Tham gia cộng đồng SIG TFX-Addons và giúp cải thiện TFX tốt hơn nữa!

tfma.math_util.calculate_confidence_interval

Caculate confidence intervals based 95% confidence level.