سوالی دارید؟ در انجمن بازدید از انجمن TensorFlow با انجمن ارتباط برقرار کنید

tf.summary.Summary.Audio

View source on GitHub

A ProtocolMessage

content_type string content_type
encoded_audio_string bytes encoded_audio_string
length_frames int64 length_frames
num_channels int64 num_channels
sample_rate float sample_rate