เข้าร่วมชุมชน SIG TFX-Addons และช่วยปรับปรุง TFX ให้ดียิ่งขึ้น!

tfma.model_util.ModelContents

Class for storing model contents.

This class exists because weak references to bytes are not allowed.

contents Instance of member_descriptor