dòng chảy căng:: ôi:: MirrorPad

#include <array_ops.h>

Đệm một tensor với các giá trị được phản ánh.

Bản tóm tắt

Thao tác này đệm input với các giá trị được phản chiếu theo paddings mà bạn chỉ định. paddings là một tensor số nguyên có hình dạng [n, 2] , trong đó n là thứ hạng của input . Đối với mỗi thứ nguyên D của input , paddings[D, 0] cho biết số lượng giá trị cần thêm trước nội dung input trong thứ nguyên đó và paddings[D, 1] cho biết số lượng giá trị cần thêm sau nội dung input trong thứ nguyên đó. Cả paddings[D, 0]paddings[D, 1] không được lớn hơn input.dim_size(D) (hoặc input.dim_size(D) - 1 ) nếu copy_border là đúng (nếu sai, tương ứng).

Kích thước đệm của mỗi chiều D của đầu ra là:

paddings(D, 0) + input.dim_size(D) + paddings(D, 1)

Ví dụ:

# 't' is [[1, 2, 3], [4, 5, 6]].
# 'paddings' is [[1, 1]], [2, 2]].
# 'mode' is SYMMETRIC.
# rank of 't' is 2.
pad(t, paddings) ==> [[2, 1, 1, 2, 3, 3, 2]
           [2, 1, 1, 2, 3, 3, 2]
           [5, 4, 4, 5, 6, 6, 5]
           [5, 4, 4, 5, 6, 6, 5]]

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • đầu vào: Tensor đầu vào được đệm.
 • phần đệm: Ma trận hai cột chỉ định kích thước phần đệm. Số lượng hàng phải giống với thứ hạng của input .
 • chế độ: REFLECT hoặc SYMMETRIC . Trong chế độ phản chiếu, các vùng được đệm không bao gồm các đường viền, trong khi ở chế độ đối xứng, các vùng được đệm bao gồm các đường viền. Ví dụ: nếu input[1, 2, 3]paddings[0, 2] thì đầu ra là [1, 2, 3, 2, 1] ở chế độ phản chiếu và đó là [1, 2, 3, 3, 2] ở chế độ đối xứng.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

MirrorPad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input paddings, StringPiece mode)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

MirrorPad

 MirrorPad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input paddings,
 StringPiece mode
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const