Wraps python functions

Script Language Operators

TensorFlow provides allows you to wrap python/numpy functions as TensorFlow operators.