ConvertibleFromPython

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
public protocol ConvertibleFromPython

یک نوع است که می تواند از یک مقداردهی اولیه PythonObject .

  • ایجاد یک نمونه جدید از داده PythonObject ، در صورت امکان.

    توجه داشته باشید

    تبدیل ممکن است شکست بخورند اگر با توجه به PythonObject مثال ناسازگار است (به عنوان مثال یک Python string جسم می تواند به یک تبدیل نمی کند Int ).

    اعلام

    init?(_ object: PythonObject)