مرجع TFX API

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

TensorFlow تمدید شد

اعتبار سنجی داده ها

تبدیل

تحلیل مدل

در حال خدمت کردن

فراداده ML

فراداده TF

کتابخانه های اشتراکی پایه TFX ( tfx_bsl )