Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

tf.MetaGraphDef.CollectionDefEntry

View source on GitHub

A ProtocolMessage

key string key
value CollectionDef value