آموزش ساده خط لوله TFX با استفاده از مجموعه داده های پنگوئن

یک آموزش کوتاه برای اجرای یک خط لوله ساده TFX.

در این آموزش مبتنی بر نوت بوک، یک خط لوله TFX برای یک مدل طبقه بندی ساده ایجاد و اجرا می کنیم. خط لوله از سه جزء ضروری TFX تشکیل شده است: ExampleGen، Trainer و Pusher. خط لوله شامل حداقل ترین گردش کار ML مانند وارد کردن داده، آموزش یک مدل و صادرات مدل آموزش دیده است.

لطفا نگاه کنید به درک TFX خط لوله برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مفاهیم مختلف در TFX.

برپایی

ابتدا باید بسته TFX Python را نصب کنیم و مجموعه داده ای را که برای مدل خود استفاده خواهیم کرد دانلود کنیم.

پیپ را ارتقا دهید

برای جلوگیری از ارتقاء Pip در سیستم هنگام اجرای محلی، بررسی کنید که در Colab در حال اجرا هستیم. البته سیستم های محلی را می توان به طور جداگانه ارتقا داد.

try:
 import colab
 !pip install --upgrade pip
except:
 pass

TFX را نصب کنید

pip install -U tfx

آیا زمان اجرا را مجدداً راه اندازی کردید؟

اگر از Google Colab استفاده می‌کنید، اولین باری که سلول بالا را اجرا می‌کنید، باید با کلیک کردن روی دکمه «راه‌اندازی مجدد زمان اجرا» یا با استفاده از منوی «زمان اجرا > زمان اجرا مجدد ...» زمان اجرا را مجدداً راه‌اندازی کنید. این به دلیل روشی است که Colab بسته ها را بارگذاری می کند.

نسخه های TensorFlow و TFX را بررسی کنید.

import tensorflow as tf
print('TensorFlow version: {}'.format(tf.__version__))
from tfx import v1 as tfx
print('TFX version: {}'.format(tfx.__version__))
TensorFlow version: 2.6.2
TFX version: 1.4.0

متغیرها را تنظیم کنید

برای تعریف خط لوله از متغیرهایی استفاده می شود. شما می توانید این متغیرها را به دلخواه شخصی سازی کنید. به طور پیش فرض تمام خروجی از خط لوله تحت دایرکتوری فعلی تولید می شود.

import os

PIPELINE_NAME = "penguin-simple"

# Output directory to store artifacts generated from the pipeline.
PIPELINE_ROOT = os.path.join('pipelines', PIPELINE_NAME)
# Path to a SQLite DB file to use as an MLMD storage.
METADATA_PATH = os.path.join('metadata', PIPELINE_NAME, 'metadata.db')
# Output directory where created models from the pipeline will be exported.
SERVING_MODEL_DIR = os.path.join('serving_model', PIPELINE_NAME)

from absl import logging
logging.set_verbosity(logging.INFO) # Set default logging level.

داده های نمونه را آماده کنید

ما مجموعه داده نمونه را برای استفاده در خط لوله TFX خود دانلود خواهیم کرد. مجموعه داده ما با استفاده از است مجموعه داده پالمر پنگوئن که آن هم در دیگر استفاده می شود نمونه TFX .

چهار ویژگی عددی در این مجموعه داده وجود دارد:

 • culmen_length_mm
 • culmen_depth_mm
 • باله_طول_میلی متر
 • جرم_بدن_گرم

همه ویژگی‌ها قبلاً عادی شده بودند تا محدوده [0،1] داشته باشند. ما یک مدل طبقه بندی که پیش بینی ساخت species از پنگوئن ها.

از آنجایی که TFX ExampleGen ورودی های یک دایرکتوری را می خواند، باید یک دایرکتوری ایجاد کنیم و مجموعه داده را در آن کپی کنیم.

import urllib.request
import tempfile

DATA_ROOT = tempfile.mkdtemp(prefix='tfx-data') # Create a temporary directory.
_data_url = 'https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/tfx/master/tfx/examples/penguin/data/labelled/penguins_processed.csv'
_data_filepath = os.path.join(DATA_ROOT, "data.csv")
urllib.request.urlretrieve(_data_url, _data_filepath)
('/tmp/tfx-dataijanq9u3/data.csv', <http.client.HTTPMessage at 0x7f487953d110>)

نگاهی گذرا به فایل CSV بیندازید.

head {_data_filepath}
species,culmen_length_mm,culmen_depth_mm,flipper_length_mm,body_mass_g
0,0.2545454545454545,0.6666666666666666,0.15254237288135594,0.2916666666666667
0,0.26909090909090905,0.5119047619047618,0.23728813559322035,0.3055555555555556
0,0.29818181818181805,0.5833333333333334,0.3898305084745763,0.1527777777777778
0,0.16727272727272732,0.7380952380952381,0.3559322033898305,0.20833333333333334
0,0.26181818181818167,0.892857142857143,0.3050847457627119,0.2638888888888889
0,0.24727272727272717,0.5595238095238096,0.15254237288135594,0.2569444444444444
0,0.25818181818181823,0.773809523809524,0.3898305084745763,0.5486111111111112
0,0.32727272727272727,0.5357142857142859,0.1694915254237288,0.1388888888888889
0,0.23636363636363636,0.9642857142857142,0.3220338983050847,0.3055555555555556

شما باید بتوانید پنج مقدار را ببینید. species یکی از 0، 1 یا 2 است، و همه از ویژگی های دیگر باید به ارزش های بین 0 و 1 است.

یک خط لوله ایجاد کنید

خطوط لوله TFX با استفاده از API های پایتون تعریف می شوند. ما خط لوله ای را تعریف می کنیم که از سه جزء زیر تشکیل شده است.

 • CsvExampleGen: فایل های داده را می خواند و آنها را برای پردازش بیشتر به فرمت داخلی TFX تبدیل می کند. چند وجود دارد ExampleGen برای فرمت های مختلف. در این آموزش از CsvExampleGen استفاده می کنیم که ورودی فایل CSV را می گیرد.
 • مربی: یک مدل ML را آموزش می دهد. جزء ترینر نیاز به یک کد تعریف مدل از کاربران است. شما می توانید TensorFlow رابط های برنامه کاربردی مشخص کنید که چگونه برای آموزش یک مدل و ذخیره آن در یک قالب مدل _saved استفاده کنید.
 • Pusher: مدل آموزش دیده را خارج از خط لوله TFX کپی می کند. جزء فروشنده می تواند از یک فرایند استقرار مدل ML آموزش دیده بود.

قبل از تعریف خط لوله، ابتدا باید یک کد مدل برای کامپوننت Trainer بنویسیم.

کد آموزشی مدل را بنویسید

ما یک مدل DNN ساده برای طبقه بندی با استفاده از TensorFlow Keras API ایجاد خواهیم کرد. این کد آموزشی مدل در یک فایل جداگانه ذخیره می شود.

در این آموزش ما استفاده عمومی ترینر از TFX که پشتیبانی از مدل های مبتنی بر Keras. شما نیاز به ارسال فایل پایتون حاوی run_fn تابع است، که entrypoint برای Trainer جزء.

_trainer_module_file = 'penguin_trainer.py'
%%writefile {_trainer_module_file}

from typing import List
from absl import logging
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
from tensorflow_transform.tf_metadata import schema_utils

from tfx import v1 as tfx
from tfx_bsl.public import tfxio
from tensorflow_metadata.proto.v0 import schema_pb2

_FEATURE_KEYS = [
  'culmen_length_mm', 'culmen_depth_mm', 'flipper_length_mm', 'body_mass_g'
]
_LABEL_KEY = 'species'

_TRAIN_BATCH_SIZE = 20
_EVAL_BATCH_SIZE = 10

# Since we're not generating or creating a schema, we will instead create
# a feature spec. Since there are a fairly small number of features this is
# manageable for this dataset.
_FEATURE_SPEC = {
  **{
    feature: tf.io.FixedLenFeature(shape=[1], dtype=tf.float32)
      for feature in _FEATURE_KEYS
    },
  _LABEL_KEY: tf.io.FixedLenFeature(shape=[1], dtype=tf.int64)
}


def _input_fn(file_pattern: List[str],
       data_accessor: tfx.components.DataAccessor,
       schema: schema_pb2.Schema,
       batch_size: int = 200) -> tf.data.Dataset:
 """Generates features and label for training.

 Args:
  file_pattern: List of paths or patterns of input tfrecord files.
  data_accessor: DataAccessor for converting input to RecordBatch.
  schema: schema of the input data.
  batch_size: representing the number of consecutive elements of returned
   dataset to combine in a single batch

 Returns:
  A dataset that contains (features, indices) tuple where features is a
   dictionary of Tensors, and indices is a single Tensor of label indices.
 """
 return data_accessor.tf_dataset_factory(
   file_pattern,
   tfxio.TensorFlowDatasetOptions(
     batch_size=batch_size, label_key=_LABEL_KEY),
   schema=schema).repeat()


def _build_keras_model() -> tf.keras.Model:
 """Creates a DNN Keras model for classifying penguin data.

 Returns:
  A Keras Model.
 """
 # The model below is built with Functional API, please refer to
 # https://www.tensorflow.org/guide/keras/overview for all API options.
 inputs = [keras.layers.Input(shape=(1,), name=f) for f in _FEATURE_KEYS]
 d = keras.layers.concatenate(inputs)
 for _ in range(2):
  d = keras.layers.Dense(8, activation='relu')(d)
 outputs = keras.layers.Dense(3)(d)

 model = keras.Model(inputs=inputs, outputs=outputs)
 model.compile(
   optimizer=keras.optimizers.Adam(1e-2),
   loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
   metrics=[keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy()])

 model.summary(print_fn=logging.info)
 return model


# TFX Trainer will call this function.
def run_fn(fn_args: tfx.components.FnArgs):
 """Train the model based on given args.

 Args:
  fn_args: Holds args used to train the model as name/value pairs.
 """

 # This schema is usually either an output of SchemaGen or a manually-curated
 # version provided by pipeline author. A schema can also derived from TFT
 # graph if a Transform component is used. In the case when either is missing,
 # `schema_from_feature_spec` could be used to generate schema from very simple
 # feature_spec, but the schema returned would be very primitive.
 schema = schema_utils.schema_from_feature_spec(_FEATURE_SPEC)

 train_dataset = _input_fn(
   fn_args.train_files,
   fn_args.data_accessor,
   schema,
   batch_size=_TRAIN_BATCH_SIZE)
 eval_dataset = _input_fn(
   fn_args.eval_files,
   fn_args.data_accessor,
   schema,
   batch_size=_EVAL_BATCH_SIZE)

 model = _build_keras_model()
 model.fit(
   train_dataset,
   steps_per_epoch=fn_args.train_steps,
   validation_data=eval_dataset,
   validation_steps=fn_args.eval_steps)

 # The result of the training should be saved in `fn_args.serving_model_dir`
 # directory.
 model.save(fn_args.serving_model_dir, save_format='tf')
Writing penguin_trainer.py

اکنون تمام مراحل آماده سازی برای ساخت خط لوله TFX را تکمیل کرده اید.

یک تعریف خط لوله بنویسید

ما یک تابع برای ایجاد خط لوله TFX تعریف می کنیم. Pipeline شیء نشان دهنده یک خط لوله TFX است که می تواند با استفاده از یکی از سیستم های خط لوله ارکستراسیون است که پشتیبانی از TFX را اجرا کنید.

def _create_pipeline(pipeline_name: str, pipeline_root: str, data_root: str,
           module_file: str, serving_model_dir: str,
           metadata_path: str) -> tfx.dsl.Pipeline:
 """Creates a three component penguin pipeline with TFX."""
 # Brings data into the pipeline.
 example_gen = tfx.components.CsvExampleGen(input_base=data_root)

 # Uses user-provided Python function that trains a model.
 trainer = tfx.components.Trainer(
   module_file=module_file,
   examples=example_gen.outputs['examples'],
   train_args=tfx.proto.TrainArgs(num_steps=100),
   eval_args=tfx.proto.EvalArgs(num_steps=5))

 # Pushes the model to a filesystem destination.
 pusher = tfx.components.Pusher(
   model=trainer.outputs['model'],
   push_destination=tfx.proto.PushDestination(
     filesystem=tfx.proto.PushDestination.Filesystem(
       base_directory=serving_model_dir)))

 # Following three components will be included in the pipeline.
 components = [
   example_gen,
   trainer,
   pusher,
 ]

 return tfx.dsl.Pipeline(
   pipeline_name=pipeline_name,
   pipeline_root=pipeline_root,
   metadata_connection_config=tfx.orchestration.metadata
   .sqlite_metadata_connection_config(metadata_path),
   components=components)

خط لوله را اجرا کنید

TFX از چندین ارکستر برای اجرای خطوط لوله پشتیبانی می کند. در این آموزش ما استفاده خواهد کرد LocalDagRunner است که در TFX پایتون بسته و اجرا می شود خطوط لوله در محیط محلی گنجانده شده است. ما اغلب خطوط لوله TFX را "DAGs" می نامیم که مخفف نمودار غیر چرخه ای جهت دار است.

LocalDagRunner فراهم می کند تکرار سریع برای developemnt و اشکال زدایی. TFX همچنین از دیگر ارکستراتورها از جمله Kubeflow Pipelines و Apache Airflow که برای موارد استفاده تولید مناسب هستند، پشتیبانی می کند.

مشاهده TFX در ابر AI بستر های نرم افزاری خط لوله و یا TFX جریان هوا آموزش برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیستم های ارکستراسیون دیگر.

در حال حاضر ما ایجاد LocalDagRunner و با تصویب یک Pipeline شی ایجاد شده از تابع ما در حال حاضر تعریف شده است.

خط لوله مستقیما اجرا می شود و شما می توانید گزارش هایی را برای پیشرفت خط لوله از جمله آموزش مدل ML مشاهده کنید.

tfx.orchestration.LocalDagRunner().run(
 _create_pipeline(
   pipeline_name=PIPELINE_NAME,
   pipeline_root=PIPELINE_ROOT,
   data_root=DATA_ROOT,
   module_file=_trainer_module_file,
   serving_model_dir=SERVING_MODEL_DIR,
   metadata_path=METADATA_PATH))
INFO:absl:Generating ephemeral wheel package for '/tmpfs/src/temp/docs/tutorials/tfx/penguin_trainer.py' (including modules: ['penguin_trainer']).
INFO:absl:User module package has hash fingerprint version a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '/tmp/tmp28n_co8j/_tfx_generated_setup.py', 'bdist_wheel', '--bdist-dir', '/tmp/tmpfb02sbta', '--dist-dir', '/tmp/tmpyu7gi15_']
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/setuptools/command/install.py:37: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
 setuptools.SetuptoolsDeprecationWarning,
listing git files failed - pretending there aren't any
INFO:absl:Successfully built user code wheel distribution at 'pipelines/penguin-simple/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc-py3-none-any.whl'; target user module is 'penguin_trainer'.
INFO:absl:Full user module path is 'penguin_trainer@pipelines/penguin-simple/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc-py3-none-any.whl'
INFO:absl:Using deployment config:
 executor_specs {
 key: "CsvExampleGen"
 value {
  beam_executable_spec {
   python_executor_spec {
    class_path: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.executor.Executor"
   }
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "Pusher"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.pusher.executor.Executor"
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "Trainer"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.trainer.executor.GenericExecutor"
  }
 }
}
custom_driver_specs {
 key: "CsvExampleGen"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.example_gen.driver.FileBasedDriver"
  }
 }
}
metadata_connection_config {
 sqlite {
  filename_uri: "metadata/penguin-simple/metadata.db"
  connection_mode: READWRITE_OPENCREATE
 }
}

INFO:absl:Using connection config:
 sqlite {
 filename_uri: "metadata/penguin-simple/metadata.db"
 connection_mode: READWRITE_OPENCREATE
}

INFO:absl:Component CsvExampleGen is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component.CsvExampleGen"
 }
 id: "CsvExampleGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:44:06.706974"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple.CsvExampleGen"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "examples"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Examples"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
     properties {
      key: "version"
      value: INT
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "input_base"
  value {
   field_value {
    string_value: "/tmp/tfx-dataijanq9u3"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "input_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"splits\": [\n  {\n   \"name\": \"single_split\",\n   \"pattern\": \"*\"\n  }\n ]\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"split_config\": {\n  \"splits\": [\n   {\n    \"hash_buckets\": 2,\n    \"name\": \"train\"\n   },\n   {\n    \"hash_buckets\": 1,\n    \"name\": \"eval\"\n   }\n  ]\n }\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_data_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 6
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_file_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 5
   }
  }
 }
}
downstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
copying penguin_trainer.py -> build/lib
installing to /tmp/tmpfb02sbta
running install
running install_lib
copying build/lib/penguin_trainer.py -> /tmp/tmpfb02sbta
running install_egg_info
running egg_info
creating tfx_user_code_Trainer.egg-info
writing tfx_user_code_Trainer.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to tfx_user_code_Trainer.egg-info/dependency_links.txt
writing top-level names to tfx_user_code_Trainer.egg-info/top_level.txt
writing manifest file 'tfx_user_code_Trainer.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'tfx_user_code_Trainer.egg-info/SOURCES.txt'
writing manifest file 'tfx_user_code_Trainer.egg-info/SOURCES.txt'
Copying tfx_user_code_Trainer.egg-info to /tmp/tmpfb02sbta/tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc-py3.7.egg-info
running install_scripts
creating /tmp/tmpfb02sbta/tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc.dist-info/WHEEL
creating '/tmp/tmpyu7gi15_/tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc-py3-none-any.whl' and adding '/tmp/tmpfb02sbta' to it
adding 'penguin_trainer.py'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc.dist-info/METADATA'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc.dist-info/WHEEL'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc.dist-info/top_level.txt'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc.dist-info/RECORD'
removing /tmp/tmpfb02sbta
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I1205 10:44:07.061197 30480 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1205 10:44:07.067816 30480 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1205 10:44:07.074599 30480 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1205 10:44:07.081624 30480 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:select span and version = (0, None)
INFO:absl:latest span and version = (0, None)
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 1
I1205 10:44:07.136307 30480 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=1, input_dict={}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'examples': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-simple/CsvExampleGen/examples/1"
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1638701046,sum_checksum:1638701046"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-simple:2021-12-05T10:44:06.706974:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
, artifact_type: name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}), exec_properties={'output_config': '{\n "split_config": {\n  "splits": [\n   {\n    "hash_buckets": 2,\n    "name": "train"\n   },\n   {\n    "hash_buckets": 1,\n    "name": "eval"\n   }\n  ]\n }\n}', 'input_base': '/tmp/tfx-dataijanq9u3', 'input_config': '{\n "splits": [\n  {\n   "name": "single_split",\n   "pattern": "*"\n  }\n ]\n}', 'output_file_format': 5, 'output_data_format': 6, 'span': 0, 'version': None, 'input_fingerprint': 'split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1638701046,sum_checksum:1638701046'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-simple/CsvExampleGen/.system/executor_execution/1/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-simple/CsvExampleGen/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T10:44:06.706974', tmp_dir='pipelines/penguin-simple/CsvExampleGen/.system/executor_execution/1/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component.CsvExampleGen"
 }
 id: "CsvExampleGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:44:06.706974"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple.CsvExampleGen"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "examples"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Examples"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
     properties {
      key: "version"
      value: INT
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "input_base"
  value {
   field_value {
    string_value: "/tmp/tfx-dataijanq9u3"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "input_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"splits\": [\n  {\n   \"name\": \"single_split\",\n   \"pattern\": \"*\"\n  }\n ]\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"split_config\": {\n  \"splits\": [\n   {\n    \"hash_buckets\": 2,\n    \"name\": \"train\"\n   },\n   {\n    \"hash_buckets\": 1,\n    \"name\": \"eval\"\n   }\n  ]\n }\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_data_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 6
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_file_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 5
   }
  }
 }
}
downstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-simple"
, pipeline_run_id='2021-12-05T10:44:06.706974')
INFO:absl:Generating examples.
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
INFO:absl:Processing input csv data /tmp/tfx-dataijanq9u3/* to TFExample.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.
INFO:absl:Examples generated.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 1 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'examples': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-simple/CsvExampleGen/examples/1"
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1638701046,sum_checksum:1638701046"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-simple:2021-12-05T10:44:06.706974:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}) for execution 1
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component CsvExampleGen is finished.
INFO:absl:Component Trainer is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.trainer.component.Trainer"
 }
 id: "Trainer"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:44:06.706974"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple.Trainer"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-simple"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:44:06.706974"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-simple.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Model"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "model_run"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ModelRun"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "eval_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 5\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "module_path"
  value {
   field_value {
    string_value: "penguin_trainer@pipelines/penguin-simple/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc-py3-none-any.whl"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "train_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 100\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
downstream_nodes: "Pusher"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:44:08.274386 30480 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Going to run a new execution 2
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=2, input_dict={'examples': [Artifact(artifact: id: 1
type_id: 15
uri: "pipelines/penguin-simple/CsvExampleGen/examples/1"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "file_format"
 value {
  string_value: "tfrecords_gzip"
 }
}
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1638701046,sum_checksum:1638701046"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-simple:2021-12-05T10:44:06.706974:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "payload_format"
 value {
  string_value: "FORMAT_TF_EXAMPLE"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638701048257
last_update_time_since_epoch: 1638701048257
, artifact_type: id: 15
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-simple/Trainer/model/2"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-simple:2021-12-05T10:44:06.706974:Trainer:model:0"
 }
}
, artifact_type: name: "Model"
)], 'model_run': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-simple/Trainer/model_run/2"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-simple:2021-12-05T10:44:06.706974:Trainer:model_run:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ModelRun"
)]}), exec_properties={'custom_config': 'null', 'module_path': 'penguin_trainer@pipelines/penguin-simple/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc-py3-none-any.whl', 'train_args': '{\n "num_steps": 100\n}', 'eval_args': '{\n "num_steps": 5\n}'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-simple/Trainer/.system/executor_execution/2/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-simple/Trainer/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T10:44:06.706974', tmp_dir='pipelines/penguin-simple/Trainer/.system/executor_execution/2/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.trainer.component.Trainer"
 }
 id: "Trainer"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:44:06.706974"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple.Trainer"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-simple"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:44:06.706974"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-simple.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Model"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "model_run"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ModelRun"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "eval_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 5\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "module_path"
  value {
   field_value {
    string_value: "penguin_trainer@pipelines/penguin-simple/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc-py3-none-any.whl"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "train_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 100\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
downstream_nodes: "Pusher"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-simple"
, pipeline_run_id='2021-12-05T10:44:06.706974')
INFO:absl:Train on the 'train' split when train_args.splits is not set.
INFO:absl:Evaluate on the 'eval' split when eval_args.splits is not set.
INFO:absl:udf_utils.get_fn {'custom_config': 'null', 'module_path': 'penguin_trainer@pipelines/penguin-simple/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc-py3-none-any.whl', 'train_args': '{\n "num_steps": 100\n}', 'eval_args': '{\n "num_steps": 5\n}'} 'run_fn'
INFO:absl:Installing 'pipelines/penguin-simple/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc-py3-none-any.whl' to a temporary directory.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '-m', 'pip', 'install', '--target', '/tmp/tmp9yk6w_js', 'pipelines/penguin-simple/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc-py3-none-any.whl']
Processing ./pipelines/penguin-simple/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc-py3-none-any.whl
INFO:absl:Successfully installed 'pipelines/penguin-simple/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc-py3-none-any.whl'.
INFO:absl:Training model.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
Installing collected packages: tfx-user-code-Trainer
Successfully installed tfx-user-code-Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Model: "model"
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:Layer (type)          Output Shape     Param #   Connected to           
INFO:absl:==================================================================================================
INFO:absl:culmen_length_mm (InputLayer)  [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:culmen_depth_mm (InputLayer)  [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:flipper_length_mm (InputLayer) [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:body_mass_g (InputLayer)    [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:concatenate (Concatenate)    (None, 4)      0      culmen_length_mm[0][0]      
INFO:absl:                                 culmen_depth_mm[0][0]      
INFO:absl:                                 flipper_length_mm[0][0]     
INFO:absl:                                 body_mass_g[0][0]        
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense (Dense)          (None, 8)      40     concatenate[0][0]        
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense_1 (Dense)         (None, 8)      72     dense[0][0]           
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense_2 (Dense)         (None, 3)      27     dense_1[0][0]          
INFO:absl:==================================================================================================
INFO:absl:Total params: 139
INFO:absl:Trainable params: 139
INFO:absl:Non-trainable params: 0
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
100/100 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.4074 - sparse_categorical_accuracy: 0.8755 - val_loss: 0.0760 - val_sparse_categorical_accuracy: 0.9800
2021-12-05 10:44:13.263941: W tensorflow/python/util/util.cc:348] Sets are not currently considered sequences, but this may change in the future, so consider avoiding using them.
INFO:tensorflow:Assets written to: pipelines/penguin-simple/Trainer/model/2/Format-Serving/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: pipelines/penguin-simple/Trainer/model/2/Format-Serving/assets
INFO:absl:Training complete. Model written to pipelines/penguin-simple/Trainer/model/2/Format-Serving. ModelRun written to pipelines/penguin-simple/Trainer/model_run/2
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 2 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-simple/Trainer/model/2"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-simple:2021-12-05T10:44:06.706974:Trainer:model:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "Model"
)], 'model_run': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-simple/Trainer/model_run/2"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-simple:2021-12-05T10:44:06.706974:Trainer:model_run:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ModelRun"
)]}) for execution 2
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component Trainer is finished.
I1205 10:44:13.795414 30480 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Component Pusher is running.
I1205 10:44:13.799805 30480 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.pusher.component.Pusher"
 }
 id: "Pusher"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:44:06.706974"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple.Pusher"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "model"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "Trainer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-simple"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:44:06.706974"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-simple.Trainer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Model"
     }
    }
    output_key: "model"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "pushed_model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "PushedModel"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "push_destination"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"filesystem\": {\n  \"base_directory\": \"serving_model/penguin-simple\"\n }\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:44:13.821346 30480 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 3
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=3, input_dict={'model': [Artifact(artifact: id: 2
type_id: 17
uri: "pipelines/penguin-simple/Trainer/model/2"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-simple:2021-12-05T10:44:06.706974:Trainer:model:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638701053803
last_update_time_since_epoch: 1638701053803
, artifact_type: id: 17
name: "Model"
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'pushed_model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-simple/Pusher/pushed_model/3"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-simple:2021-12-05T10:44:06.706974:Pusher:pushed_model:0"
 }
}
, artifact_type: name: "PushedModel"
)]}), exec_properties={'push_destination': '{\n "filesystem": {\n  "base_directory": "serving_model/penguin-simple"\n }\n}', 'custom_config': 'null'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-simple/Pusher/.system/executor_execution/3/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-simple/Pusher/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T10:44:06.706974', tmp_dir='pipelines/penguin-simple/Pusher/.system/executor_execution/3/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.pusher.component.Pusher"
 }
 id: "Pusher"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:44:06.706974"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple.Pusher"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "model"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "Trainer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-simple"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:44:06.706974"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-simple.Trainer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Model"
     }
    }
    output_key: "model"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "pushed_model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "PushedModel"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "push_destination"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"filesystem\": {\n  \"base_directory\": \"serving_model/penguin-simple\"\n }\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-simple"
, pipeline_run_id='2021-12-05T10:44:06.706974')
WARNING:absl:Pusher is going to push the model without validation. Consider using Evaluator or InfraValidator in your pipeline.
INFO:absl:Model version: 1638701053
INFO:absl:Model written to serving path serving_model/penguin-simple/1638701053.
INFO:absl:Model pushed to pipelines/penguin-simple/Pusher/pushed_model/3.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 3 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'pushed_model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-simple/Pusher/pushed_model/3"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-simple:2021-12-05T10:44:06.706974:Pusher:pushed_model:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "PushedModel"
)]}) for execution 3
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component Pusher is finished.
I1205 10:44:13.851651 30480 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type

باید "INFO:absl:Component Pusher تمام شد" را ببینید. اگر خط لوله با موفقیت به پایان برسد، در انتهای سیاههها. از آنجا Pusher جزء آخرین جزء از خط لوله است.

جزء فروشنده به هل مدل آموزش دیده SERVING_MODEL_DIR است که serving_model/penguin-simple دایرکتوری اگر شما متغیرها در مراحل قبلی را تغییر دهید. می توانید نتیجه را از مرورگر فایل در پنل سمت چپ در Colab یا با استفاده از دستور زیر مشاهده کنید:

# List files in created model directory.
find {SERVING_MODEL_DIR}
serving_model/penguin-simple
serving_model/penguin-simple/1638701053
serving_model/penguin-simple/1638701053/keras_metadata.pb
serving_model/penguin-simple/1638701053/assets
serving_model/penguin-simple/1638701053/variables
serving_model/penguin-simple/1638701053/variables/variables.data-00000-of-00001
serving_model/penguin-simple/1638701053/variables/variables.index
serving_model/penguin-simple/1638701053/saved_model.pb

مراحل بعدی

شما می توانید منابع بیشتری در پیدا https://www.tensorflow.org/tfx/tutorials

لطفا نگاه کنید به درک TFX خط لوله برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مفاهیم مختلف در TFX.