امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!

tfma.math_util.calculate_confidence_interval

Caculate confidence intervals based 95% confidence level.