DatasetIterator

@available(*, deprecated)
@frozen
public struct DatasetIterator<Element> where Element : TensorGroup
extension DatasetIterator: IteratorProtocol

Loại cho phép lặp qua các phần tử của tập dữ liệu.

  • Tiến tới phần tử tiếp theo và trả về nó, hoặc nil nếu không có yếu tố cạnh tồn tại.

    Tuyên ngôn

    public mutating mutating func next() -> Element?