پایتون قابل تبدیل

public protocol PythonConvertible

یک نوع که مقادیر می تواند تبدیل به یک PythonObject .