ConvertibleFromPython

public protocol ConvertibleFromPython

Một loại có thể được khởi tạo từ một PythonObject .

  • Tạo một thể hiện mới từ trao PythonObject , nếu có thể.

    Ghi chú

    Chuyển đổi có thể thất bại nếu đưa PythonObject dụ là không tương thích (ví dụ như một Python string đối tượng không thể được chuyển đổi thành một Int ).

    Tuyên ngôn

    init?(_ object: PythonObject)