این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

Fairness Indicators

Indicators Indicators کتابخانه ای است که محاسبه آسان معیارهای عدالت رایج را برای طبقه بندی های باینری و چند کلاسی امکان پذیر می کند. با مجموعه ابزار Fairic Indicators می توانید:

 • معیارهای عدالت معمولاً مشخص شده را برای مدلهای طبقه بندی محاسبه کنید
 • عملکرد مدل را در زیر گروه ها به یک پایه اصلی یا سایر مدل ها مقایسه کنید
 • از فواصل اطمینان برای سطح نابرابری های آماری معنی دار استفاده کنید
 • ارزیابی را در آستانه های متعدد انجام دهید

از شاخص های انصاف از طریق:

eval_config_pbtxt = """

model_specs {
  label_key: "%s"
}

metrics_specs {
  metrics {
    class_name: "FairnessIndicators"
    config: '{ "thresholds": [0.25, 0.5, 0.75] }'
  }
  metrics {
    class_name: "ExampleCount"
  }
}

slicing_specs {}
slicing_specs {
  feature_keys: "%s"
}

options {
  compute_confidence_intervals { value: False }
  disabled_outputs{values: "analysis"}
}
""" % (LABEL_KEY, GROUP_KEY)

منابع

آموزش نوت بوک