روز جامعه ML 9 نوامبر است! برای به روز رسانی از TensorFlow، JAX به ما بپیوندید، و بیشتر بیشتر بدانید

درختان تقویت شده با گرادیان: درک مدل

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا کنید مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

برای خرید پایان به پایان آموزش چک مدل گرادیان بالا بردن از درختان افزایش آموزش . در این آموزش شما:

 • یاد بگیرید چگونه به تفسیر یک مدل درختان افزایش هر دو صورت محلی و جهانی
 • در مورد نحوه مطابقت مدل درختان تقویت شده با مجموعه داده اطلاعات کسب کنید

نحوه تفسیر مدل های درختان تقویت شده به صورت محلی و جهانی

تفسیرپذیری محلی به درک پیش بینی های یک مدل در سطح نمونه فردی اشاره دارد ، در حالی که تفسیرپذیری جهانی به درک کلی از مدل اشاره دارد. چنین تکنیک هایی می توانند به تمرین کنندگان یادگیری ماشینی (ML) در تشخیص تعصبات و اشکالات در مرحله توسعه مدل کمک کنند.

برای تفسیر محلی ، نحوه ایجاد و تجسم مشارکت های هر نمونه را خواهید آموخت. برای تشخیص این امر از اهمیت ویژگی ها ، ما از این مقادیر به عنوان مشارکت ویژگی های جهت دار (DFC) یاد می کنیم.

برای interpretability جهانی شما بازیابی و بصری importances ویژگی مبتنی بر بهره، importances ویژگی های قلب و تحریف و همچنین نشان می دهد ناظم ساحوی ولسوالی جمع شده است.

مجموعه داده titanic را بارگذاری کنید

شما از مجموعه داده تیتانیک استفاده خواهید کرد ، جایی که هدف (و نه بیمار) پیش بینی بقای مسافران است ، با توجه به ویژگی هایی مانند جنسیت ، سن ، کلاس و غیره.

pip install statsmodels
import numpy as np
import pandas as pd
from IPython.display import clear_output

# Load dataset.
dftrain = pd.read_csv('https://storage.googleapis.com/tf-datasets/titanic/train.csv')
dfeval = pd.read_csv('https://storage.googleapis.com/tf-datasets/titanic/eval.csv')
y_train = dftrain.pop('survived')
y_eval = dfeval.pop('survived')
import tensorflow as tf
tf.random.set_seed(123)

برای توضیح ویژگی ها ، لطفاً آموزش قبلی را مرور کنید.

ستون های ویژگی ، input_fn و برآوردگر را آموزش دهید

داده ها را پیش پردازش کنید

ستون های ویژگی را با استفاده از ستون های اصلی عددی و متغیرهای طبقه بندی یک داغ ایجاد کنید.

fc = tf.feature_column
CATEGORICAL_COLUMNS = ['sex', 'n_siblings_spouses', 'parch', 'class', 'deck',
            'embark_town', 'alone']
NUMERIC_COLUMNS = ['age', 'fare']

def one_hot_cat_column(feature_name, vocab):
 return fc.indicator_column(
   fc.categorical_column_with_vocabulary_list(feature_name,
                         vocab))
feature_columns = []
for feature_name in CATEGORICAL_COLUMNS:
 # Need to one-hot encode categorical features.
 vocabulary = dftrain[feature_name].unique()
 feature_columns.append(one_hot_cat_column(feature_name, vocabulary))

for feature_name in NUMERIC_COLUMNS:
 feature_columns.append(fc.numeric_column(feature_name,
                      dtype=tf.float32))

خط لوله ورودی را بسازید

ایجاد توابع ورودی با استفاده از from_tensor_slices روش در tf.data API به خواندن در داده به طور مستقیم از پانداها.

# Use entire batch since this is such a small dataset.
NUM_EXAMPLES = len(y_train)

def make_input_fn(X, y, n_epochs=None, shuffle=True):
 def input_fn():
  dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((X.to_dict(orient='list'), y))
  if shuffle:
   dataset = dataset.shuffle(NUM_EXAMPLES)
  # For training, cycle thru dataset as many times as need (n_epochs=None).
  dataset = (dataset
   .repeat(n_epochs)
   .batch(NUM_EXAMPLES))
  return dataset
 return input_fn

# Training and evaluation input functions.
train_input_fn = make_input_fn(dftrain, y_train)
eval_input_fn = make_input_fn(dfeval, y_eval, shuffle=False, n_epochs=1)

مدل را آموزش دهید

params = {
 'n_trees': 50,
 'max_depth': 3,
 'n_batches_per_layer': 1,
 # You must enable center_bias = True to get DFCs. This will force the model to
 # make an initial prediction before using any features (e.g. use the mean of
 # the training labels for regression or log odds for classification when
 # using cross entropy loss).
 'center_bias': True
}

est = tf.estimator.BoostedTreesClassifier(feature_columns, **params)
# Train model.
est.train(train_input_fn, max_steps=100)

# Evaluation.
results = est.evaluate(eval_input_fn)
clear_output()
pd.Series(results).to_frame()

به دلایل عملکرد، هنگامی که متناسب با داده های خود را در حافظه، توصیه می کنیم با استفاده از ارگ train_in_memory=True در tf.estimator.BoostedTreesClassifier تابع. با این حال اگر زمان آموزش است از نگرانی های نه و یا اگر شما یک مجموعه داده های بسیار بزرگ و می خواهید به انجام آموزش توزیع شده، با استفاده از tf.estimator.BoostedTrees API نشان داده شده در بالا.

هنگام استفاده از این روش ، نباید داده های ورودی خود را دسته بندی کنید ، زیرا این روش روی کل مجموعه داده کار می کند.

in_memory_params = dict(params)
in_memory_params['n_batches_per_layer'] = 1
# In-memory input_fn does not use batching.
def make_inmemory_train_input_fn(X, y):
 y = np.expand_dims(y, axis=1)
 def input_fn():
  return dict(X), y
 return input_fn
train_input_fn = make_inmemory_train_input_fn(dftrain, y_train)

# Train the model.
est = tf.estimator.BoostedTreesClassifier(
  feature_columns, 
  train_in_memory=True, 
  **in_memory_params)

est.train(train_input_fn)
print(est.evaluate(eval_input_fn))
INFO:tensorflow:Using default config.
WARNING:tensorflow:Using temporary folder as model directory: /tmp/tmp5m737ngz
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tmp5m737ngz', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing resources.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'_Resource' object has no attribute 'name'
Exception ignored in: <function CapturableResource.__del__ at 0x7f50f8597cb0>
Traceback (most recent call last):
 File "/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py", line 269, in __del__
  with self._destruction_context():
AttributeError: 'TreeEnsemble' object has no attribute '_destruction_context'
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing resources.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'_Resource' object has no attribute 'name'
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt.
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing resources.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'_Resource' object has no attribute 'name'
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 0.6931472, step = 0
WARNING:tensorflow:It seems that global step (tf.train.get_global_step) has not been increased. Current value (could be stable): 0 vs previous value: 0. You could increase the global step by passing tf.train.get_global_step() to Optimizer.apply_gradients or Optimizer.minimize.
INFO:tensorflow:global_step/sec: 133.109
INFO:tensorflow:loss = 0.34396845, step = 99 (0.753 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 153...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 153 into /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt.
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing resources.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'_Resource' object has no attribute 'name'
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 153...
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.32042706.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-06-22T01:21:58
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt-153
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
Exception ignored in: <function CapturableResource.__del__ at 0x7f50f8597cb0>
Traceback (most recent call last):
 File "/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py", line 269, in __del__
  with self._destruction_context():
AttributeError: 'TreeEnsemble' object has no attribute '_destruction_context'
INFO:tensorflow:Inference Time : 0.45122s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-06-22-01:21:58
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 153: accuracy = 0.81439394, accuracy_baseline = 0.625, auc = 0.86923784, auc_precision_recall = 0.85286695, average_loss = 0.41441453, global_step = 153, label/mean = 0.375, loss = 0.41441453, precision = 0.7604167, prediction/mean = 0.38847554, recall = 0.7373737
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing resources.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'_Resource' object has no attribute 'name'
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 153: /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt-153
{'accuracy': 0.81439394, 'accuracy_baseline': 0.625, 'auc': 0.86923784, 'auc_precision_recall': 0.85286695, 'average_loss': 0.41441453, 'label/mean': 0.375, 'loss': 0.41441453, 'precision': 0.7604167, 'prediction/mean': 0.38847554, 'recall': 0.7373737, 'global_step': 153}

تفسیر و طرح مدل

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
sns_colors = sns.color_palette('colorblind')

قابلیت تفسیر محلی

بعد شما خروجی سهم ویژگی های جهت (DFCS) برای توضیح پیش بینی فردی با استفاده از روش مشخص شده در Palczewska همکاران و Saabas در ترجمه شفاهی تصادفی جنگل (در این روش نیز در دسترس است scikit یادگیری برای جنگل تصادفی در treeinterpreter بسته بندی). DFC ها با موارد زیر تولید می شوند:

pred_dicts = list(est.experimental_predict_with_explanations(pred_input_fn))

(توجه: این روش آزمایشی نامگذاری شده است زیرا ممکن است قبل از انداختن پیشوند آزمایشی ، API را تغییر دهیم.)

pred_dicts = list(est.experimental_predict_with_explanations(eval_input_fn))
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tmp5m737ngz', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt-153
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
Exception ignored in: <function CapturableResource.__del__ at 0x7f50f8597cb0>
Traceback (most recent call last):
 File "/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py", line 269, in __del__
  with self._destruction_context():
AttributeError: 'TreeEnsemble' object has no attribute '_destruction_context'
# Create DFC Pandas dataframe.
labels = y_eval.values
probs = pd.Series([pred['probabilities'][1] for pred in pred_dicts])
df_dfc = pd.DataFrame([pred['dfc'] for pred in pred_dicts])
df_dfc.describe().T

ویژگی خوب DFC ها این است که مجموع مشارکت ها + سوگیری برابر با پیش بینی برای یک مثال داده شده است.

# Sum of DFCs + bias == probabality.
bias = pred_dicts[0]['bias']
dfc_prob = df_dfc.sum(axis=1) + bias
np.testing.assert_almost_equal(dfc_prob.values,
                probs.values)

DFC ها را برای یک مسافر جداگانه ترسیم کنید. بیایید طرح را با کدگذاری رنگ بر اساس جهت مشارکت ها زیبا کنیم و مقادیر ویژگی را در شکل اضافه کنیم.

# Boilerplate code for plotting :)
def _get_color(value):
  """To make positive DFCs plot green, negative DFCs plot red."""
  green, red = sns.color_palette()[2:4]
  if value >= 0: return green
  return red

def _add_feature_values(feature_values, ax):
  """Display feature's values on left of plot."""
  x_coord = ax.get_xlim()[0]
  OFFSET = 0.15
  for y_coord, (feat_name, feat_val) in enumerate(feature_values.items()):
    t = plt.text(x_coord, y_coord - OFFSET, '{}'.format(feat_val), size=12)
    t.set_bbox(dict(facecolor='white', alpha=0.5))
  from matplotlib.font_manager import FontProperties
  font = FontProperties()
  font.set_weight('bold')
  t = plt.text(x_coord, y_coord + 1 - OFFSET, 'feature\nvalue',
  fontproperties=font, size=12)

def plot_example(example):
 TOP_N = 8 # View top 8 features.
 sorted_ix = example.abs().sort_values()[-TOP_N:].index # Sort by magnitude.
 example = example[sorted_ix]
 colors = example.map(_get_color).tolist()
 ax = example.to_frame().plot(kind='barh',
             color=colors,
             legend=None,
             alpha=0.75,
             figsize=(10,6))
 ax.grid(False, axis='y')
 ax.set_yticklabels(ax.get_yticklabels(), size=14)

 # Add feature values.
 _add_feature_values(dfeval.iloc[ID][sorted_ix], ax)
 return ax
# Plot results.
ID = 182
example = df_dfc.iloc[ID] # Choose ith example from evaluation set.
TOP_N = 8 # View top 8 features.
sorted_ix = example.abs().sort_values()[-TOP_N:].index
ax = plot_example(example)
ax.set_title('Feature contributions for example {}\n pred: {:1.2f}; label: {}'.format(ID, probs[ID], labels[ID]))
ax.set_xlabel('Contribution to predicted probability', size=14)
plt.show()

png

مشارکت های بزرگتر تأثیر بیشتری بر پیش بینی مدل دارد. مشارکت های منفی نشان می دهد که ارزش ویژگی برای این مثال پیش بینی مدل را کاهش می دهد ، در حالی که مقادیر مثبت به افزایش پیش بینی کمک می کند.

همچنین می توانید DFC های نمونه را با کل توزیع با استفاده از نمودار voilin ترسیم کنید.

# Boilerplate plotting code.
def dist_violin_plot(df_dfc, ID):
 # Initialize plot.
 fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(10, 6))

 # Create example dataframe.
 TOP_N = 8 # View top 8 features.
 example = df_dfc.iloc[ID]
 ix = example.abs().sort_values()[-TOP_N:].index
 example = example[ix]
 example_df = example.to_frame(name='dfc')

 # Add contributions of entire distribution.
 parts=ax.violinplot([df_dfc[w] for w in ix],
         vert=False,
         showextrema=False,
         widths=0.7,
         positions=np.arange(len(ix)))
 face_color = sns_colors[0]
 alpha = 0.15
 for pc in parts['bodies']:
   pc.set_facecolor(face_color)
   pc.set_alpha(alpha)

 # Add feature values.
 _add_feature_values(dfeval.iloc[ID][sorted_ix], ax)

 # Add local contributions.
 ax.scatter(example,
       np.arange(example.shape[0]),
       color=sns.color_palette()[2],
       s=100,
       marker="s",
       label='contributions for example')

 # Legend
 # Proxy plot, to show violinplot dist on legend.
 ax.plot([0,0], [1,1], label='eval set contributions\ndistributions',
     color=face_color, alpha=alpha, linewidth=10)
 legend = ax.legend(loc='lower right', shadow=True, fontsize='x-large',
           frameon=True)
 legend.get_frame().set_facecolor('white')

 # Format plot.
 ax.set_yticks(np.arange(example.shape[0]))
 ax.set_yticklabels(example.index)
 ax.grid(False, axis='y')
 ax.set_xlabel('Contribution to predicted probability', size=14)

این مثال را ترسیم کنید.

dist_violin_plot(df_dfc, ID)
plt.title('Feature contributions for example {}\n pred: {:1.2f}; label: {}'.format(ID, probs[ID], labels[ID]))
plt.show()

png

در نهایت، ابزار های شخص ثالث، مانند آهک و SHAP ، همچنین می توانید درک پیش بینی فردی برای یک مدل کمک کند.

اهمیت ویژگی های جهانی

علاوه بر این ، ممکن است بخواهید به جای مطالعه پیش بینی های فردی ، مدل را به طور کلی درک کنید. در زیر محاسبه و استفاده می کنید:

 • importances ویژگی مبتنی بر به دست آوردن با استفاده از est.experimental_feature_importances
 • واردات مجوز
 • ناظم ساحوی ولسوالی سنگ با استفاده از est.experimental_predict_with_explanations

واردات ویژگی های مبتنی بر سود ، تغییر ضرر را هنگام تقسیم بر روی یک ویژگی خاص اندازه گیری می کند ، در حالی که واردات ویژگی های جایگزینی با ارزیابی عملکرد مدل در مجموعه ارزیابی با تغییر دادن هر یک از ویژگی ها و نسبت دادن عملکرد در مدل به ویژگی مختلط محاسبه می شود. به

به طور کلی، اهمیت ویژگی های قلب و تحریف به اهمیت ویژگی مبتنی بر افزایش ترجیح داده، هر چند هر دو روش می تواند غیر قابل اعتماد در شرایطی که متغیرهای پیش بینی پتانسیل خود و در مقیاس اندازه گیری و یا تعداد آنها از دسته ها و هنگامی که ویژگی های در ارتباط هستند (متفاوت منبع ). اتمام این مقاله برای یک مرور کلی در عمق و بحث بزرگ در انواع مختلف اهمیت ویژگی.

واردات ویژگی های مبتنی بر سود

importances از ویژگی های به دست آوردن-به برآورد TensorFlow افزایش درختان با استفاده از ساخته est.experimental_feature_importances .

importances = est.experimental_feature_importances(normalize=True)
df_imp = pd.Series(importances)

# Visualize importances.
N = 8
ax = (df_imp.iloc[0:N][::-1]
  .plot(kind='barh',
     color=sns_colors[0],
     title='Gain feature importances',
     figsize=(10, 6)))
ax.grid(False, axis='y')

png

متوسط ​​DFC مطلق

همچنین می توانید مقادیر مطلق DFC ها را برای درک تاثیر در سطح جهانی متوسط ​​کنید.

# Plot.
dfc_mean = df_dfc.abs().mean()
N = 8
sorted_ix = dfc_mean.abs().sort_values()[-N:].index # Average and sort by absolute.
ax = dfc_mean[sorted_ix].plot(kind='barh',
            color=sns_colors[1],
            title='Mean |directional feature contributions|',
            figsize=(10, 6))
ax.grid(False, axis='y')

png

همچنین می توانید نحوه تغییر DFC ها را به عنوان مقدار ویژگی تغییر دهید.

FEATURE = 'fare'
feature = pd.Series(df_dfc[FEATURE].values, index=dfeval[FEATURE].values).sort_index()
ax = sns.regplot(feature.index.values, feature.values, lowess=True)
ax.set_ylabel('contribution')
ax.set_xlabel(FEATURE)
ax.set_xlim(0, 100)
plt.show()
/home/kbuilder/.local/lib/python3.7/site-packages/seaborn/_decorators.py:43: FutureWarning: Pass the following variables as keyword args: x, y. From version 0.12, the only valid positional argument will be `data`, and passing other arguments without an explicit keyword will result in an error or misinterpretation.
 FutureWarning

png

اهمیت ویژگی جایگزینی

def permutation_importances(est, X_eval, y_eval, metric, features):
  """Column by column, shuffle values and observe effect on eval set.

  source: http://explained.ai/rf-importance/index.html
  A similar approach can be done during training. See "Drop-column importance"
  in the above article."""
  baseline = metric(est, X_eval, y_eval)
  imp = []
  for col in features:
    save = X_eval[col].copy()
    X_eval[col] = np.random.permutation(X_eval[col])
    m = metric(est, X_eval, y_eval)
    X_eval[col] = save
    imp.append(baseline - m)
  return np.array(imp)

def accuracy_metric(est, X, y):
  """TensorFlow estimator accuracy."""
  eval_input_fn = make_input_fn(X,
                 y=y,
                 shuffle=False,
                 n_epochs=1)
  return est.evaluate(input_fn=eval_input_fn)['accuracy']
features = CATEGORICAL_COLUMNS + NUMERIC_COLUMNS
importances = permutation_importances(est, dfeval, y_eval, accuracy_metric,
                   features)
df_imp = pd.Series(importances, index=features)

sorted_ix = df_imp.abs().sort_values().index
ax = df_imp[sorted_ix][-5:].plot(kind='barh', color=sns_colors[2], figsize=(10, 6))
ax.grid(False, axis='y')
ax.set_title('Permutation feature importance')
plt.show()
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-06-22T01:22:01
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt-153
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
Exception ignored in: <function CapturableResource.__del__ at 0x7f50f8597cb0>
Traceback (most recent call last):
 File "/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py", line 269, in __del__
  with self._destruction_context():
AttributeError: 'TreeEnsemble' object has no attribute '_destruction_context'
INFO:tensorflow:Inference Time : 0.46432s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-06-22-01:22:01
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 153: accuracy = 0.81439394, accuracy_baseline = 0.625, auc = 0.86923784, auc_precision_recall = 0.85286695, average_loss = 0.41441453, global_step = 153, label/mean = 0.375, loss = 0.41441453, precision = 0.7604167, prediction/mean = 0.38847554, recall = 0.7373737
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 153: /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt-153
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-06-22T01:22:02
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt-153
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
Exception ignored in: <function CapturableResource.__del__ at 0x7f50f8597cb0>
Traceback (most recent call last):
 File "/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py", line 269, in __del__
  with self._destruction_context():
AttributeError: 'TreeEnsemble' object has no attribute '_destruction_context'
INFO:tensorflow:Inference Time : 0.45788s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-06-22-01:22:02
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 153: accuracy = 0.625, accuracy_baseline = 0.625, auc = 0.66029996, auc_precision_recall = 0.54186726, average_loss = 0.7320349, global_step = 153, label/mean = 0.375, loss = 0.7320349, precision = 0.5, prediction/mean = 0.39807576, recall = 0.5252525
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 153: /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt-153
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-06-22T01:22:03
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt-153
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
Exception ignored in: <function CapturableResource.__del__ at 0x7f50f8597cb0>
Traceback (most recent call last):
 File "/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py", line 269, in __del__
  with self._destruction_context():
AttributeError: 'TreeEnsemble' object has no attribute '_destruction_context'
INFO:tensorflow:Inference Time : 0.46375s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-06-22-01:22:04
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 153: accuracy = 0.8030303, accuracy_baseline = 0.625, auc = 0.85984075, auc_precision_recall = 0.83279574, average_loss = 0.4373517, global_step = 153, label/mean = 0.375, loss = 0.4373517, precision = 0.7326733, prediction/mean = 0.3994781, recall = 0.74747473
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 153: /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt-153
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-06-22T01:22:04
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt-153
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
Exception ignored in: <function CapturableResource.__del__ at 0x7f50f8597cb0>
Traceback (most recent call last):
 File "/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py", line 269, in __del__
  with self._destruction_context():
AttributeError: 'TreeEnsemble' object has no attribute '_destruction_context'
INFO:tensorflow:Inference Time : 0.45918s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-06-22-01:22:05
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 153: accuracy = 0.81439394, accuracy_baseline = 0.625, auc = 0.86758494, auc_precision_recall = 0.8484707, average_loss = 0.41787332, global_step = 153, label/mean = 0.375, loss = 0.41787332, precision = 0.7604167, prediction/mean = 0.3886618, recall = 0.7373737
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 153: /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt-153
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-06-22T01:22:05
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt-153
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
Exception ignored in: <function CapturableResource.__del__ at 0x7f50f8597cb0>
Traceback (most recent call last):
 File "/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py", line 269, in __del__
  with self._destruction_context():
AttributeError: 'TreeEnsemble' object has no attribute '_destruction_context'
INFO:tensorflow:Inference Time : 0.45474s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-06-22-01:22:06
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 153: accuracy = 0.75, accuracy_baseline = 0.625, auc = 0.7973064, auc_precision_recall = 0.7058313, average_loss = 0.5520768, global_step = 153, label/mean = 0.375, loss = 0.5520768, precision = 0.6813187, prediction/mean = 0.38672423, recall = 0.6262626
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 153: /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt-153
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-06-22T01:22:06
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt-153
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
Exception ignored in: <function CapturableResource.__del__ at 0x7f50f8597cb0>
Traceback (most recent call last):
 File "/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py", line 269, in __del__
  with self._destruction_context():
AttributeError: 'TreeEnsemble' object has no attribute '_destruction_context'
INFO:tensorflow:Inference Time : 0.46550s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-06-22-01:22:07
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 153: accuracy = 0.79545456, accuracy_baseline = 0.625, auc = 0.8523722, auc_precision_recall = 0.83783334, average_loss = 0.43543077, global_step = 153, label/mean = 0.375, loss = 0.43543077, precision = 0.74725276, prediction/mean = 0.3862282, recall = 0.68686867
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 153: /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt-153
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-06-22T01:22:07
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt-153
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
Exception ignored in: <function CapturableResource.__del__ at 0x7f50f8597cb0>
Traceback (most recent call last):
 File "/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py", line 269, in __del__
  with self._destruction_context():
AttributeError: 'TreeEnsemble' object has no attribute '_destruction_context'
INFO:tensorflow:Inference Time : 0.46516s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-06-22-01:22:08
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 153: accuracy = 0.8219697, accuracy_baseline = 0.625, auc = 0.87453324, auc_precision_recall = 0.85081327, average_loss = 0.41087124, global_step = 153, label/mean = 0.375, loss = 0.41087124, precision = 0.7888889, prediction/mean = 0.37933567, recall = 0.7171717
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 153: /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt-153
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-06-22T01:22:08
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt-153
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
Exception ignored in: <function CapturableResource.__del__ at 0x7f50f8597cb0>
Traceback (most recent call last):
 File "/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py", line 269, in __del__
  with self._destruction_context():
AttributeError: 'TreeEnsemble' object has no attribute '_destruction_context'
INFO:tensorflow:Inference Time : 0.46522s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-06-22-01:22:09
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 153: accuracy = 0.81439394, accuracy_baseline = 0.625, auc = 0.86923784, auc_precision_recall = 0.85286695, average_loss = 0.41441453, global_step = 153, label/mean = 0.375, loss = 0.41441453, precision = 0.7604167, prediction/mean = 0.38847554, recall = 0.7373737
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 153: /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt-153
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-06-22T01:22:10
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt-153
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
Exception ignored in: <function CapturableResource.__del__ at 0x7f50f8597cb0>
Traceback (most recent call last):
 File "/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py", line 269, in __del__
  with self._destruction_context():
AttributeError: 'TreeEnsemble' object has no attribute '_destruction_context'
INFO:tensorflow:Inference Time : 0.45312s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-06-22-01:22:10
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 153: accuracy = 0.7689394, accuracy_baseline = 0.625, auc = 0.7923477, auc_precision_recall = 0.77950954, average_loss = 0.49962917, global_step = 153, label/mean = 0.375, loss = 0.49962917, precision = 0.72619045, prediction/mean = 0.37482148, recall = 0.61616164
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 153: /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt-153
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-06-22T01:22:11
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt-153
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
Exception ignored in: <function CapturableResource.__del__ at 0x7f50f8597cb0>
Traceback (most recent call last):
 File "/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py", line 269, in __del__
  with self._destruction_context():
AttributeError: 'TreeEnsemble' object has no attribute '_destruction_context'
INFO:tensorflow:Inference Time : 0.44399s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-06-22-01:22:11
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 153: accuracy = 0.7916667, accuracy_baseline = 0.625, auc = 0.8557392, auc_precision_recall = 0.8428282, average_loss = 0.43396166, global_step = 153, label/mean = 0.375, loss = 0.43396166, precision = 0.73913044, prediction/mean = 0.38084388, recall = 0.68686867
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 153: /tmp/tmp5m737ngz/model.ckpt-153

png

تجسم اتصالات مدل

اجازه دهید ابتدا داده های آموزشی را با استفاده از فرمول زیر شبیه سازی/ایجاد کنیم:

$$z=x* e^{-x^2 - y^2}$$

جایی که (z) متغیر وابسته ای است که می خواهید پیش بینی کنید و (x) و (y) ویژگی ها هستند.

from numpy.random import uniform, seed
from scipy.interpolate import griddata

# Create fake data
seed(0)
npts = 5000
x = uniform(-2, 2, npts)
y = uniform(-2, 2, npts)
z = x*np.exp(-x**2 - y**2)
xy = np.zeros((2,np.size(x)))
xy[0] = x
xy[1] = y
xy = xy.T
# Prep data for training.
df = pd.DataFrame({'x': x, 'y': y, 'z': z})

xi = np.linspace(-2.0, 2.0, 200),
yi = np.linspace(-2.1, 2.1, 210),
xi,yi = np.meshgrid(xi, yi)

df_predict = pd.DataFrame({
  'x' : xi.flatten(),
  'y' : yi.flatten(),
})
predict_shape = xi.shape
def plot_contour(x, y, z, **kwargs):
 # Grid the data.
 plt.figure(figsize=(10, 8))
 # Contour the gridded data, plotting dots at the nonuniform data points.
 CS = plt.contour(x, y, z, 15, linewidths=0.5, colors='k')
 CS = plt.contourf(x, y, z, 15,
          vmax=abs(zi).max(), vmin=-abs(zi).max(), cmap='RdBu_r')
 plt.colorbar() # Draw colorbar.
 # Plot data points.
 plt.xlim(-2, 2)
 plt.ylim(-2, 2)

می توانید عملکرد را تجسم کنید. رنگهای قرمزتر با مقادیر عملکرد بزرگتری مطابقت دارند.

zi = griddata(xy, z, (xi, yi), method='linear', fill_value='0')
plot_contour(xi, yi, zi)
plt.scatter(df.x, df.y, marker='.')
plt.title('Contour on training data')
plt.show()

png

fc = [tf.feature_column.numeric_column('x'),
   tf.feature_column.numeric_column('y')]
def predict(est):
 """Predictions from a given estimator."""
 predict_input_fn = lambda: tf.data.Dataset.from_tensors(dict(df_predict))
 preds = np.array([p['predictions'][0] for p in est.predict(predict_input_fn)])
 return preds.reshape(predict_shape)

ابتدا بیایید سعی کنیم مدل خطی را با داده ها مطابقت دهیم.

train_input_fn = make_input_fn(df, df.z)
est = tf.estimator.LinearRegressor(fc)
est.train(train_input_fn, max_steps=500);
INFO:tensorflow:Using default config.
WARNING:tensorflow:Using temporary folder as model directory: /tmp/tmpmxyzf7fx
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tmpmxyzf7fx', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/keras/optimizer_v2/ftrl.py:149: calling Constant.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/keras/engine/base_layer_v1.py:1700: UserWarning: `layer.add_variable` is deprecated and will be removed in a future version. Please use `layer.add_weight` method instead.
 warnings.warn('`layer.add_variable` is deprecated and '
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tmpmxyzf7fx/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 0.025694462, step = 0
INFO:tensorflow:global_step/sec: 337.357
INFO:tensorflow:loss = 0.018777132, step = 100 (0.297 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 385.9
INFO:tensorflow:loss = 0.01891744, step = 200 (0.259 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 377.986
INFO:tensorflow:loss = 0.017629504, step = 300 (0.264 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 383.271
INFO:tensorflow:loss = 0.018930735, step = 400 (0.261 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 500...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 500 into /tmp/tmpmxyzf7fx/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 500...
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.018376777.
<tensorflow_estimator.python.estimator.canned.linear.LinearRegressorV2 at 0x7f50c02cd9d0>
plot_contour(xi, yi, predict(est))
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpmxyzf7fx/model.ckpt-500
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.

png

تناسب چندانی ندارد در ادامه بیایید سعی کنیم یک مدل GBDT را با آن متناسب کنیم و بفهمیم که چگونه مدل با عملکرد مطابقت دارد.

n_trees = 37

est = tf.estimator.BoostedTreesRegressor(fc, n_batches_per_layer=1, n_trees=n_trees)
est.train(train_input_fn, max_steps=500)
clear_output()
plot_contour(xi, yi, predict(est))
plt.text(-1.8, 2.1, '# trees: {}'.format(n_trees), color='w', backgroundcolor='black', size=20)
plt.show()
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmp27_g75ww/model.ckpt-222
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
Exception ignored in: <function CapturableResource.__del__ at 0x7f50f8597cb0>
Traceback (most recent call last):
 File "/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py", line 269, in __del__
  with self._destruction_context():
AttributeError: 'TreeEnsemble' object has no attribute '_destruction_context'

png

همانطور که تعداد درختان را افزایش می دهید ، پیش بینی های مدل عملکرد بهتر را تقریب می زند.

نتیجه

در این آموزش شما با نحوه تفسیر مدل های درختان تقویت شده با استفاده از ویژگی های جهت دار و تکنیک های اهمیت ویژگی آشنا شدید. این تکنیک ها بینشی در مورد نحوه تأثیر ویژگی ها بر پیش بینی های مدل ارائه می دهند. سرانجام ، شما همچنین با مشاهده سطح تصمیم گیری برای چندین مدل ، از نحوه مطابقت یک مدل درخت تقویت شده با یک عملکرد پیچیده مطلع شدید.