dòng chảy căng:: ôi:: Ngẫu nhiênBình thường

#include <random_ops.h>

Xuất ra các giá trị ngẫu nhiên từ phân phối chuẩn.

Bản tóm tắt

Các giá trị được tạo sẽ có giá trị trung bình là 0 và độ lệch chuẩn là 1.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • hình dạng: Hình dạng của tensor đầu ra.
 • dtype: Loại đầu ra.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • hạt giống: Nếu seed hoặc seed2 được đặt khác 0, bộ tạo số ngẫu nhiên sẽ được gieo hạt giống đã cho. Nếu không, nó sẽ được gieo bởi một hạt giống ngẫu nhiên.
 • Seed2: Hạt giống thứ hai để tránh va chạm hạt giống.

Trả về:

 • Output : Một tensor có hình dạng xác định chứa đầy các giá trị chuẩn ngẫu nhiên.

Hàm tạo và hàm hủy

RandomNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype)
RandomNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype, const RandomNormal::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: RandomNormal:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho RandomNormal .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Ngẫu nhiênBình thường

 RandomNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype
)

Ngẫu nhiênBình thường

 RandomNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype,
 const RandomNormal::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Hạt giống

Attrs Seed(
 int64 x
)

Hạt giống2

Attrs Seed2(
 int64 x
)