PythonConvertible

public protocol PythonConvertible

Một loại có giá trị có thể được chuyển đổi sang một PythonObject .