به انجمن SIG TFX-Addons بپیوندید و به پیشرفت TFX کمک کنید!

tfma.math_util.calculate_confidence_interval

Caculate confidence intervals based 95% confidence level.