Cảm ơn bạn đã theo dõi Google I/O. Xem tất cả các phiên theo yêu cầu Xem theo yêu cầu

Tham chiếu API cho các thư viện văn bản và NLP.

Văn bản TensorFlow

Tham chiếu API

Gói tensorflow_text cung cấp một tập hợp các lớp và hoạt động liên quan đến văn bản sẵn sàng sử dụng với TensorFlow. Thư viện có thể thực hiện tiền xử lý thường xuyên theo yêu cầu của các mô hình dựa trên văn bản và bao gồm các tính năng khác hữu ích cho mô hình trình tự không được cung cấp bởi TensorFlow cốt lõi.

Để biết chi tiết cài đặt, hãy tham khảo hướng dẫn

Mô hình TensorFlow - NLP

Tham chiếu API

Kho lưu trữ Mô hình TensorFlow cung cấp triển khai các mô hình hiện đại (SOTA). Gói pip tensorflow-models-official bao gồm nhiều chức năng và lớp cấp cao để xây dựng mô hình SOTA NLP bao gồm nlp.layers , nlp.losses , nlp.modelsnlp.tasks .

Bạn có thể cài đặt gói bằng pip :

$ pip install tensorflow-models-official  # For the latest release
$ #or
$ pip install tf-models-nightly # For the nightly build

Chức năng NLP có sẵn trong mô-đun con tfm.nlp .

import tensorflow_models as tfm
tfm.nlp