Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Gęsty

@frozen
public struct Dense<Scalar> : Layer where Scalar : TensorFlowFloatingPoint

Gęsto połączona warstwa sieci neuronowej.

Dense implementuje activation(matmul(input, weight) + bias) operacji activation(matmul(input, weight) + bias) , gdzie weight jest macierzą wagi, bias jest wektorem odchylenia, a activation jest elementarną funkcją aktywacji.

Ta warstwa obsługuje również tensory wagi 3-D z matrycami polaryzacji 2-D. W tym przypadku pierwszy wymiar obu jest traktowany jako rozmiar wsadu, który jest wyrównany z pierwszym wymiarem input i używany jest wariant wsadowy operacji matmul(_:_:) , co oznacza użycie innej wagi i odchylenia dla każdego elementu w partii wejściowej.

 • Macierz wag.

  Deklaracja

  public var weight: Tensor<Scalar>
 • Wektor odchylenia.

  Deklaracja

  public var bias: Tensor<Scalar>
 • Elementowa funkcja aktywacji.

  Deklaracja

  @noDerivative
  public let activation: Activation
 • Typ funkcji aktywacji według elementu.

  Deklaracja

  public typealias Activation = @differentiable (Tensor<Scalar>) -> Tensor<Scalar>
 • Tworzy instancję na podstawie podanej wagi, opcjonalnego odchylenia i funkcji aktywacji.

  Uwaga

  obecnie jedynym parametrem różniczkowalności jest weight . bias można uczynić parametrem różniczkowalności po tym, jak Optional warunkowo jest zgodne z Differentiable : TF-499.

  Deklaracja

  @differentiable(wrt: weight)
  public init(
   weight: Tensor<Scalar>,
   bias: Tensor<Scalar>? = nil,
   activation: @escaping Activation
  )
 • Zwraca dane wyjściowe uzyskane z zastosowania warstwy do danego wejścia.

  Deklaracja

  @differentiable
  public func forward(_ input: Tensor<Scalar>) -> Tensor<Scalar>

  Parametry

  input

  Wejście do warstwy.

  Wartość zwracana

  Wyjście.

 • Tworzy Dense warstwę z określonym rozmiarem wejściowym, rozmiarem wyjściowym i funkcją aktywacji według elementów. Macierz wag jest tworzona za pomocą shape [inputSize, outputSize] a wektor odchylenia jest tworzony za pomocą shape [outputSize] .

  Deklaracja

  public init(
   inputSize: Int,
   outputSize: Int,
   activation: @escaping Activation = identity,
   useBias: Bool = true,
   weightInitializer: ParameterInitializer<Scalar> = glorotUniform(),
   biasInitializer: ParameterInitializer<Scalar> = zeros()
  )

  Parametry

  inputSize

  Wymiarowość przestrzeni wejściowej.

  outputSize

  Wymiarowość przestrzeni wyjściowej.

  activation

  Funkcja aktywacji do użycia. Wartością domyślną jest identity(_:) .

  weightInitializer

  Inicjator do użycia dla weight .

  biasInitializer

  Inicjator do użycia w przypadku bias .