Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

Module: tf.saved_model.experimental

TensorFlow 2 version

Public API for tf.saved_model.experimental namespace.

Functions

save(...): Exports the Trackable object obj to SavedModel format.