liệu, nhưng bằng cách thêm ghi chú cho các nhà phát triển trong tương lai tuân theo sẽ cho phép những người khác hiểu và các vấn đề chúng tôi gặp phải khi phát triển mô hình này.

Cuối cùng, điều quan trọng cần lưu ý là nghiên cứu điển hình này không khắc phục được các vấn đề về tính công bằng có trong tập dữ liệu COMPAS. Bằng cách cải thiện mối quan tâm về tính công bằng trong mô hình, chúng tôi cũng đã giảm AUC và độ chính xác trong hiệu suất của mô hình. Tuy nhiên, những gì chúng tôi có thể làm là xây dựng một mô hình thể hiện các mối quan tâm về tính công bằng và theo dõi các vấn đề có thể đến từ đâu bằng cách theo dõi hoặc dòng dõi của mô hình trong khi chú thích bất kỳ mối quan tâm nào về mô hình trong siêu dữ liệu.

Để biết thêm thông tin về các vấn đề mà dự đoán giam giữ trước khi xét xử có thể có thấy FAT * 2018 nói chuyện về "Hiểu được bối cảnh và hậu quả của Pre-thử nghiệm giam giữ"