PythonObject

@dynamicCallable
@dynamicMemberLookup
public struct PythonObject
extension PythonObject : CustomStringConvertible
extension PythonObject : CustomPlaygroundDisplayConvertible
extension PythonObject : CustomReflectable
extension PythonObject : PythonConvertible, ConvertibleFromPython
extension PythonObject : SignedNumeric
extension PythonObject : Strideable
extension PythonObject : Equatable, Comparable
extension PythonObject : Hashable
extension PythonObject : MutableCollection
extension PythonObject : Sequence
extension PythonObject : ExpressibleByBooleanLiteral, ExpressibleByIntegerLiteral,
ExpressibleByFloatLiteral, ExpressibleByStringLiteral
extension PythonObject : ExpressibleByArrayLiteral, ExpressibleByDictionaryLiteral

PythonObject reprezentuje obiekt w Pythonie i obsługuje dynamiczne wyszukiwanie członka. Każdy dostęp członek jak object.foo dynamicznie żądać runtime Python dla członka o podanej nazwie w tym obiekcie.

PythonObject jest przekazywany i wrócił ze wszystkich wywołań funkcji Python i odniesień członkowskich. Obsługuje standardowe operatory arytmetyczne i porównania Pythona.

Wewnętrznie PythonObject jest wykonany jako odniesienia liczone wskaźnik do pytona API C PyObject .

 • Tekstowy opis tego PythonObject , wyprodukowany przez Python.str .

  Deklaracja

  public var description: String { get }
 • Deklaracja

  public var playgroundDescription: Any { get }
 • Deklaracja

  public var customMirror: Mirror { get }
 • Tworzy nową instancję od A PythonConvertible wartości.

  Deklaracja

  init<T>(_ object: T) where T : PythonConvertible
 • Deklaracja

  public init(_ object: PythonObject)
 • Deklaracja

  public var pythonObject: PythonObject { get }
 • Zwraca wpłacone wersję tego PythonObject . Po wywołaniu wynik zgłasza błąd Swift, jeśli podstawowa funkcja Pythona zgłasza wyjątek Pythona.

  Deklaracja

  var throwing: ThrowingPythonObject { get }
 • Zwraca PythonObject wrapper stanie wejść członkowskich.

  Deklaracja

  var checking: CheckingPythonObject { get }
 • Deklaracja

  subscript(dynamicMember memberName: String) -> PythonObject { get nonmutating set }
 • Dostęp element odpowiadający określonej PythonConvertible wartości reprezentujące klucz.

  Notatka

  Jest to równoznaczne z object[key] w Pythonie.

  Deklaracja

  subscript(key: PythonConvertible...) -> PythonObject { get nonmutating set }
 • Konwertuje na krotkę 2.

  Deklaracja

  var tuple2: (PythonObject, PythonObject) { get }
 • Konwertuje na 3-krotkę.

  Deklaracja

  var tuple3: (PythonObject, PythonObject, PythonObject) { get }
 • Konwertuje na 4-krotkę.

  Deklaracja

  var tuple4: (PythonObject, PythonObject, PythonObject, PythonObject) { get }
 • Zadzwoń do self z podanych argumentów pozycyjnych.

  Warunek wstępny

  self musi być wymagalne Python.

  Deklaracja

  @discardableResult
  func dynamicallyCall(
    withArguments args: [PythonConvertible] = []) -> PythonObject

  Parametry

  args

  Argumenty pozycyjne dla wywoływalnej Pythona.

 • Zadzwoń do self z podanych argumentów.

  Warunek wstępny

  self musi być wymagalne Python.

  Deklaracja

  @discardableResult
  func dynamicallyCall(
    withKeywordArguments args:
    KeyValuePairs<String, PythonConvertible> = [:]) -> PythonObject

  Parametry

  args

  Argumenty pozycyjne lub słowa kluczowe dla wywoływalnej w Pythonie.

 • Deklaracja

  init(tupleOf elements: PythonConvertible...)
 • Deklaracja

  init<T : Collection>(tupleContentsOf elements: T)
    where T.Element == PythonConvertible
 • Deklaracja

  init<T : Collection>(tupleContentsOf elements: T)
    where T.Element : PythonConvertible
 • Deklaracja

  static func + (lhs: PythonObject, rhs: PythonObject) -> PythonObject
 • Deklaracja

  static func - (lhs: PythonObject, rhs: PythonObject) -> PythonObject
 • Deklaracja

  static func * (lhs: PythonObject, rhs: PythonObject) -> PythonObject
 • Deklaracja

  static func / (lhs: PythonObject, rhs: PythonObject) -> PythonObject
 • Deklaracja

  static func += (lhs: inout PythonObject, rhs: PythonObject)
 • Deklaracja

  static func -= (lhs: inout PythonObject, rhs: PythonObject)
 • Deklaracja

  static func *= (lhs: inout PythonObject, rhs: PythonObject)
 • Deklaracja

  static func /= (lhs: inout PythonObject, rhs: PythonObject)
 • Deklaracja

  static func & (lhs: PythonObject, rhs: PythonObject) -> PythonObject
 • Deklaracja

  static func | (lhs: PythonObject, rhs: PythonObject) -> PythonObject
 • Deklaracja

  static func ^ (lhs: PythonObject, rhs: PythonObject) -> PythonObject
 • Deklaracja

  static func &= (lhs: inout PythonObject, rhs: PythonObject)
 • Deklaracja

  static func |= (lhs: inout PythonObject, rhs: PythonObject)
 • Deklaracja

  static func ^= (lhs: inout PythonObject, rhs: PythonObject)
 • Deklaracja

  prefix static func ~ (operand: `Self`) -> PythonObject
 • Deklaracja

  public init<T>(exactly value: T) where T : BinaryInteger
 • Deklaracja

  public typealias Magnitude = PythonObject
 • Deklaracja

  public var magnitude: PythonObject { get }
 • Deklaracja

  public prefix static func - (operand: `Self`) -> PythonObject
 • Deklaracja

  public typealias Stride = PythonObject
 • Deklaracja

  public func distance(to other: PythonObject) -> Stride
 • Deklaracja

  public func advanced(by stride: Stride) -> PythonObject
 • Deklaracja

  public static func == (lhs: PythonObject, rhs: PythonObject) -> Bool
 • Deklaracja

  public static func != (lhs: PythonObject, rhs: PythonObject) -> Bool
 • Deklaracja

  public static func < (lhs: PythonObject, rhs: PythonObject) -> Bool
 • Deklaracja

  public static func <= (lhs: PythonObject, rhs: PythonObject) -> Bool
 • Deklaracja

  public static func > (lhs: PythonObject, rhs: PythonObject) -> Bool
 • Deklaracja

  public static func >= (lhs: PythonObject, rhs: PythonObject) -> Bool
 • Deklaracja

  static func == (lhs: PythonObject, rhs: PythonObject) -> PythonObject
 • Deklaracja

  static func != (lhs: PythonObject, rhs: PythonObject) -> PythonObject
 • Deklaracja

  static func < (lhs: PythonObject, rhs: PythonObject) -> PythonObject
 • Deklaracja

  static func <= (lhs: PythonObject, rhs: PythonObject) -> PythonObject
 • Deklaracja

  static func > (lhs: PythonObject, rhs: PythonObject) -> PythonObject
 • Deklaracja

  static func >= (lhs: PythonObject, rhs: PythonObject) -> PythonObject
 • Deklaracja

  public func hash(into hasher: inout Hasher)
 • Deklaracja

  public typealias Index = PythonObject
 • Deklaracja

  public typealias Element = PythonObject
 • Deklaracja

  public var startIndex: Index { get }
 • Deklaracja

  public var endIndex: Index { get }
 • Deklaracja

  public func index(after i: Index) -> Index
 • Deklaracja

  public subscript(index: PythonObject) -> PythonObject { get set }
 • Deklaracja

  public struct Iterator : IteratorProtocol
 • Deklaracja

  public func makeIterator() -> Iterator
 • Deklaracja

  public init(booleanLiteral value: Bool)
 • Deklaracja

  public init(integerLiteral value: Int)
 • Deklaracja

  public init(floatLiteral value: Double)
 • Deklaracja

  public init(stringLiteral value: String)
 • Deklaracja

  public init(arrayLiteral elements: PythonObject...)
 • Deklaracja

  public typealias Key = PythonObject
 • Deklaracja

  public typealias Value = PythonObject
 • Deklaracja

  public init(dictionaryLiteral elements: (PythonObject, PythonObject)...)