dòng chảy căng:: ôi:: Rào chắnSẵn sàngKích thước

#include <data_flow_ops.h>

Tính số phần tử hoàn chỉnh trong hàng rào đã cho.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • tay cầm: Tay cầm của một rào cản.

Trả về:

  • Output : Số lượng phần tử hoàn chỉnh (tức là những phần tử có tất cả các thành phần giá trị của chúng được đặt) trong hàng rào.

Hàm tạo và hàm hủy

BarrierReadySize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

Thuộc tính công khai

operation
size

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

kích cỡ

::tensorflow::Output size

Chức năng công cộng

Rào chắnSẵn sàngKích thước

 BarrierReadySize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const