Iterator zbioru danych

@available(*, deprecated)
@frozen
public struct DatasetIterator<Element> where Element : TensorGroup
extension DatasetIterator: IteratorProtocol

Typ, który umożliwia iterację elementów zestawu danych.

  • Przejście do następnego elementu i zwraca go, lub nil jeśli nie kolejny element istnieje.

    Deklaracja

    public mutating mutating func next() -> Element?