dòng chảy căng:: ôi:: Bộ tích lũyGlobalStep

#include <data_flow_ops.h>

Cập nhật bộ tích lũy một giá trị mới cho Global_step.

Bản tóm tắt

Ghi nhật ký cảnh báo nếu giá trị của bộ tích lũy đã cao hơn new_global_step.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • tay cầm: Tay cầm của một bộ tích lũy.
  • new_global_step: Giá trị Global_step mới cần đặt.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

AccumulatorSetGlobalStep (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input new_global_step)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Bộ tích lũyGlobalStep

 AccumulatorSetGlobalStep(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input new_global_step
)

toán tử::tenorflow::Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const