این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

tfx.orchestration.experimental.interactive.notebook_extensions.skip.load_ipython_extension

مشاهده منبع در گیتهاب