CopyableToDevice

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
public protocol CopyableToDevice : _CopyableToDevice

ชนิดที่มีคุณสมบัติและองค์ประกอบที่ซ้อนกันสามารถคัดลอกไปยัง Device

  • สร้างสำเนาของ other เกี่ยวกับการได้รับ Device

    ทั้งหมดอ้างอิงข้ามอุปกรณ์จะถูกย้ายไปรับ Device

    ประกาศ

    init(copying other: Self, to device: Device)