مؤلفه خط لوله ارزیاب TFX

مؤلفه خط لوله ارزیاب TFX تجزیه و تحلیل عمیقی را بر روی نتایج آموزشی برای مدل‌های شما انجام می‌دهد تا به شما در درک نحوه عملکرد مدل شما در زیر مجموعه‌های داده‌هایتان کمک کند. ارزیاب همچنین به شما کمک می‌کند تا مدل‌های صادراتی خود را اعتبارسنجی کنید و اطمینان حاصل کنید که آنها به اندازه کافی خوب هستند تا به سمت تولید سوق داده شوند.

هنگامی که اعتبارسنجی فعال است، ارزیابی کننده مدل‌های جدید را با خط مبنا (مانند مدلی که در حال حاضر ارائه می‌شود) مقایسه می‌کند تا تعیین کند که آیا نسبت به خط مبنا «به اندازه کافی خوب» هستند یا خیر. این کار را با ارزیابی هر دو مدل در یک مجموعه داده معادل و محاسبه عملکرد آنها بر روی معیارها (به عنوان مثال AUC، ضرر) انجام می دهد. اگر معیارهای مدل های جدید با معیارهای توسعه مشخص نسبت به مدل پایه (به عنوان مثال AUC است پایین تر نیست)، مدل "برکت" (مشخص شده به عنوان خوب)، نشان می دهد به فروشنده آن است که خوب به فشار مدل به تولید.

 • مصرف شود:
  • بهطور محاسبه- از ExampleGen
  • مدل از آموزش دیده ترینر
  • مدلی که قبلاً برکت داده شده بود (اگر اعتبارسنجی انجام شود)
 • منتشر می کند:

ارزیاب و تحلیل مدل جریان تنسور

ارزیاب اهرم TensorFlow تجزیه و تحلیل مدل کتابخانه برای انجام تجزیه و تحلیل، که به نوبه خود استفاده آپاچی پرتو برای پردازش مقیاس پذیر است.

با استفاده از مولفه ارزیاب

یک جزء خط لوله ارزیابی معمولاً بسیار آسان است و نیاز به سفارشی سازی کمی دارد، زیرا بیشتر کار توسط مؤلفه Evaluator TFX انجام می شود.

برای تنظیم ارزیاب اطلاعات زیر مورد نیاز است:

 • معیارهایی برای پیکربندی (فقط در صورتی لازم است که معیارهای اضافی خارج از اندازه‌هایی که با مدل ذخیره شده‌اند اضافه شوند). مشاهده Tensorflow مدل تجزیه و تحلیل متریک برای اطلاعات بیشتر.
 • برش هایی برای پیکربندی (اگر برش ها داده نشده باشند، به طور پیش فرض یک برش "کلی" اضافه می شود). مشاهده راه اندازی Tensorflow تجزیه و تحلیل مدل برای اطلاعات بیشتر.

اگر قرار است اعتبارسنجی گنجانده شود، اطلاعات اضافی زیر مورد نیاز است:

وقتی فعال باشد، اعتبارسنجی در برابر تمام معیارها و برش‌هایی که تعریف شده‌اند انجام می‌شود.

کد معمولی به صورت زیر است:

import tensorflow_model_analysis as tfma
...

# For TFMA evaluation

eval_config = tfma.EvalConfig(
  model_specs=[
    # This assumes a serving model with signature 'serving_default'. If
    # using estimator based EvalSavedModel, add signature_name='eval' and
    # remove the label_key. Note, if using a TFLite model, then you must set
    # model_type='tf_lite'.
    tfma.ModelSpec(label_key='<label_key>')
  ],
  metrics_specs=[
    tfma.MetricsSpec(
      # The metrics added here are in addition to those saved with the
      # model (assuming either a keras model or EvalSavedModel is used).
      # Any metrics added into the saved model (for example using
      # model.compile(..., metrics=[...]), etc) will be computed
      # automatically.
      metrics=[
        tfma.MetricConfig(class_name='ExampleCount'),
        tfma.MetricConfig(
          class_name='BinaryAccuracy',
          threshold=tfma.MetricThreshold(
            value_threshold=tfma.GenericValueThreshold(
              lower_bound={'value': 0.5}),
            change_threshold=tfma.GenericChangeThreshold(
              direction=tfma.MetricDirection.HIGHER_IS_BETTER,
              absolute={'value': -1e-10})))
      ]
    )
  ],
  slicing_specs=[
    # An empty slice spec means the overall slice, i.e. the whole dataset.
    tfma.SlicingSpec(),
    # Data can be sliced along a feature column. In this case, data is
    # sliced along feature column trip_start_hour.
    tfma.SlicingSpec(feature_keys=['trip_start_hour'])
  ])

# The following component is experimental and may change in the future. This is
# required to specify the latest blessed model will be used as the baseline.
model_resolver = Resolver(
   strategy_class=dsl.experimental.LatestBlessedModelStrategy,
   model=Channel(type=Model),
   model_blessing=Channel(type=ModelBlessing)
).with_id('latest_blessed_model_resolver')

model_analyzer = Evaluator(
   examples=examples_gen.outputs['examples'],
   model=trainer.outputs['model'],
   baseline_model=model_resolver.outputs['model'],
   # Change threshold will be ignored if there is no baseline (first run).
   eval_config=eval_config)

ارزیاب تولید EvalResult (و به صورت اختیاری ValidationResult اگر اعتبار مورد استفاده قرار گرفت) که می تواند با استفاده از لود TFMA . در زیر نمونه ای از نحوه بارگذاری نتایج در یک نوت بوک Jupyter آورده شده است:

import tensorflow_model_analysis as tfma

output_path = evaluator.outputs['evaluation'].get()[0].uri

# Load the evaluation results.
eval_result = tfma.load_eval_result(output_path)

# Visualize the metrics and plots using tfma.view.render_slicing_metrics,
# tfma.view.render_plot, etc.
tfma.view.render_slicing_metrics(tfma_result)
...

# Load the validation results
validation_result = tfma.load_validation_result(output_path)
if not validation_result.validation_ok:
 ...

جزئیات بیشتر در دسترس هستند API مرجع ارزیاب .