تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید

tf.MetaGraphDef

View source on GitHub

A ProtocolMessage

asset_file_def repeated AssetFileDef asset_file_def
collection_def repeated CollectionDefEntry collection_def
graph_def GraphDef graph_def
meta_info_def MetaInfoDef meta_info_def
object_graph_def SavedObjectGraph object_graph_def
saver_def SaverDef saver_def
signature_def repeated SignatureDefEntry signature_def

Child Classes

class CollectionDefEntry

class MetaInfoDef

class SignatureDefEntry