Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

Module: tf.saved_model.main_op

SavedModel main op.

Builds a main op that defines the sequence of ops to be run as part of the SavedModel load/restore operations.

Functions

main_op(...): Returns a main op to init variables and tables. (deprecated)

main_op_with_restore(...): Returns a main op to init variables, tables and restore the graph. (deprecated)