มีคำถาม? เชื่อมต่อกับชุมชนที่ฟอรัม TensorFlow เยี่ยมชมฟอรัม

tf.MetaGraphDef.CollectionDefEntry

View source on GitHub

A ProtocolMessage

key string key
value CollectionDef value