dòng chảy căng:: ôi:: DataFormatVecPermute

#include <nn_ops.h>

Trả về vectơ/tensor được hoán vị ở định dạng dữ liệu đích đã cho.

Bản tóm tắt

một ở định dạng dữ liệu nguồn.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • x: Vector cỡ 4 hoặc Tensor hình dạng (4, 2) ở định dạng dữ liệu nguồn.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • src_format: định dạng dữ liệu nguồn.
 • dst_format: định dạng dữ liệu đích.

Trả về:

 • Output : Vector kích thước 4 hoặc Tensor có hình dạng (4, 2) ở định dạng dữ liệu đích.

Hàm tạo và hàm hủy

DataFormatVecPermute (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)
DataFormatVecPermute (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, const DataFormatVecPermute::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

DstFormat (StringPiece x)
SrcFormat (StringPiece x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: DataFormatVecPermute:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho DataFormatVecPermute .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

DataFormatVecPermute

 DataFormatVecPermute(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x
)

DataFormatVecPermute

 DataFormatVecPermute(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 const DataFormatVecPermute::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

DstFormat

Attrs DstFormat(
 StringPiece x
)

SrcFormat

Attrs SrcFormat(
 StringPiece x
)