Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!

tfma.math_util.calculate_confidence_interval

Caculate confidence intervals based 95% confidence level.