Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

tf.MetaGraphDef.MetaInfoDef

View source on GitHub

A ProtocolMessage

any_info Any any_info
meta_graph_version string meta_graph_version
stripped_default_attrs bool stripped_default_attrs
stripped_op_list OpList stripped_op_list
tags repeated string tags
tensorflow_git_version string tensorflow_git_version
tensorflow_version string tensorflow_version