เข้าร่วมชุมชน SIG TFX-Addons และช่วยปรับปรุง TFX ให้ดียิ่งขึ้น!

tfma.post_export_metrics.auc

This is the function that the user calls.

Used in the notebooks

Used in the tutorials