Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

tf.saved_model.is_valid_signature

View source on GitHub

Determine whether a SignatureDef can be served by TensorFlow Serving.